Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Financial Transparency Platform for the Public Sector

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa platforma internetowa zwiększa przejrzystość budżetów instytucji publicznych

Otwartość i przejrzystość sprzyjają przeciwdziałaniu korupcji. Agencje rządowe, firmy zajmujące się przetwarzaniem danych, dziennikarze, a nawet zwykli obywatele mogą skorzystać z kompleksowej platformy internetowej, umożliwiającej analizowanie budżetów publicznych i angażowanie się w prace nad nimi.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Gdy dane budżetowe są zbyt skomplikowane, aby obywatele i decydenci mogli je zrozumieć, niemożliwe staje się formułowanie przez nich uzasadnionych opinii i ewentualne zajmowanie stanowiska przeciwko polityce rządu. Aby uniknąć takiej sytuacji, dane fiskalne powinny być proste, łatwe do zrozumienia i przede wszystkim dostępne. W ramach projektu OpenBudgets.eu znanego pod nazwą OBEU, opracowano ramy oprogramowania typu open source i software-as-a-service (SAAS) w celu poprawy przejrzystości finansowej i zwiększenia odpowiedzialności w sektorze publicznym na wszystkich poziomach, aż do szczebla europejskiego. „Wymaga to całościowego podejścia łączącego materiały dydaktyczne, wizualizacje i objaśnienia”, mówi dr Fabrizio Orlandi, koordynator projektu. Zestaw narzędzi do wizualizacji, analizy, rozrywki i nauki W projekcie OBEU stworzono platformę oferującą kompletny zestaw 13 narzędzi i 3 przypadków użycia. Po przekazaniu zestawu danych fiskalnych narzędzie do wizualizacji umożliwia udostępnienie danych określonej grupie wyborców. W tym celu dostępne są narzędzia pozwalające na prezentowanie osiągnięć miasta lub gminy oraz pomagające wyborcom włączyć się w procesy decyzyjne podczas prac nad budżetem. „Opracowany interfejs umożliwia interakcję między użytkownikami poprzez przekazywanie informacji zwrotnych na temat dostarczonych danych, sugerowanie różnych priorytetów budżetowych lub omawianie konkretnej transakcji”, wyjaśnia dr Orlandi. Dzięki agregacji istniejących danych biblioteka narzędzi do eksploracji danych ułatwia analizę wszystkich nowych ważnych trendów i wzorców, które mogą być wykorzystane do prognozowania wydatków budżetowych. Ponadto użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe potoki w celu wyszukiwania, przetwarzania i konwertowania danych z niemal dowolnego źródła do różnych formatów. Wśród przypadków użycia o dużej skali można wymienić historie, narzędzia, oceny, analizy i samouczki. W ramach historii dostępne są gry, takie jak „Gotowe receptury budżetów”. Wśród czterdziestu przepisów znalazła się m.in. podrobiona wizytówka, tajne fundusze i „stara dobra łapówka”. Każda z tych opowieści przedstawia w zabawny sposób, jak może dojść do oszustwa, wskazuje, na co należy zwrócić uwagę, i podaje przykłady z życia codziennego. Szeroko zakrojone testy w całej Europie Testy z użyciem zestawu narzędzi i rozwiązań OBEU przeprowadzone w Bonn, Paryżu i Salonikach doprowadziły do opracowania obszernych raportów ewaluacyjnych i wdrożeń w całej Europie. Wszystkie trzy miasta planują dalsze wdrażanie narzędzi OBEU na swoim terenie. Poszczególni partnerzy wdrożyli już narzędzia w pierwszych miastach. Partnerzy projektu wdrożyli różne zestawy narzędzi i rozwiązań OBEU w ramach swoich dziedzin wiedzy i rejonów geograficznych. „W tym celu partnerzy OBEU utworzą grupę społeczną, która nie będzie prawnie wiążąca, ale będzie utrzymywać, promować i rozpowszechniać wyniki oraz innowacyjne rozwiązania projektu. Znaczące wsparcie dla administracji publicznej Menedżerowie i decydenci będą mogli łatwo i tanio wdrażać i wykorzystywać dostosowane do ich potrzeb aplikacje zapewniające przejrzystość finansową. Narzędzie OBEU powinno wywrzeć ogromny wpływ na prace prowadzone obecnie przez administracje publiczne oraz na ich postrzeganie przez społeczeństwo dzięki umożliwieniu przechowywania dużych ilości danych dotyczących budżetu i wydatków oraz zarządzania nimi. Można tego dokonać, zachowując zdolność do pracy z wieloma rozproszonymi i niejednorodnymi zestawami danych dotyczących przejrzystości finansowej oraz do pozyskiwania nowej wiedzy użytkowej na podstawie obszernych danych finansowych. Zdaniem autorów projektu doprowadzi to do stworzenia ekosystemu składającego się z aplikacji i usług opartych na danych finansowych związanych z administracją publiczną. Podsumowując całościowo pozytywny oddźwięk projektu OBEU, dr Orlandi podkreśla: „Po raz pierwszy opracowano kompleksową i otwartą platformę, która obejmuje cały cykl życia budżetu. OBEU ma wpływ na wiele zainteresowanych stron, motywując administracje publiczne do publikowania danych oraz umożliwiając obywatelom i organizacjom współpracę przy tworzeniu bardziej przejrzystej administracji.

Słowa kluczowe

OpenBudgets.eu, OBEU, budżet, platforma, administracja, zestaw narzędzi

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania