European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Unlocking the innovative capacity of multidisciplinary structural biology-driven research in Crete

Article Category

Article available in the following languages:

Wysokiej klasy badania z dziedziny biologii strukturalnej na Krecie

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii (IMBB) na Krecie szczyci się wysokim poziomem badań i innowacyjności w zakresie biologii strukturalnej. Pewna unijna inicjatywa pomogła w poprawie jego konkurencyjności i potencjału badawczego.

Zdrowie icon Zdrowie

IMBB, działający w ramach Fundacji na rzecz Badań i Technologii (FORTH), określa badania w dziedzinie biologii strukturalnej jako jeden ze swoich priorytetów. Aby utworzyć multidyscyplinarną platformę badawczą do istniejących oraz nowych technik w zakresie biologii strukturalnej, konieczne jest podniesienie kwalifikacji personelu i zwiększenie innowacyjności. IMBB musi też zacieśnić integrację z europejska przestrzenią badawczą (EPB), a także aktywnie działać na rzecz umocnienia innowacyjnych inicjatyw dotyczących biologii strukturalnej w Europie. W tym kontekście, celem projektu INNOVCRETE (Unlocking the innovative capacity of multidisciplinary structural biology-driven research in Crete), finansowanego ze środków UE, było wykreowanie środowiska dla wysokiej klasy badań z dziedziny biologii strukturalnej na Krecie, a także utrzymanie doskonałości instytutu w zakresie badań naukowych i tworzenia innowacji w odniesieniu do biomedycyny/biologii, biotechnologii i biomateriałów. Projekt INNOVCRETE umożliwił dostęp do najnowszych badań w dziedzinie biologii strukturalnej z pożytkiem dla naukowców, jak i MŚP. Pozyskano sprzęt oraz specjalistyczną wiedzę w kilku obszarach, takich jak: niskokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego w badaniach biologicznych; makrocząsteczkowa krystalografia rentgenowska; obrazowanie biologiczne/biomolekularne; infrastruktura fizykochemiczna; produkcja białek, charakterystyka fizykochemiczna i krystalizacja wysokoprzepustowa; modelowanie molekularne. Warsztaty, konferencje i wymiany, zorganizowane we współpracy z najlepszymi organizacjami naukowymi i MŚP, były okazją do promowania innowacyjnych, zintegrowanych podejść do biologii strukturalnej. Zrealizowano również interdyscyplinarne działania kooperacyjne w różnych krajach Europy. Projekt wspierał rozwój doskonałości w dziedzinie kwalifikacji oraz transgraniczne inicjatywy badawcze. Zwiększył też potencjał innowacyjności organizacji FORTH, jak i całej Krety. W tym celu wykorzystano instrumenty ochrony praw własności intelektualnej, szkolenia w tym zakresie oraz zarządzanie innowacjami, a także stworzono wykaz przydatnych wyników badań i infrastruktur. Projekt INNOVCRETE przyciągnął doświadczonych, jak i początkujących badaczy, przyczyniając się do zatrzymania części najbardziej kreatywnych specjalistów z zakresu biologii strukturalnej i molekularnej na Krecie. Powstało szereg osiągnięć naukowych, które pozwolą na udostępnienie innowacji społeczności naukowej w ramach EPB. Dzięki projektowi INNOVCRETE instytut IMBB szybko zdobywa pozycję ważnego centrum biologii strukturalnej w EPB, umożliwiając naukowcom z Krety korzystanie ze zintegrowanej infrastruktury, najnowszych technologii i specjalistycznej wiedzy.

Słowa kluczowe

Biologia strukturalna, Kreta, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, INNOVCRETE

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania