Skip to main content
European Commission logo print header

Do individuals with intellectual disabilities have an abnormal physiological response to exercise?

Article Category

Article available in the following languages:

Jak pomagać osobom niepełnosprawnym intelektualnie w pokonywaniu przeszkód uniemożliwiających im wykonywanie ćwiczeń fizycznych

Osoby niepełnosprawne umysłowo często korzystają z usług opieki zdrowotnej, głównie w związku z problemami wynikającymi z braku aktywności fizycznej. Unijni badacze odkryli, że osoby te muszą mierzyć się z wieloma barierami fizjologicznymi utrudniającymi im uprawnianie sportów, co wskazuje na potrzebę opracowania nowego podejścia, które pomoże niepełnosprawnym intelektualnie członkom społeczeństwa prowadzić aktywny, zdrowy styl życia.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe
Zdrowie icon Zdrowie

Jak dotąd żadne interwencje dotyczące zwiększenia aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych umysłowo nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Badania asocjacyjne, skupiające się głównie na aspektach behawioralnych i organizacyjnych, nie uwzględniały kwestii fizjologicznych, takich jak wydolność układu krążeniowo-oddechowego czy koszt energetyczny ćwiczeń, lub też uśredniały je do poziomu populacji. Jednak badania na małych grupach, głównie z udziałem osób z zespołem Downa, ujawniły występowanie nieprawidłowych autonomicznych odpowiedzi na ćwiczenia oraz wyższy koszt energetyczny wysiłku. Z tego powodu uczestnicy projektu ID PHYSIOLOGY zbadali bariery fizjologiczne wpływające na aktywność fizyczną osób niepełnosprawnych intelektualnie i wykonywane przez nie ćwiczenia. Większa wiedza na temat tych barier pozwoli opracować plan walki ze zmęczeniem, urazami i brakiem motywacji u tych osób – najczęstszymi przyczynami utraty sprawności i pogarszania się stanu zdrowia. „Wyniki naszego projektu z pewnością będą miały wpływ na kwestie zdrowia publicznego oraz społeczno-ekonomiczne aspekty życia osób niepełnosprawnych” – zauważa dr Thessa Hilgenkamp, badaczka zajmująca się zagadnieniami związanymi z ruchem człowieka. Różne reakcje osób niepełnosprawnych umysłowo na ćwiczenia fizyczne Podczas badań nad autonomiczną odpowiedzią układu krążeniowo-oddechowego osoby niepełnosprawne umysłowo wykonywały ćwiczenia pobudzające układ współczulny (np. ćwiczenia wzmacniające siłę chwytu i ćwiczenia aerobowe). Zespół zmierzył również pobór tlenu przy różnych prędkościach chodu, starając się odkryć korelację między zapotrzebowaniem względnym podczas chodzenia a indywidualnym poziomem sprawności fizycznej danej osoby. Porównanie wyników badania wysiłkowego przeprowadzonego na grupie początkowej złożonej z 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie z wynikami grupy kontrolnej ujawniły znaczące różnice w zakresie tętna maksymalnego i poboru tlenu. Badacze wykryli również duże różnice w reakcji ciśnienia skurczowego krwi i tętna na zmianę położenia ciała z pozycji leżącej do pozycji stojącej (aktywna ortostaza) i z powrotem do pozycji leżącej. Najważniejszym odkryciem projektu ID PHYSIOLOGY jest fakt, iż u osób niepełnosprawnych intelektualnie rzeczywiście występują fizjologiczne bariery utrudniające im aktywność fizyczną. „Ich tętno nie zwiększa się tak samo jak w grupie kontrolnej, co przekłada się na mniejszą wydolność wysiłkową i wyższy względny wydatek energetyczny podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak chodzenie” – wyjaśnia dr Hilgenkamp. Spersonalizowane podejście do aktywności fizycznej Dane zgromadzone podczas projektu oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski uwydatniają potrzebę dostosowania wytycznych dotyczących badań i zalecanych ćwiczeń dla tej populacji. Konieczne jest także zwiększenie świadomości specjalistów i opinii publicznej na temat ograniczonych możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie ćwiczeń fizycznych. „Jeśli lepiej poznamy przyczyny występowania obniżonego poziomu aktywności fizycznej u osób niepełnosprawnych umysłowo oraz dowiemy się, jak bardzo poziom ten jest zależny od barier fizjologicznych, będziemy mogli lepiej personalizować programy aktywności fizycznej i dostosowywać je do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów” – twierdzi dr Hilgenkamp. Wstępne wyniki projektu zostały przedstawione na trzech różnych konferencjach – jednej w Australii i dwóch w Stanach Zjednoczonych. Do innych działań upowszechniających należały spotkania i rozmowy z lekarzami prowadzącymi praktykę kliniczną w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z świadczeniodawcami, rodzicami i pracownikami klubów sportowych. Do udziału w tym realizowanym w ramach programu Marie Curie projekcie zaproszono dwa oddziały uniwersyteckiego szpitala Erasmus MC University Medical Center – ogólny i rehabilitacji. Zakres zadań projektu ID PHYSIOLOGY obejmował też nadzór nad studentami studiów licencjackich i magisterskich Wydziału Medycznego Uniwersytetu Erasma oraz uniwersytetu Radboud University Medical Center Nijmegen w Holandii. „Będziemy nadal tworzyć bazę wiedzy na temat zaburzeń czynności układu autonomicznego osób niepełnosprawnych umysłowo. Postaramy się też jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę do popularyzowania aktywnego stylu życia wśród tych osób” – podsumowuje dr Hilgenkamp. Wyniki uzyskane podczas projektu ID PHYSIOLOGY z pewnością przyczynią się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich opiekunów.

Słowa kluczowe

ID PHYSIOLOGY, ćwiczenia, aktywność fizyczna, bariery fizjologiczne, zdrowie, niepełnosprawność intelektualna, krążeniowo-oddechowy, koszt energetyczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania