Skip to main content
European Commission logo print header

Civil Engagement in Social Work: Developing Global Models

Article Category

Article available in the following languages:

Współczesny charakter pracy socjalnej

Zespół unijnych naukowców przyjrzał się pracy socjalnej w kontekście systemu opieki społecznej i neoliberalizmu. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały w obszarze pracy socjalnej tendencję spadkową ze względu na postępującą prywatyzację usług w połączeniu z trudną sytuacją ekonomiczną, a także podkreśliły potrzebę udoskonalenia ram badawczych.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Pracy socjalnej pojmowanej jako profesji na ogół brakuje wiarygodności i dojrzałości akademickiej. Studentów często uczy się wdrażania strategii, a nie krytycznej analizy rozwiązań alternatywnych; co więcej, niewielka liczba prowadzonych badań nie tylko jest od tej płaszczyzny odseparowana, lecz także cechuje się niską jakością. Naukowcy uczestniczący w finansowanej przez UE inicjatywie CIVIL_SW (Civil engagement in social work: Developing global models) zbadali rolę pracy socjalnej. W tym kontekście skupiono się na opiece społecznej na tle reform neoliberalnych. Uczeni przeanalizowali inicjatywy dotyczące nowego zarządzania publicznego w 10 krajach. Wyniki projektu udokumentowały czynniki wpływające na pracę socjalną zarówno w praktyce, jak i w ramach prac badawczych. Zespół wskazał na ogólną tendencję spadkową wynikającą po części z trudnej sytuacji ekonomicznej i komercjalizacji usług. Tym samym przeprowadzona analiza potwierdziła konieczność udoskonalenia profilu badawczego tej dziedziny. Podstawową przyczyną zaistniałej sytuacji jest fakt, iż programy nauczania z zakresu pracy socjalnej nie kładą nacisku na kształtowanie polityki i umiejętności badawcze. Słabo rozwinięte międzynarodowe środowisko badawcze stanowiące jej tło również rzutowało na realizację projektu. Ponieważ dofinansowanie do studiów podyplomowych jest często ograniczone w obliczu wprowadzonych w Europie środków oszczędnościowych, zespół inicjatywy CIVIL_SW napotkał przeszkody związane z rekrutacją odpowiednio wykwalifikowanych badaczy. Konsorcjum doświadczyło także trudności w zakresie formowania grona pracowników i partnerów, co wpłynęło na jego działalność naukową i harmonogram kluczowych wydarzeń. Ponadto próba zamachu stanu w Turcji w 2016 roku i jej następstwa również odbiły się na prowadzonych w ramach projektu badaniach. Pomimo to naukowcom udało się opracować zbiór danych badawczych z 10 krajów. Zasoby te pozwoliły na porównanie szeregu grup, z którymi pracownicy socjalni nawiązują relacje. Zespół przygotował też mapę pojęciową zagadnień związanych z nierównościami społecznymi. Badacze przyjrzeli się nie tylko różnym rolom pracowników socjalnych, lecz także ich związkom z państwem opiekuńczym oraz beneficjentami i dostawcami usług. Naukowcy poddali analizie zróżnicowany wachlarz czynników społeczno-politycznych napędzających reformy systemu opieki społecznej oraz wpływających na jakość życia ludności. Na końcowym etapie projektu dokonano oceny najlepszych praktyk stosowanych obecnie w tej dziedzinie. Poczynione ustalenia zainicjowały publiczną debatę. Wskazane przez zespół inicjatywy CIVIL_SW niezbędne udoskonalenia w badaniach nad pracą socjalną umożliwią poprawę kwalifikacji zawodowych w tym sektorze.

Słowa kluczowe

Praca socjalna, opieka społeczna, zaangażowanie obywatelskie, CIVIL_SW, reformy neoliberalne, nowe zarządzanie publiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania