Skip to main content

Forecasting Societies Adaptive Capacities to Climate Change

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze przewidywanie zmian w populacji

Nowe, ambitne badanie umożliwiło zbudowanie modeli oraz bazy wiedzy do przewidywania zmian w populacjach ludzkich oraz edukacji w XXI wieku. Naukowcy mogą wykorzystać te informacje do udoskonalenia metod modelowania scenariuszy zmian klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko

Cały świat naukowy korzysta z takich modeli, aby dowiedzieć się, jak najlepiej przystosować się do globalnych zakłóceń klimatu. Jednak aby te modele mogły być skuteczne, niezbędna jest większa wiedza na temat wpływu dynamiki populacji i edukacji na potencjał społeczeństw do radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi. Celem inicjatywy FUTURESOC (Forecasting societies adaptive capacities to climate change), finansowanej przez UE, było wykorzystanie złożonych modeli demograficznych do przewidywania trendów społecznych i demograficznych w nadchodzącym stuleciu. Zebrany zasób informacji posłużył do modelowania scenariuszy zmian klimatu. Powstał tysiącstronicowy raport zawierający informacje na temat czynników, które będą determinowały płodność, śmiertelność, migrację i edukację na całym świecie w ciągu najbliższych 100 lat. W jego powstaniu swój udział miało ponad 500 badaczy, którzy drogą elektroniczną nadsyłali wyniki ankiet oraz eksperci uczestniczący w spotkaniach organizowanych na 5 kontynentach. Do innych osiągnięć projektu FUTURESOC należy zaliczyć studia przypadków oraz opracowanie teorii zwanej metabolizmem demograficznym. Opublikowano łącznie 12 studiów przypadków na temat wpływu edukacji na ograniczenie skutków oddziaływania kataklizmów na społeczeństwa. Zaproponowana przez twórców projektu teoria metabolizmu demograficznego zakłada wykorzystanie modeli zmian międzypokoleniowych do przewidywania przyszłych zmian społecznych oraz potencjału do przystosowania się do zmian klimatu. Podsumowując, badanie FUTURESOC dostarczyło specjalistom z dziedziny modelowania scenariuszy olbrzymiego zasobu narzędzi do udoskonalenia modeli adaptacji do zmian klimatu.

Słowa kluczowe

Edukacja, zmiana klimatu, modelowanie scenariusza, dynamika populacji, FUTURESOC

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania