Skip to main content

Strengthening networking on BiomAss researcH and biowaste conversion – biotechnologY for EurOpe India inteGration

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspólne działania UE i Indii na rzecz zrównoważonej gospodarki opartej na biotechnologii

Zarówno UE, jak i Indie zgadzają się co do konieczności zwiększenia wysiłków w kierunku przekształcania bioodpadów i biomasy w cenne materiały i energię. Europejska inicjatywa pomogła stworzyć synergie między europejskimi a indyjskimi projektami badawczymi w zakresie produkcji biomasy i konwersji bioodpadów.

Technologie przemysłowe

Zgromadzenie ważnych zainteresowanych stron z UE i Indii oraz aktywne promowanie wymiany wiedzy w dużym stopniu przyczyni się do budowania zrównoważonej biogospodarki, tak zwanej biogospodarki opartej na wiedzy. W związku z tym finansowany ze środków UE projekt SAHYOG (Strengthening networking on biomass research and biowaste conversion – Biotechnology for Europe India integration) zrzeszył wiodące organizacje w dziedzinie produkcji biomasy i konwersji bioodpadów, które prowadzą badania za pośrednictwem inicjatyw UE i indyjskich instytucji krajowych. W pierwszych 12 miesiącach tego 3-letniego projektu skupiono się przede wszystkim na opracowaniu 2 obszernych baz danych dotyczących biomasy i bioodpadów w celu zidentyfikowania wspólnych obszarów zainteresowania, luk w wiedzy i możliwości współpracy w Europie i w Indiach. Jedna z baz danych zawiera ogólny wykaz 924 projektów badawczych i programów realizowanych w UE i 280 realizowanych w Indiach. Druga przedstawia szczegółową analizę regionalną danych dotyczących produkcji biomasy i jej dostępności z sektora leśnictwa, rolnictwa i odpadów w Europie i Indiach. Wykorzystując owe bazy danych jako podstawę, sporządzono strategiczny plan działań badawczych, który przedstawia wspólną wizję dla UE i Indii w zakresie najnowszych postępów w dziedzinie gospodarki opartej na biotechnologii i potrzeb badawczych. Następnie opracowano plan działań w zakresie współpracy między UE a Indiami w dziedzinie przyszłych badań przeznaczony dla prawodawców i badaczy. Oba dokumenty strategiczne skompilowano, posiłkując się licznymi komentarzami uzyskanymi od ważnych zainteresowanych stron. Zorganizowano dwie szkoły letnie w Grecji i Indiach dla studentów europejskich i indyjskich. Odbyły się także wykłady prowadzone przez cieszących się międzynarodową sławą ekspertów, którzy zaprezentowali najnowsze postępy w swoich dziedzinach. Dodatkowo zorganizowano warsztaty mające na celu zaangażowanie koordynatorów realizowanych obecnie inicjatyw w UE i Indiach do udziału w projektach partnerskich. Za pośrednictwem dwóch wspólnych zaproszeń do składania wniosków wdrożono krótkoterminowe programy na rzecz wzmocnienia współpracy sieciowej i wymiany młodych badaczy oraz ustanowienia zrównoważonej współpracy między UE a Indiami. Wspólne działania między UE a Indiami w ramach projektu SAHYOG powinny umożliwić wdrożenie skuteczniejszych i bardziej efektywnych badań, a tym samym usprawnić przejście do biogospodarki opartej na wiedzy.

Słowa kluczowe

Indie, gospodarka oparta na biotechnologii, odpady biologiczne, biomasa, biogospodarka oparta na wiedzy, biotechnologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania