Skip to main content

From Credit Crunch to Austerity Europe: how news narratives on the financial crisis are continually shifting and what this means for democracy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wpływ wiadomości dotyczących kryzysu finansowego na demokrację

Wnikliwe wyniki dotyczące tego, jak media ułożyły i zaprezentowały wiadomości dotyczące kryzysu ekonomicznego dostarczyły pożywki dla rozmyślań nad poprawą raportowania, szczególnie w trudnych finansowo czasach.

Społeczeństwo

Od 2007 roku wiadomości dotyczące kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii stawiały czoła różnym alarmującym hasłom takim jak krach kredytowy, kryzys bankowy, kryzys długu publicznego i kryzys strefy Euro. Charakter przepływu wiadomości dotyczących tematu wpływał na procesy demokratyczne i zbiorowe opinie na wiele sposobów, sprawiając, że Unia Europejska podjęła badania tego zjawiska. W świetle tego, Unia Europejska sfinansowała projekt NEWS FLOW (Od krachu długu do skromnego życia w Europie: Jak narracja wiadomości dotyczących kryzysu finansowego ciągle się zmienia i co to oznacza dla demokracji) urastający do wyzwania. Zajmował się on badaniem w jaki sposób narracja dotycząca kryzysu ekonomicznego rozwijała się z upływem lat i co to oznacza dla roli dziennikarza w ramach demokracji. Kładąc na szali zjawisko „fałszywych wiadomości” podczas debaty, zespół projektowy dokładnie przeanalizował pozycje wiadomości pięciu środków masowego przekazu w Wielkiej Brytanii i przeprowadził wywiady z dziennikarzami dotyczące sprawozdań podczas badanego okresu. Co ciekawe, projekt wykrył, że kryzys był stale przetwarzany w mediach, przemieszczając się od recesji przez kryzys finansowy do kryzysu zadłużenia. Podczas tych wydarzeń dodawane były nowe informacje i stare informacje wydawały się być celowo pomijane, przez co zostały zapomniane. W wyniku tego „gorące” rozwiązania, takie jak skromne życie lub liberalizacja ekonomiczna, umocniły się w społeczeństwie, podczas gdy inne, być może bardziej wykonalne opcje, były marginalizowane. Te zdumiewające stwierdzenia pokazują moc mediów w manipulowaniu wynikami, świadomym lub też nie świadomym. Dochodzenie było poparte badaniem o kompletnej strukturze, o wynikach ukazujących się w wielu artykułach, opracowaniach i rozdziale w książce. To badanie NEWS FLOW daje użyteczny wgląd dotyczący roli dziennikarstwa w kryzysie ekonomicznym, umożliwiając dziennikarzom refleksje nad ich sprawozdawczością. Równolegle, wyniki są użyteczne nie tylko dla naukowców i innych zainteresowanych stron, ale również dla podnoszenia świadomości społecznej. Społeczeństwo może stać się bardziej świadome tego, jak media wpływają na jego decyzje i jak tworzy sensacje z pewnych spraw z własnego wyboru. W końcu, decydenci mogą korzystać z tych ustaleń w celu opracowania lepszej polityki medialnej.

Słowa kluczowe

Kryzys finansowy, media, krach kredytowe, PRZEPŁYW WIADOMOŚCI, fałszywe wiadomości, skromne życie, dziennikarstwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania