Skip to main content

"Taxation, Heterogeneity and Employment"

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne narzędzia do optymalnych systemów podatkowych

Europejscy naukowcy opracowali nowe modele matematyczne umożliwiające badanie odpowiedniej konstrukcji programów zasiłków i opodatkowania, wspierających zatrudnienie i ograniczających nierówności między różnymi grupami ludności.

Technologie przemysłowe

Dzięki środkom unijnym w ramach projektu THE (Taxation, heterogeneity and employment) przygotowano zestaw narzędzi teoretycznych, który może znaleźć wiele zastosowań związanych z tworzeniem polityki. Narzędzia te pozwalają uczonym na analizowanie szeregu trudnych wielowymiarowych problemów i wielowymiarowej heterogeniczności. Partnerzy projektu opracowali metody dla modeli posiadających wyłącznie dostosowanie jakościowe (intensive margin) oraz modeli posiadających zarówno dostosowanie jakościowe, jak i ilościowe (extensive margin). Przykładami dostosowania jakościowego i ilościowego są decyzje dotyczące liczby godzin pracy oraz wejścia lub braku wejścia na rynek pracy. Zestaw uwzględnia wiele kwestii mających znaczenie dla tworzenia polityki i umożliwia wprowadzanie dodatkowych źródeł heterogeniczności w modelach podatkowych, które można rozwiązywać i wdrażać przy użyciu rzeczywistych danych. Przeanalizowano szereg optymalnych modeli podatku dochodowego, uwzględniających różne źródła heterogeniczności. Jednym z nich były heterogeniczne elastyczności przychodów, łączące różne elastyczności podaży siły roboczej i różne umiejętności w zakresie unikania podatków. Zespół określił wpływ wielowymiarowej heterogeniczności pod względem umiejętności, elastyczności dochodów i zdolności do unikania podatków na optymalne zasady opodatkowania. Do innych źródeł heterogeniczności należały zewnętrzne podlegające opodatkowaniu przychody niezwiązane z zatrudnieniem, takie jak przychody z wynajmu nieruchomości czy też przychody kapitałowe. Naukowcy zajęli się też trzema zagadnieniami z zakresu ekonomii stosowanej, pomijanymi do tej pory w badaniach nad podatkami. Pierwsze z nich dotyczyło określenia optymalnych zasad opodatkowania w całej rozpiętości dochodów, spełniających zasady równych szans. Drugie natomiast odnosiło się do zastosowania koncepcji "workfare" przy modelowaniu podaży siły roboczej z uwzględnieniem jednocześnie dostosowania jakościowego i ilościowego. Ostatnie z zagadnień dotyczyło zbadania zmian rekomendowanego systemu podatkowego w przypadku występowania odchyleń od niedoborów na rynku pracy. W ramach projektu THE opracowano optymalne zasady opodatkowania uwzględniające różnice między osobami zgodnie z wieloma nieobserwowalnymi cechami. Metody te umożliwiają uwzględnianie różnych umiejętności oraz wspieranie elastyczności dochodów podlegających opodatkowaniu.

Słowa kluczowe

Podatek, zatrudnienie, opodatkowanie, jednorodność, siła robocza, modele podatkowe, podatek dochodowy, elastyczność dochodów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania