Skip to main content

Improving Translational Research Potential at the Institute of Biomedicine of Seville

Article Category

Article available in the folowing languages:

IBiS: wsparcie badań translacyjnych w zakresie biomedycyny

Zaawansowana wiedza badawcza i techniczna zdobyta podczas projektu ITRIBIS oraz międzynarodowych wydarzeń i delegacji naukowych, jak również dostęp do nowoczesnego sprzętu pozwoliły zwiększyć potencjał badawczy sewilskiego Instytutu Biomedycyny (IBiS, Institute of Biomedicine of Seville) w zakresie walki z najczęściej występującymi chorobami.

Zdrowie

W ramach finansowanej z funduszy UE inicjatywy ITRIBIS (Improving translational research potential at the Institute of Biomedicine of Seville) skupiono się na dwóch kluczowych obszarach badawczych: degeneracji komórek (mózgu, serca i nowotworu) oraz oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Projekt ITRIBIS miał na celu odblokowanie możliwości i rozwój istniejącego centrum doskonałości IBiS poprzez zwiększenie potencjału badawczego zatrudnionych naukowców, tak aby mogli oni uczestniczyć w działań badawczych o znaczeniu medycznym i prowadzić własne badania nad patogenezą najczęstszych chorób, ukierunkowane na identyfikację nowych biomarkerów chorobowych i nowych celów terapeutycznych. W przypadku chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroby Alzheimera czy Parkinsona, oraz innych chorób o podłożu niedokrwiennym lub naczyniowym zespół ITRIBIS opracował innowacyjne zaawansowane interwencje niefarmakologiczne (terapie komórkowe i genowe, stymulacja mózgu itd.) przeznaczone do leczenia zaburzeń neurodegeneracyjnych. Badania w zakresie chorób sercowo-naczyniowych skoncentrowały się na mechanizmach komórkowych i szlakach sygnałowych powodujących zmianę czynności komór serca jako głównych przyczynach niewydolności serca po przebytym ostrym zawale w obszarze unaczynienia. Przeprowadzone badania nad rakiem, a w szczególności profilowanie genowe z użyciem technik sekwencjonowania nowej generacji, polegały na stworzeniu obszernego i kompletnego profilu molekularnego genomu nowotworu (tzw. molekularnego odcisku palca). Techniki te mogą pomóc zidentyfikować diagnostyczne, prognostyczne i predykcyjne biomarkery lub cele terapeutyczne, które pozwolą zindywidualizować terapie przeciwnowotworowe i prognozy. Uczestnicy projektu ITRIBIS pracowali też nad nowymi prewencyjnymi i leczniczymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi do walki z zakażeniami szpitalnymi i zachorowaniami o charakterze epidemicznym oraz nad stworzeniem niewymagających stosowania środków antybakteryjnych interwencji, np. zapobiegających zakażeniom szczepionek przeciwko określonym patogenom, jak również przeciwciał monoklonalnych stosowanych w leczeniu uzupełniającym. Zespół ITRIBIS umożliwił wymianę wiedzy z instytucjami partnerskimi z Europy i USA, organizując szkolenia dla badaczy IBiS oraz wymiany naukowe z zagranicznymi instytutami. W ramach projektu udało się też zmodernizować laboratoria IBiS. Zakupiono nowy, zaawansowany technologicznie sprzęt oraz opracowano politykę ochrony własności intelektualnej, wspierającą rozwój innowacyjności i transfer wiedzy. Zespołowi ITRIBIS udało się również przekształcić wyniki eksperymentalne na zastosowania kliniczne i biotechnologiczne. Działania te, wspierające rozwój nowych metod leczenia i diagnostyki, przyniosły wymierne korzyści w skalach regionalnej i globalnej.

Słowa kluczowe

Biomedycyna, ITRIBIS, badania translacyjne, delegacje, zdarzenia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania