European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

MOlecular Loading and SURface anchoring of Metal-Organic Frameworks: a training and career development action

Article Category

Article available in the following languages:

Rewolucyjna rola materiałów porowatych w elektronice

Struktury metaloorganiczne (MOF) cieszą się coraz większym zainteresowaniem w zastosowaniach, takich jak magazynowanie i kataliza wodoru. Wspierani ze środków UE naukowcy dokonali pomyślnych pomiarów ich właściwości elektrycznych i wyjaśnili mechanizm transportu ładunku, aby propagować zastosowanie MOF jako aktywnych komponentów w urządzeniach elektrycznych.

Energia icon Energia

MOF to związki o składzie zarówno nieorganicznym, jak i organicznym; zawierają jony metalu lub klastry, które można łączyć w polimery organiczne, tworząc porowatą strukturę. Ze względu na ich dające się modelować właściwości chemiczne, krystaliczność i porowatość, warto dalej rozwijać ich potencjał w zakresie zastosowań w stanie stałym lub w urządzeniach. Dotychczas wiele wysiłków poświęcono tworzeniu nowych metod syntetyzowania cienkich warstw MOF, by ostatecznie hodować je na powierzchniach i integrować jako nowatorskie jednostki funkcjonalne. Jednak ich przetwarzanie nadal stanowi wyzwanie. W projekcie MOLSURMOF (Molecular loading and surface anchoring of metal-organic frameworks: A training and career development action) skutecznie zakotwiczono MOF na odpowiednich substratach stałych i przy użyciu techniki epitaksji z fazy ciekłej naładowano organicznymi molekułami elektroaktywnymi. To eksperymentalne podejście pozwoliło naukowcom zbadać czynniki wpływające na mechanizm transport ładunku w cienkich warstwach MOF przed wprowadzeniem molekuł do ich porów i po nim. Przedsięwzięcie to stanowi ogromny krok naprzód ku rozszerzeniu zastosowania tych materiałów w dziedzinie obwodów elektrycznych. W wyniku desorpcji na właściwych substratach stałych, MOF mogą zostać wykorzystane jako solidne elektrody stałe, a następnie zintegrowane z ogniwami elektrochemicznymi lub złączami tunelowymi na bazie rtęci. Wyniki tego wyjątkowego badania umożliwiają głębsze zrozumienie właściwości transportu elektrycznego MOF i prowadzą do ogromnych postępów w dziedzinie elektroniki.

Słowa kluczowe

Porowaty, elektronika, struktury metaloorganiczne, właściwości elektryczne, transport ładunków

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania