Skip to main content
European Commission logo print header

Supporting consolidation, replication and up-scaling of sustainable wastewater treatment and reuse technologies for India

Article Category

Article available in the following languages:

Możliwości oczyszczania ścieków w Indiach

Zespół naukowców z UE i Indii analizuje skuteczność technologii zdecentralizowanego oczyszczania ścieków w Indiach oraz pilotuje wybrane sprawdzone europejskie technologie oczyszczania.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Celem finansowanego ze środków UE projektu SARASWATI (Supporting consolidation, replication and up-scaling of sustainable wastewater treatment and reuse technologies for India) jest przyczynienie się do rozwoju zdecentralizowanego oczyszczania ścieków w Indiach. Uczeni udokumentują i ocenią kilka technologii oczyszczania ścieków stosowanych w Indiach. Do innych założeń należy pilotowanie wdrażania sprawdzonych europejskich technologii, przygotowanie narzędzi pomagających w takim wdrażaniu oraz zaproponowanie udoskonaleń technicznych. W drugim roku prace koncentrowały się wokół oceny istniejących oczyszczalni ścieków w Indiach oraz pilotowaniu wdrażania europejskich technologii. Uczestnicy projektu przeprowadzili jakościową ocenę ok. 55 oczyszczalni indyjskich. Obecnie trwa analiza wyników — około 15 oczyszczalni wybrano do bardziej szczegółowej oceny, na potrzeby której opracowano protokół monitorowania. W drugim roku realizacji projektu kontynuowano też studia wykonalności ośmiu technologii europejskich. Stopień ich wdrożenia był różny. Dwa pilotażowe zadania pozostają w fazie planowania, większość pozostałych znajduje się na etapie projektowania lub przetargu, a dwa zostały już uruchomione. Efektem projektu SARASWATI będzie ocena technologii oczyszczania ścieków w Indiach oraz wdrożenie szeregu sprawdzonych technologii europejskich. Prace te będą miały istotne znaczenie ekonomiczne, przyczynią się do rozwoju technologii oczyszczania oraz będą pomocne dla prawodawców.

Słowa kluczowe

Zanieczyszczenie wody, oczyszczanie ścieków, gospodarka ściekowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania