Skip to main content

Couples and childbearing: new approaches to the study of fertility outcomes and family formation across Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykształcenie a liczba urodzeń

Wspierany ze środków UE zespół badaczy analizował względny poziom wykształcenia europejskich par pod względem liczby dzieci przypadających na parę. Zbadano także wartości związane z płcią jako wskaźnik prognostyczny dotyczący udziału w obowiązkach domowych.

Społeczeństwo
Zdrowie

Zadaniem unijnego projektu COUPFER (Couples and childbearing: New approaches to the study of fertility outcomes and family formation across Europe) była analiza trendów związanych z zakładaniem rodziny wśród Europejczyków. W badaniu wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia edukacyjne, dynamikę związku i kontekst społeczny w różnych krajach europejskich. Najpierw zebrano dane dotyczące wykształcenia osób łączących się w pary, aby sprawdzić, czy różnice w tym zakresie wpływają na rodzicielstwo i decyzje co do posiadania kolejnych dzieci. Różnice w poziomie wykształcenia między poszczególnymi parami nie odgrywały żadnej roli, jeśli przynajmniej jeden partner miał wyższe wykształcenie. Z drugiej jednak strony, wykształcenie nie wpływało też na zachowania związane z płodnością w przypadku par z niskim wykształceniem. W całej Europie te pary, w których partnerzy posiadają tak samo wysokie wykształcenie, częściej decydują się na kolejne dzieci (ang. parity progression), niż partnerzy o różnym poziomie wykształcenia. Różnice te nie mają jednak statystycznego znaczenia. Zatem zespół badaczy nie był w stanie określić przyczyn. Starając się znaleźć takie mechanizmy, naukowcy badali także skutki ideologii płci i wpływ finansów na podział obowiązków domowych. Ideologia propagująca równość płci powodowała zachowania partnerskie w związku, niemniej dostępność zasobów nie robiła żadnej różnicy. Zespół badaczy wysunął zatem wniosek, że wartości związane z płcią przyjmowane przez obu partnerów wpływają na podział obowiązków domowych, a normy społeczne kształtują zachowania rodzinne. Ponadto zbadano, czy współczynnik urodzeń kolejnych dzieci po przekroczeniu 40 roku życia utrzymał się, biorąc pod uwagę różne historie poszczególnych par. Naukowcy następnie opracowali podsumowanie obecnego stanu badań, jak również prognozy dotyczące przyszłych badań w zakresie mechanizmów zakładania rodziny. Wyniki projektu COUPFER są ważne z punktu widzenia ogółu społeczeństwa, a także znaleźć mogą swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie.

Słowa kluczowe

Wykształcenie, liczba urodzeń, pary, COUPFER, płodność, założenie rodziny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania