Skip to main content

Understanding and Defining Supply Chain Complexity: A Mixed Method Approach for Basic and Applied Research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Złożoność procesów w łańcuchu dostaw

Uczestnicy pewnego unijnego projektu zbadali znaczenie i zarządzanie złożonością procesów łańcucha dostaw.

Technologie przemysłowe

W ramach inicjatywy SCCOMPLEXITY (Understanding and defining supply chain complexity: A mixed method approach for basic and applied research) analizowano sposoby zarządzania złożonością łańcucha dostaw, koncentrując się na obniżeniu kosztów, poprawie jakości usług i uzyskaniu zrównoważonej przewagi konkurencyjnej. Łańcuchy dostaw to sieci podmiotów zaangażowanych w przepływ produktów usług, środków finansowych i informacji między źródłem i klientem. Zarządzanie łańcuchami dostaw staje się coraz bardziej skomplikowane. Wynika to z krótszych cykli życia produktów, zwiększenia różnorodności produktów, poziomu indywidualizacji i wymagań klientów, a także geograficznego rozproszenia podmiotów. Efektem jest wzrost liczby i różnorodności interakcji między produktami, procesami i zależnościami, tworzącymi łańcuch dostaw, a także wzrost niepewności i ograniczeń dotyczących tych elementów. Określane są one często mianem złożoności łańcucha dostaw (SCC). Naukowcy dokonali szeroko zakrojonego, interdyscyplinarnego przeglądu literatury oraz opracowali model koncepcyjny, teoretyczny i pomiarowy SCC. Uczestnicy projektu SCCOMPLEXITY określili komponenty SCC, do których należą dostawcy, zakłady produkcyjne, klienci i inne podmioty łańcucha dostaw. Zidentyfikowano też komponenty złożoności dostawców, czego efektem było stworzenie trzech koncepcji: krytyczność dostawcy, niezawodność dostawcy i możliwość zarządzania dostawcą. Wyniki badania sugerują także, że warto jest mierzyć złożoność subiektywną dostawcy, pomimo że dotychczasowe badania opierały się na obiektywnej złożoności. Z definicji złożoność dotyczy nieliniowych, nieprzewidywalnych zmian w systemie. Złożoność subiektywna może być istotna w kontekście podejmowania decyzji, ponieważ może pomóc w uchwyceniu elementów, które niekonieczne są uwzględniane w modelach czysto obiektywnych. Owocem omawianego projektu jest rozpoczęcie realizacji kilku inicjatyw badawczych i współpracy między licznymi instytucjami. Wyniki badania pomogą firmom w poprawie konkurencyjności dzięki różnym publikacjom poświęconym złożoności dostawców. Z badań skorzystała już pewna pilotażowa firma, która może skuteczniej identyfikować krytycznych dostawców oraz zmniejszyć liczbę zażaleń klientów dzięki pełniejszej znajomości problemu złożoności. W ramach projektu opracowano też sześć prezentacji, powstały różne publikacje, w tym jeden artykuł znajduje się na etapie recenzji, a dwa inne są przygotowywane.

Słowa kluczowe

Łańcuch dostaw, SCCOMPLEXITY, złożoność dostawcy, złożoność obiektywna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania