European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Enhancing hypnotic suggestibility using noninvasive brain stimulation: Cognitive and neural mechanisms

Article Category

Article available in the following languages:

Rozszerzanie podatności hipnotycznej

Sposoby zwiększania podatności hipnotycznej mogą dać poszczególnym chorym więcej możliwości leczenia bólu oraz problemów psychologicznych i neurologicznych.

Zdrowie icon Zdrowie

Hipnoza zyskuje popularność jako niezawodny i skuteczny sposób radzenia sobie z różnymi problemami psychologicznymi i neurologicznymi. Stosuje się ją również powszechnie w leczeniu bólu. Jej ograniczenie polega na tym, ż tylko 10-15 % populacji wykazuje podatność hipnotyczną. W związku z tym jej skuteczność można łatwo zwiększyć w przypadku zwiększenia podatności hipnotycznej. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ENHANCING SUGGESTION (Enhancing hypnotic suggestibility using noninvasive brain stimulation: Cognitive and neural mechanisms) przeprowadzono cztery eksperymenty w tym temacie. Celem pracy było opracowanie metod zwiększania podatności hipnotycznej i przezwyciężenie ograniczeń metodologicznych stosowanych obecnie sposobów. Badano przezczaszkową stymulację prądem stałym (tDCS), nieinwazyjną, niebolesną stymulację mózgu, obejmująca przyłożenie niskiego prądu elektrycznego do skóry głowy, aby oddziaływać na mózg. Dodatkowo zespół badał, czy zastosowanie tDCS do lewej grzbietowo-bocznej kory przedczołowej zwiększa reagowanie na sugestie dla uzyskania lepszej uwagi u osób średnio lub wysoce podatnych na sugestie. Trzeci i czwarty eksperyment polegał na identyfikacji neurochemicznych i poznawczych korelatów podatności hipnotycznej poprzez zastosowanie spektroskopii rezonansu magnetycznego. Badania te oferują nowe informacje na temat mechanizmów neuronalnych i poznawczych w zmienności w podatności hipnotycznej. Przynoszą one nowe informacje, które mogą mieć istotne znaczenie w badaniach nad modyfikacją podatności hipnotycznej w przyszłości.

Słowa kluczowe

Podatność hipnotyczna, psychologiczna, neurologiczna, stymulacja mózgu, przezczaszkowa stymulacja prądem stałym

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania