Skip to main content
European Commission logo print header

Nanometrology Standardization Methods for Magnetic Nanoparticles

Article Category

Article available in the following languages:

Standardy w zakresie nanocząsteczek magnetycznych

Standardy mają kluczowe znaczenie dla analiz porównawczych, komunikacji i kontroli jakości. Nowe standardy meteorologiczne dotyczące nanocząsteczek magnetycznych (MNP) przyczynią się do szybkiego rozwoju w takich dziedzinach, jak biomedycyna czy farmacja, a także pomogą zwiększyć konkurencyjność gospodarki UE.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Na świecie obowiązują powszechnie przyjęte standardy dotyczące jednostek długości, masy, czasu i wielu innych wielkości, dzięki którym możemy w sposób wiarygodny porównywać przedmioty należące do tych samych kategorii. Naukowcy prowadzą pionierskie prace mające sprawić, że MNP będą definiowane, charakteryzowane i monitorowane w ten sam sposób na całym świecie. Środki unijne pomagają uczestnikom projektu NANOMAG (Nanometrology standardization methods for magnetic nanoparticles) w określeniu zależności między właściwościami strukturalnymi a właściwościami magnetycznymi. Nowe standardowe techniki pomiaru i opisu MNP ułatwią kontrolę jakości w całym cyklu życia MNP, a także ich szybsze opracowywanie pod kątem konkretnych zastosowań. Prace dużego konsorcjum, złożonego z przeszło 15 światowych liderów w dziedzinie produkcji, analizy i charakterystyki, a także krajowych instytutów metrologicznych, przebiegają bardzo sprawnie. Zespół przygotował tabelę analityczną obejmującą 18 różnych metod, opisującą parametry, które można określić przy pomocy każdej z technik. Wyjaśnia także, w jaki sposób każda z metod jest powiązana z innymi, określającymi te same parametry. Owocem prac są dwie publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych. Teraz naukowcy stosują te metody do prawdziwych MNP, aby dokonać ich standaryzacji. Wyprodukowano MNP o kontrolowanych wymiarach oraz właściwościach magnetycznych i chemicznych, a obecnie poddawane są one analizie. Do bazy danych dotyczących właściwości MNP i wyników badań nieustannie dodawane są nowe wyniki prac prowadzonych przez partnerów. Przygotowano także pierwszą standardową procedurę roboczą dla jednej z metod analitycznych (magnetyzacja prądem stałym). Naukowcy aktywnie rozpowszechniają i zbierają informacje związane z realizacją założeń projektu. Uruchomiono stronę internetową, podzieloną na część ogólnodostępną oraz część dla partnerów. Do ponad 250 firm z różnych krajów przesłano ankiety na temat MNP, a obecnie trwa analizowanie wyników tego badania. Konsorcjum utworzyło też komitet interesariuszy, liczący obecnie 16 członków, który będzie służył poradami i pomagał w stosowaniu wyników badań w praktyce. Ustandaryzowane metody pomiarowe i analityczne służące do charakterystyki MNP pozwolą różnym branżom, takim jak biomedycyna czy przemysł farmaceutyczny, na uzyskanie substancji o spójnych i dokładnie określonych właściwościach. Standardy te przyczynią się też do znaczącej poprawy konkurencyjności unijnych producentów na globalnych rynkach.

Słowa kluczowe

Nanocząsteczki magnetyczne, standardy meteorologiczne, biomedycyna, środki farmaceutyczne, standaryzacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania