Skip to main content

Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zintegrowane narzędzia usprawniające przemianę miast w metropolie bardziej przyjazne dla mieszkańców

W ramach unijnej inicjatywy wprowadzono kilka nowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego życia miejskiego.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo
Badania podstawowe

Ponad połowa ludności świata mieszka obecnie w miastach i udział ten będzie się niewątpliwie nadal zwiększać. Miasta oddziałują jednak na mieszkańców i szersze otoczenie, zaś zmniejszanie tego wpływu przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi jest poważnym wyzwaniem planistycznym. Z tego powodu uczestnicy finansowanego z funduszy UE projektu TURAS (Transitioning towards urban resilience and sustainability) nawiązali współpracę z podmiotami miejskimi, aby stawić czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem miast. Partnerzy projektu stworzyli, udostępnili i przetestowali nowatorskie pomysły z zakresu budowania odporności miejskiej. Opracowali kilka narzędzi planistycznych, udokumentowali analizy przypadku dotyczące eksperymentów z obszarami zielonymi w miastach oraz zdefiniowali mechanizmy zarządzania adaptacyjnego. Łącznie zaprezentowano 85 rozwiązań podzielonych na 4 kategorie – narzędzia, zintegrowane strategie przejściowe, programy pilotażowe i strategie uwarunkowane terytorialnie. Rozwiązania te skupiały się na adaptacji do zmian klimatycznych, migracji, budowaniu ekologicznej infrastruktury oraz rozwoju miast. W dziesięciu wybranych regionach miejskich wdrożono i przetestowano połączone narzędzia TURAS dostosowane do warunków lokalnych. Prowadzone działania obejmowały stworzenie interaktywnej platformy umożliwiającej współdzielenie zasobów przez mieszkańców, wykorzystanie inteligentnych sieci energetycznych oraz promowanie idei zrównoważonych i odpornych społeczności. Z myślą o bardziej ekologicznych i mniej zniszczonych miastach zespół opracował oparte na naturalnych systemach rozwiązania dla newralgicznych punktów miast oraz wykorzystał stare budynki i inkubatory do celów rolniczych. Kilka zaangażowanych regionów miejskich z całej Europy, w tym z Bułgarii, Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Słowenii i Zjednoczonym Królestwie, rozpoczęło realizację wzorcowych projektów pilotażowych. Projekty te miały bardzo różny zakres – od projektowania terenów zielonych w dzielnicy Barking Riverside i zarządzania nimi po poszukiwanie zasobów wspólnotowych w irlandzkim Dublinie. Wśród innych realizowanych inicjatyw znalazły się lokalne programy energetyczne, strategie zarządzania odpadami organicznymi czy opracowanie specjalnego panelu na Twitterze zacieśniającego współpracę między podmiotami budującymi ekologiczną infrastrukturę miejską. Zestawy praktycznych narzędzi analitycznych, strategie zarządzania procesami, narzędzia do angażowania społeczności lokalnych w życie miasta oraz wytyczne w zakresie wdrażania tych narzędzi pomogą miastom mierzyć się z różnymi wyzwaniami na drodze rozwoju. Wprowadzone rozwiązania obejmują narzędzia do adaptacji do zmian klimatu poprzez zarządzania ryzykiem powodziowym oraz narzędzia do budowy ekologicznej infrastruktury, a także zalecenia w zakresie monitorowania rozprzestrzeniania się zabudowy miejskiej. Projekt TURAS pozwolił wzmocnić relacje i zacieśnić współpracę między podmiotami zajmującymi się zrównoważonym planowaniem przestrzennym miast. Dzięki temu staną się oni swoistymi „katalizatorami” ułatwiającymi wdrażanie opracowanych podczas projektu rozwiązań w różnych obszarach miejskich i regionalnych Europy.

Słowa kluczowe

Miasta, zrównoważone życie miejskie, TURAS, odporność miejska, ekologiczna infrastruktura, rozwój miasta

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania