Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Wydajne energetycznie gałęzie przemysłu przetwórczego: Realizując ambitne cele środowiskowe Europy

Większa wydajność energetyczna branż przetwórczych w Europie nie tylko zwiększy długoterminową konkurencyjność UE, ale również będzie odgrywać znaczącą rolę w realizacji ambitnych celów środowiskowych Europy.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Ponad 450 000 przedsiębiorstw i 6,8 mln miejsc pracy zależy od europejskich gałęzi przemysłu przetwórczego, m.in. przemysłu chemicznego, inżynieryjnego, wydobywczego minerałów i rud, przemysłu metali nieżelaznych czy przemysłu stalowego i wodnego. W rezultacie gałęzie przemysłu przetwórczego, które generują ponad 1,6 mld euro rocznych obrotów i stanową 20% łącznej produkcji przemysłowej UE, mają ogromne znaczenie w gospodarce europejskiej oraz długofalowej konkurencyjności przemysłu. Niemniej jednak te istotne gałęzie przemysłu musiały stawić czoło głównemu wyznaniu, jakim było zmniejszenie wysokiej zależności od surowców. Chociaż wydajność energetyczna w przemyśle unijnym znacząco poprawiła się (średnio 1,8% rocznie do 2009), wciąż jest wiele do zrobienia na drodze do szerszego wdrażania czystszych technologii, wydajniejszych metod i skuteczniejszych procedur przemysłowych zmierzających do ograniczenia wpływu gałęzi przemysłu przetwórczego na środowisko. Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko generowanego przez przemysł przetwórczy stało się jeszcze pilniejszą sprawą w świetle unijnych celów zmniejszenia o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych w UE w porównaniu do poziomów z 1990 r. stanowiących element całościowych ram w dziedzinie energii i zmian klimatu. W piątek, 22 kwietnia 2016 r., w Paryżu zostało podpisane porozumienie w sprawie zmian klimatu (COP21), uzgodnione w grudniu ubiegłego roku, zobowiązujące Unię do pełnej realizacji przejścia do niskoemisyjnej gospodarki i społeczeństwa. Ten pakiet CORDIS prezentuje wybrane spośród finansowanych ze środków UE projekty, których celem było opracowanie nowatorskich metod i technologii zwiększających wydajność energetyczną w procesach przemysłowych. Wśród przykładowych projektów wyróżnić można wdrożenie bardziej zrównoważonych metod wytwórczych, które są mniej zależne od surowców, zaprojektowanie i optymalizacja nowej, precyzyjnej infrastruktury i oprogramowania obliczeniowego oraz zbudowanie lepszej współpracy międzynarodowej.