Skip to main content

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the folowing languages:

PCP i PPI: publiczne wsparcie dla innowacji ukierunkowanych na wyzwania społeczne

Rosnące potrzeby i interesy publiczne wymagają nie tylko innowacji jako takich, ale również innowacyjnych sposobów uruchamiania, finansowania i wspierania procesu badań i rozwoju aż do komercjalizacji nowych produktów i usług, które zaspokoją te potrzeby.

Społeczeństwo

W UE coraz częściej stosuje się w tym celu dwa mechanizmy, wykorzystując siłę nabywczą instytucji państwowych poprzez zwiększanie popytu na innowacje, tworzenie efektu sygnalizacji i ułatwianie rozpowszechniania innowacji. Zamówienia publiczne na innowacje (PPI) są wykorzystywane w przypadku wyzwań, którym można sprostać za pomocą innowacyjnych rozwiązań bliskich komercjalizacji lub już skomercjalizowanych w niewielkiej ilości, natomiast przedkomercyjne zamówienia publiczne (PCP) są preferowane, gdy nie istnieją rozwiązania bliskie wprowadzenia na rynek i gdy potrzebne są nowe prace badawczo-rozwojowe. Chociaż te mechanizmy współfinansowania były już szeroko stosowane w ramach 7PR, program „Horyzont 2020” wzmacnia je poprzez wprowadzenie dwóch specjalnych instrumentów. Łącznie w latach 2016-2020 UE przeznacza 354,2 mln EUR na finansowanie PCP i PPI. Niniejsza broszura CORDIS Results Pack ma na celu rzucenie światła na główne innowacje wprowadzone w ramach projektów PPI i PCP finansowanych przez UE. Pokazuje ona, w jaki sposób narzędzia te konkretnie pomagają innowacyjnym produktom osiągnąć sukces komercyjny, podnieść jakość usług publicznych, wspierać MŚP oraz stawiać czoła głównym wyzwaniom społecznym. Wybrane projekty obejmują szeroki zakres tematów, od inteligentnych urządzeń gaśniczych po inteligentne systemy transportowe, e-zdrowie i telemedycynę, technologie wspierające niezależne życie, odkażanie terenów poprzemysłowych oraz rozwiązania ICT wspierające budowę i remonty dróg. Nasza ostatnia edycja, opublikowana w maju 2018 roku, dotyczy budowania społeczności zamawiających na rzecz bardziej wydajnych PPI w przemyśle biotechnologicznym (InnProBio), transportu publicznego (SPICE) i zrównoważonych zamówień publicznych (SPP Regions).

Powiązane broszury CORDIS Results Pack