Skip to main content

Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ogólnounijna sieć umożliwiająca MŚP produkującym żywność skuteczniejszą komunikację i transfer innowacji

Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa z branży spożywczej zmuszone są stawiać czoła coraz większym trudnościom w związku z rosnącymi wymaganiami sektora, konsumentów i organów rządowych. Dzięki unijnej inicjatywie utworzona została sieć, która ma pomóc MŚP sprostać tym wyzwaniom.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe
Społeczeństwo
Żywność i zasoby naturalne
Badania podstawowe
Zdrowie

Aby utrzymać się na rynku i zachować konkurencyjność, MŚP z sektora żywności tradycyjnej muszą doskonalić swoje kompetencje z zakresu rozwoju biznesowego i metod produkcji w celu zapewnienia zgodności z przepisami europejskimi oraz promowania właściwości żywieniowych i zdrowotnych swoich produktów. W ramach finansowanego ze środków UE projektu TRAFOON (Traditional food network to improve the transfer of knowledge for innovation) stworzono sieć skoncentrowaną na sektorze artykułów spożywczych produkowanych ze zbóż, ryb, warzyw, grzybów, słodkich owoców i oliwek. Wspomniana sieć zbliżyła do siebie naukowców, podmioty zajmujące się przekazywaniem wiedzy i stowarzyszenia MŚP z 14 państw europejskich. Jej celem było wspieranie transferu przedsiębiorczości i innowacji służących zrównoważonemu rozwojowi w sektorze żywności tradycyjnej – dla dobra europejskich konsumentów. Prace nad projektem rozpoczęto od określenia potrzeb MŚP z całej Europy oraz przyporządkowania im dostępnych innowacji. Zorganizowano ponad 55 warsztatów szkoleniowych, które miały na celu usprawnienie komunikacji i transferu innowacji pomiędzy ośrodkami badawczymi a MŚP działającymi w branży spożywczej. MŚP produkujące żywność odbyły szkolenia w zakresie produkcji artykułów spożywczych, przetwórstwa żywności, pakowania, wprowadzania na rynek, etykietowania, certyfikacji, procedur produkcyjnych zapewniających bezpieczeństwo żywności, jej wysoką jakość i mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego, kwestii prawnych oraz zarządzania jakością. Szkolenia pobudziły również rozwój przedsiębiorczości i nawiązywanie współpracy wśród naukowców zajmujących się badaniami w branży spożywczej, a także pozytywnie wpłynęły na proces komercyjnego wdrażania rezultatów prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie żywności. Badacze opracowali strategiczne programy w zakresie badań naukowych i innowacji (SRIA) dla sektora tradycyjnych produktów spożywczych, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Unijne programy SRIA dostarczają decydentom politycznym informacji na temat przyszłych badań uwzględniających potrzeby MŚP w całej Europie. Z kolei krajowe programy SRIA omawiają przyszłe potrzeby MŚP z sektora żywności tradycyjnej w dziedzinie badań naukowych, a w szczególności w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Na ostatnim etapie projektu TRAFOON jego uczestnicy stworzyli internetowy punkt informacyjny, który zawiera wszystkie zgromadzone i wdrożone w obrębie sieci dane. Zbiór obejmuje między innymi informacje o innowacjach w obrębie procesu produkcji i wprowadzania na rynek żywności tradycyjnej z wykorzystaniem regionalnych surowców. Zespół opublikował również książkę nieodpłatnie dostępną do pobrania. Dzięki osiągnięciom inicjatywy TRAFOON małe i średnie przedsiębiorstwa będą w stanie nie tylko zagwarantować zgodność z wieloma istniejącymi przepisami europejskimi, lecz także zdobywać informacje o udoskonalonych rozwiązaniach technologicznych powiązanych z ich ofertą produktową. Co ważne, proces ten będzie odbywać się z zachowaniem tradycji i autentyczności oferowanych produktów.

Słowa kluczowe

Innowacje, żywność tradycyjna, MŚP produkujące żywność, TRAFOON, europejska sieć żywności, przedsiębiorczość, transfer wiedzy, nauka o żywieniu i technologia żywności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania