Skip to main content

StudioLab - a new European platform for creative interactions between art and science

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kultura kreatywności i biznes: spotkanie sztuki i nauki

Połączenie sztuki i nauki w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy pozwoli tworzyć projekty promujące innowację, kulturę i biznes.

Technologie przemysłowe

Zetknięcia umysłów artystycznych i naukowych zawsze przynoszą pozytywne nowości. W ramach finansowanego ze środków UE projektu STUDIOLAB (StudioLab - A new European platform for creative interactions between art and science) połączono laboratorium badawcze z atelier artystycznym, aby na podstawie tej nowej hybrydy sztuki z nauką uzyskać nową wiedzę. Projekt połączył liczące się placówki badań naukowych z ośrodkami doskonałości w dziedzinie sztuki i wzornictwa eksperymentalnego, a pod jego egidą zorganizowano 112 różnych działań obejmujących wystawy, warsztaty, koncepcje biznesowe i dzieła sztuki inspirowane nauką. Aby pełniej angażować Europejczyków i poszerzać ich horyzonty, różne kombinacje działań były prezentowane w ramach trzech motywów przewodnich: przyszłości interakcji społecznych, przyszłości wody i biologii syntetycznej. Łącząc wysiłki artystów, projektantów, architektów, inżynierów, biologów, naukowców i decydentów politycznych, pomyślnie przygotowano nowe pomysły z zakresu edukacji, zaangażowania społecznego, kultury i biznesu. Przykładowe wyniki projektu to książka elektroniczna poświęcona sieciom złożonym w sztuce i naukach humanistycznych oraz warsztat na temat sztuki estradowej, humoru i fantastyki naukowej. Z kolei zespół pracujący nad inicjatywą "Blueprints for the Unknown" badał kontrasty między dążeniami do sztucznego stworzenia życia a faktycznie otaczającym nas światem. Osiągnięto to poprzez eksperymenty i scenariusze wykorzystujące wzornictwo jako narzędzie do pobudzenia debaty. Warto też wspomnieć o inicjatywie "Fluoride Station", w ramach której stworzono laboratorium doświadczeń matematycznych kierowanych do dzieci i młodzieży. Laboratorium stało się miejscem tworzenia prototypów, w którym współpraca artystów, projektantów i naukowców rodzi nowe produkty komercyjne, edukacyjne i społeczne. Wspólne inicjatywy w zakresie edukacji dotyczyły różnorodnych tematów, w tym biotechnologii, kosmosu, badań DNA i fantastyki naukowej, angażując uczniów poprzez wykorzystanie kreatywności i sztuki. Przyjęte podejście do połączenia sztuki z nauką niewątpliwie pozwoli Europejczykom lepiej zrozumieć współczesny świat poprzez innowacyjne spojrzenie na naukę. Poza bezpośrednim wpływem edukacyjnym działania projektu mające zachęcać młode pokolenia do rozwijania karier naukowych mogą w dłuższej perspektywie wspomagać innowacyjność i konkurencyjność Europy.

Słowa kluczowe

Sztuka, nauka, interakcje kreatywne, interakcja społeczna, biologia syntetyczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania