European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives.

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa europejska usługa archiwizacji danych z zakresu nauk społecznych

Finansowany ze środków UE projekt CESSDA-SaW wspiera nowe pokolenie socjologów, oferując jednolitą usługę archiwizacji danych z zakresu nauk społecznych.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Dzięki finansowanemu przez UE projektowi CESSDA-SaW powstała jednolita usługa archiwizacji danych z zakresu nauk społecznych, umożliwiająca lepszą koordynację zróżnicowanej tematycznie puli badań prowadzonych w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Usługa ta zaspokaja potrzeby badawcze nowego pokolenia socjologów niezależnie od tego, gdzie się znajdują – zarówno w Europie, jak i poza nią. „Poprzez udostępnianie badaczom społecznych i ekonomicznych problemów Europy coraz większej ilości danych i wniosków płynących z badań projekt ten odmienił doświadczenia użytkowników poszukujących danych z zakresu nauk społecznych w ramach EPB”, mówi koordynator projektu Ivana Ilijasic Versic. Było to możliwe dzięki zgromadzeniu w projekcie 25 partnerów z całej Europy i zorientowanie go na krzewienie wymiany wiedzy między obecnymi, przyszłymi i potencjalnymi dostawcami danych. Oferując niezbędne wsparcie w zakresie zarządzania, kwestii technicznych i metodologicznych, projekt wspierał ustanowienie nowych archiwów danych, wzmacniając jednocześnie archiwa już istniejące. Wzmacnianie centrali Aby wzmocnić i propagować rolę projektu CESSDA jako infrastruktury znanej środowisku międzynarodowemu, przeprowadzono szereg prac mających na celu wzmocnienie centralnych ośrodków gromadzenia danych i wspieranie rozwoju krajowych usług gromadzenia danych przed ich włączeniem do sieci CESSDA. Na przykład „Raport krajowy w sprawie możliwości rozwoju”, kompleksowy przegląd przedstawiający obecny stan rzeczy w odniesieniu do usług archiwizacji danych w 44 krajach (w większości europejskich), opisuje następstwa kluczowe dla rozwoju polityki i komparatystyki. „Dla krajów, które nie posiadają żadnej infrastruktury, przygotowaliśmy »Przewodnik na potrzeby krajowego planowania ustanawiania nowych usług gromadzenia danych«, w którym zawarte są informacje o rozwijaniu polityki dotyczącej danych naukowych z zakresu nauk społecznych oraz o tym, jak wyznaczyć krajowego dostawcę usług danych”, wyjaśnia Ilijasic Versic. Rezultatem prac w ramach projektu jest także istotny wkład w model oceny jakości infrastruktury CESSDA, który ma umożliwiać ocenę jakości dostawców usług. Model ten wspiera także działaczy krajowych w identyfikacji luk między potrzebą wydajnych i rzetelnych usług a ich rzeczywistą jakością. Dla dostawców usług opracowano platformę wymiany wiedzy, która obecnie funkcjonuje w ramach projektowego intranetu. Co więcej, udostępniono także kilka modułów treningowych z dziedziny archiwizowania i przechowywania danych oraz projektowania infrastruktury. „Było nam przyjemnie uczestniczyć w spotkaniach i warsztatach, na których zgromadzili się i współpracowali politycy, dostawcy usług oraz wyżsi urzędnicy z ramienia Komisji Europejskiej i różnych ministerstw”, mówi Ilijasic Versic. „Dzięki temu CESSDA jest obecnie silniejszą i lepiej rozpoznawalną infrastrukturą dla danych z zakresu nauk społecznych”. Prawdziwy potencjał infrastruktury CESSDA Zdaniem Ilijasic Versic projekt CESSDA-SaW powiódł się i udało się osiągnąć wszystkie jego założenia. „Dzięki projektowi udało się poszerzyć możliwości obecnych członków sieci CESSDA w odniesieniu do transferu wiedzy, ustanowić ścieżkę rozwoju niezbędną dla stworzenia krajowych usług archiwizacji danych, a także wesprzeć rozwój paneuropejskich produktów i usług, które ostatecznie urzeczywistnią wizję infrastruktury CESSDA”, mówi koordynator. „Angażując krajowe ministerstwa i inne organy finansujące, zdobyliśmy pozycję jednego z głównych graczy na arenie infrastruktur badawczych”. Mimo że projekt jest już oficjalnie zakończony, nadal prowadzone są spotkania z uznanymi i nowymi dostawcami usług oraz z krajami, które zainteresowane są stworzeniem infrastruktury danych z zakresu nauk społecznych. Co więcej, Węgry, Słowacja i Portugalia niedawno dołączyły do sieci CESSDA, a o przyznanie członkostwa starają się też inne kraje.

Słowa kluczowe

CESSDA-SaW, nauki społecznie, dane, europejska przestrzeń badawcza, Unia Europejska, UE

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania