European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Telemonitoring and Telemedicine for Hospitals Assisted by ICT for Life saving co-morbid patients in Europe As part of a Patient personalised care program of the EU

Article Category

Article available in the following languages:

Zdalne monitorowanie: rewolucja w dziedzinie intensywnej opieki medycznej

Zespół finansowanego ze środków UE projektu THALEA skutecznie wykorzystał procedury zamówień przedkomercyjnych w celu opracowania systemu do zdalnego monitorowania, który umożliwi dużym szpitalom integrację i analizę danych pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej, niezależnie od lokalizacji pacjentów, co pozwoli na monitorowanie ich stanu oraz wykrywanie wczesnych znaków ostrzegawczych w sytuacjach wymagających podjęcia działań ratunkowych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zdrowie icon Zdrowie

Zdalne monitorowanie polega na bezpiecznym przesyłaniu danych do analizy przez specjalistę znajdującego się w innej lokalizacji. Proces ten otworzył nowe i interesujące możliwości w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej. Przykładowo, zespoły ratunkowe mogą być wspierane przez wykwalifikowanego lekarza pogotowia ratunkowego na miejscu wypadku lub w karetce, a specjaliści mogą asystować przy złożonym zabiegu chirurgii naczyniowej poprzez monitorowanie danych neurofizjologicznych w czasie rzeczywistym. Zespół finansowanego ze środków UE projektu THALEA skutecznie zastosował to podejście w dziedzinie intensywnej opieki medycznej nad pacjentami, co może podnieść poziom opieki oraz obniżyć koszty. Wysokiej jakości usługi opieki zdrowotnej dostępne dla wszystkich "System gromadzi dane mierzone bezpośrednio na ciele pacjenta lub przy jego łóżku, a następnie łączy je z innymi dostępnymi informacjami, np. pochodzącymi z elektronicznego rejestru pacjentów", wyjaśnia koordynator projektu prof. Gernot Marx, ordynator oddziału intensywnej opieki medycznej w szpitalu uniwersyteckim w Aachen, w Niemczech. "Informacje te są wysyłane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia i pozwalają specjalistom w dziedzinie intensywnej opieki medycznej na monitorowanie pacjentów, niezależnie od ich lokalizacji, a także na informowanie opiekunów i doradzanie im w zakresie wymaganych działań". Każde pogorszenie stanu pacjenta może zatem zostać natychmiast wykryte, co umożliwia szybkie i skuteczne leczenie oraz zwiększenie zgodności z najlepszymi praktykami. Dzięki temu ostatecznie wszyscy obywatele Europy będą mieć pewnego dnia dostęp do usług intensywnej opieki medycznej na takim samym poziomie, niezależnie od ich lokalizacji. "Oddziały intensywnej opieki medycznej stanowią krytyczny i niezbędny element w każdym szpitalu", mówi Marx. "Ich utrzymanie jest jednak bardzo kosztowne i wiele szpitali nie radzi sobie z zapewnieniem odpowiedniego poziomu usług intensywnej opieki medycznej. Stanowi to poważny problem, w szczególności dla szpitali regionalnych z mniejszymi oddziałami intensywnej opieki medycznej". Ustanowienie połączenia pomiędzy szpitalami wiejskimi i regionalnymi a specjalistami zlokalizowanymi w innych szpitalach może pomóc w uratowaniu życia większej liczby pacjentów. "Dostępne dane wyraźnie pokazują, że współczynnik przeżywalności w stanach krytycznych, takich jak ciężka sepsa i wstrząs septyczny, jest uzależniony od szybkiej i zdecydowanej interwencji", mówi Marx. "Podejście do usług intensywnej opieki medycznej oparte na telemedycynie może również skrócić długość pobytu o 20–50%, co będzie prowadziło do zwolnienia miejsc na OIOM-ie, a w konsekwencji do zaoszczędzenia przez szpital pieniędzy". Projekt THALEA wdrożono przy wykorzystaniu zamówień przedkomercyjnych — innowacyjnej procedury, która umożliwiła dostawcom opracowanie nowych rozwiązań i wprowadzenie nowych technologii we współpracy z przedstawicielami branży medycznej. Procedura zamówień przedkomercyjnych wymagała nawiązania wczesnego dialogu pomiędzy potencjalnymi dostawcami a szpitalami, co pomogło w optymalizacji systemu telemedycyny na oddziale intensywnej opieki medycznej. "Procedura zamówień przedkomercyjnych może być bardzo przydatna w sytuacji, gdy na rynku nie ma dostępnych żadnych systemów", mówi Peter Asché, dyrektor działu ds. komercjalizacji w szpitalu uniwersyteckim w Aachen, odpowiadający za aspekty komercjalizacji projektu. Wypełnianie luki Dotychczas główną przeszkodę we wdrażaniu usług telemedycyny w Europie stanowił brak interoperacyjności i standaryzacji pomiędzy różnymi systemami zarządzania danymi pacjentów (PDMS). Jak dotąd, systemy pracowały w zamkniętym środowisku bez wspólnych interfejsów. "Specjaliści nie mają łatwego dostępu do istotnych danych, co może prowadzić do opóźnień w leczeniu", mówi Asché. "Konieczne było zatem opracowanie niezależnej od producenta platformy telemedycyny, o wysokim stopniu interoperacyjności, na potrzeby monitorowania pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej". W celu wypełnienia tej luki uruchomiono projekt THALEA. Ponieważ telemedycyna zwiększa wskaźnik przeżywalności na oddziałach intensywnej opieki medycznej, przy obecnych zmianach demograficznych (starzeniu się populacji Europy), zwiększenie zapotrzebowania na usługi intensywnej opieki medycznej jest nieuniknione. Rozpowszechnienie usług zdalnej intensywnej opieki medycznej odegra zatem istotną rolę w zapewnieniu jednakowo wysokiego poziomu usług świadczonych przez europejski system opieki zdrowotnej dla każdego obywatela. "Sądzę, że ten system, gdy będzie gotowy do wprowadzenia na rynek, będzie stanowił bardzo interesujące rozwiązanie dla każdego szpitala posiadającego oddział intensywnej opieki medycznej", mówi Marx. "W bardziej oddalonych obszarach może to również być jedyny sposób na zapewnienie wysokiej jakości intensywnej opieki medycznej przebywającym w nim pacjentom". Ponadto projekt THALEA stanowi pierwszy krok w kierunku ustanowienia europejskiego rejestru terapii, najlepszych praktyk i rezultatów w dziedzinie intensywnej opieki medycznej.

Słowa kluczowe

THALEA, PCP, zamówienia przedkomercyjne, telemedycyna, OIOM, oddział intensywnej opieki medycznej, pacjent, rejestr elektroniczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania