Skip to main content

Real-time Monitoring and Optimization of Resource Efficiency in Integrated Processing Plants

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia sprzyjają efektywniejszemu gospodarowaniu zasobami w dużych zakładach

Nowe wskaźniki i programy efektywności gospodarowania zasobami można łatwo zintegrować w dużych zakładach przetwórczych, tak aby uzyskać optymalną dzienną wydajność.

Energia

Chociaż wskaźniki efektywności gospodarowania zasobami i inwentaryzacji cyklu życia są często używane do oceny wpływu na środowisko produkcji przemysłowej, takie wskaźniki były do tej pory używane retrospektywnie. Wydajność energetyczna w chemicznych procesach produkcyjnych jest mocno uzależniona jednak od decyzji operacyjnych podejmowanych podczas dziennej produkcji. W ramach finansowanego ze środków UE projektu MORE opracowano nowe narzędzia programowe i metody definiowania, obliczania i prezentowania wskaźników efektywności gospodarowania zasobami w czasie rzeczywistym dla produkcji ciągłej i produkcji partiami. Wskaźniki te służą do pomiaru zasobów zużytych do wyprodukowania tony produktu. Informacje wyświetlane są w przejrzysty sposób na precyzyjnie zaprojektowanej tablicy wskaźników, dzięki czemu kierownicy i operatorzy mogą szybko sprawdzić, czy operacja przebiega optymalnie pod kątem efektywnego gospodarowania zasobami i jakie środki mogą podjąć w celu poprawy wydajności. „Działanie zakładów przetwórczych można znacząco poprawić poprzez zmierzenie i wizualizację wydajności energetycznej i surowcowej oraz poprzez przekazanie informacji wspierających bieżące decyzje operatorów”, wyjaśnia dr. Stefan Krämer, koordynator projektu MORE w zakresie zastosowań przemysłowych z INEOS w Kolonii. „Opracowane nowe wskaźniki efektywności gospodarowania zasobami w czasie rzeczywistym (REI) przekazują informacje dotyczące wydajności energetycznej oraz materiałowej w sterowniach oraz na zarządczych tablicach wskaźników, ułatwiając kierownikom zakładu i operatorom monitorowanie placówek i uzyskanie optymalnej wydajności”. W ramach projektu MORE opracowano również nowe techniki analityczne do wyliczenia wskaźników wydajnościowych. Na potrzeby wdrożenia obliczeń REI oraz algorytmów optymalizacji przedsiębiorstwo MŚP opracowało platformę do pracy w czasie rzeczywistym, którą można łatwo połączyć z istniejącym oprogramowaniem automatyzacji zakładu. Zespół MORE skupił się na rozwiązaniach dla czterech konkretnych zakładów chemicznych: rafinerii, zakładu petrochemicznego, zakładu produkującego składniki produktów konsumenckich z odnawialnego materiału wsadowego oraz zakładu przetwórstwa celulozy. „Jesteśmy przekonani, że wyniki projektu będą miały zastosowanie nie tylko w sektorach ujętych w demonstracjach, ale również w innych gałęziach przemysłu przetwórczego”, mówi przedstawiciel naukowy projektu MORE, prof. Sebastian Engell z Technische Universität Dortmund w Niemczech. „Nasze studia wykonalności dotyczące przemysłu papierniczego, celulozowego i cukierniczego potwierdzają to. Każde zastosowanie będzie wymagało oczywiście dostosowania wskaźników, narzędzi wizualizacji i decyzyjnych oraz algorytmów kontroli automatycznej do określonego sektora lub zakładu”. Projekt MORE dotychczas wykazał, że istnieje znaczący potencjał w zakresie efektywniejszego gospodarowania zasobami w wielu procesach przemysłowych bez podejmowania dużych inwestycji w nową technologię. „Potencjał ten należy w pełni wykorzystać”, mówi Engell. „Spoglądając na zakłady chemiczne czy parki przemysłowe, nie ulega wątpliwości, że istnieją jeszcze możliwości poprawy wewnętrznego działania poszczególnych zakładów, tak aby zwiększyć ogólną wydajność gospodarowania zasobami”. Postępy prac prowadzonych w projekcie MORE są zadowalające. Jedno przedsiębiorstwo MŚP uczestniczące w projekcie aktualnie opracowuje przedkomercyjne oprogramowanie automatyzacyjne i oczekuje się, że po zamknięciu projektu z końcem 2016 r. nastąpi komercjalizacja tego rozwiązania. Inne przedsiębiorstwo MŚP z konsorcjum otrzymało już ofertę współpracy od dużych producentów urządzeń, dzięki której narzędzia opracowane w projekcie mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Słowa kluczowe

MORE, chemiczne procesy przemysłowe, wskaźniki wydajności energetycznej, nowe narzędzia programowe, tablica wskaźników, przepływy procesów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Transport i mobilność
Energia

31 Października 2022