CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People

Article Category

Article available in the following languages:

Tymczasowe migracje transnarodowe w Europie i Azji

Zespół złożony z przedstawicieli szeregu europejskich i azjatyckich instytucji przyjrzał się migracjom tymczasowym pomiędzy Azją a Europą. Przeprowadzone badania pokreśliły różnice pomiędzy tymi dwoma obszarami, wykazując, że Azja jest kontynentem bardziej przyjaznym migrantom, podczas gdy restrykcyjna polityka Europy i jej preferencje dotyczące wykwalifikowanych migrantów niosą za sobą skutki społeczne.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Oprócz migracji o bardziej długotrwałym charakterze coraz większego znaczenia nabierają migracje tymczasowe pomiędzy Europą i Azją (włączając w to osoby migrujące w celu podniesienia standardu życia, wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, zagranicznych studentów itd.). Naukowcy uczestniczący w finansowanym przez UE projekcie EURA-NET (Transnational migration in transition: Transformative characteristics of temporary mobility of people) sporządzili szczegółowy opis obecnej sytuacji oraz polityk w zakresie migracji tymczasowej i ich skutków. Badacze przeprowadzili wywiady nie tylko z unijnymi i krajowymi decydentami politycznymi z 11 państw azjatyckich i europejskich, lecz także z grupą niemal 900 migrantów. Wyniki sugerują, że zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji wspomniane polityki stanowią odzwierciedlenie obaw związanych z bezpieczeństwem, potrzeb rynku pracy i zagadnień demograficznych. Zespół doszedł do wniosku, że strategie w zakresie migracji tymczasowej różnią się na obszarze Azji i Europy. Kraje azjatyckie są z reguły przyjaźnie nastawione do migrantów tymczasowych z Europy, aczkolwiek instytucje i polityki regulujące kwestie pobytu i zatrudnienia nie są zbyt dobrze rozwinięte. Z kolei w Europie przepisy te są coraz bardziej restrykcyjne i selektywne, co jest wynikiem obaw wiążących się z imigracją. Szereg polityk na szczeblu krajowym niekoniecznie odzwierciedla rzeczywiste potrzeby wynikające z niedoborów pracowników niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych w danych sektorach. Ponadto rygorystyczne przepisy zwiększają skalę nielegalnych migracji. Kryzys z 2015 roku związany z falą uchodźców, których duża liczba nielegalnie przedostała się na terytorium Turcji i Grecji, doprowadził do kryzysu humanitarnego. Owocem tej sytuacji są polityki krajowe coraz bardziej zorientowane na cele wewnętrzne, co jeszcze bardziej utrudnia osiągnięcie kompromisu na szczeblu unijnym. Uczeni odkryli również, że pojęcie migracji tymczasowej znosi potrzebę integracji. Zarówno państwa azjatyckie, jak i europejskie doświadczają poważnych problemów związanych z polityką integracyjną, z których największy stanowi bariera językowa. Co więcej, kraje europejskie zdają się nie posiadać strategii w zakresie migracji powrotnej, podczas gdy na przykład w Chinach tego rodzaju polityka przyniosła korzyści gospodarcze.

Słowa kluczowe

Migracja transnarodowa, wykwalifikowani migranci, EURA-NET, przemiana, mobilność tymczasowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania