Skip to main content
European Commission logo print header

Synapses: from molecules to higher brain function and diseases

Article Category

Article available in the following languages:

Nawiązanie nowej współpracy w dziedzinie neuronauki

Synapsy mózgowe są kluczowe w chorobach psychicznych. Ostatnie badania wskazały na te struktury komunikacyjne komórek nerwowych jako podstawy depresji, uzależnień, demencji i zaburzeń lękowych.

Zdrowie icon Zdrowie

Uczestnicy finansowanej przez UE inicjatywy SYMBAD (Synapses: from molecules to higher brain function and diseases) stworzyli plan postępów w badaniach synaps oraz ich molekuł, jak również powiązania ich z wyższymi funkcjami mózgu i chorobami. Skupiono się na wysokopoziomowym szkoleniu, łączeniu wieloetapowych podejść i współpracy. W sumie powołano osiem komitetów kierowniczych i cztery zespoły doradcze, aby przedyskutować wszystkie aspekty kierunków i postępów projektu. Aby usprawnić szkolenie początkujących naukowców, zebrało się razem sześć instytucji akademickich i dziewięć przedsiębiorstw prywatnych, wszystkie o międzynarodowym znaczeniu na polu neuronauki. W tym programie wzięło udział w sumie 31 doktorantów z 13 krajów. Skupiono się na nauczaniu najnowszych i dopiero powstających, zaawansowanych technik z dziedziny neuronauki. Uczestnicy projektu SYMBAD zorganizowali siedem warsztatów, w których uczestniczyło w sumie 63 studentów, a 89 zewnętrznych naukowców dawało wykłady i nauczało innowacyjnych technik. Międzynarodowe coroczne spotkania objęły rekrutację, szkolenia i raporty z postępów. W ramach szkolenia metodologicznego dwie szkoły letnie oferowały wykłady ekspertów oraz praktyczne doświadczenia z dziedziny neuronauki. Utrzymywana podczas trwania projektu strona internetowa dostarczała zasobów dotyczących szkoleń oraz wiedzy na temat corocznych spotkań, projektów badawczych i inicjatyw szkoleniowych. Wielu początkujących naukowców opublikowało artykuły lub przedłożyło je do publikacji w prestiżowych czasopismach. Choroby neurologiczne stanowią znaczne obciążenie społeczno-ekonomiczne w Europie. Poszerzenie wiedzy o przenoszeniu sygnałów nerwowych przez synapsy na poziomie molekularnym może przyczynić się do powstania nowatorskich terapii. Projekt SYMBAD zwiększył atrakcyjność neuronauki i zapewnił szkolenia dla pracowników naukowych chętnych do wspólnej pracy w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe

Neuronauka, synapsy, choroba, szkolenie, nowatorskie terapie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania