Skip to main content

empoWering prIvacy and securiTy in non-trusteD envirOnMents

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ramy bezpieczeństwa i prywatności w odniesieniu do outsourcowanych danych

Czy chmura jest bezpieczna? To pytanie pada w rozmowach użytkowników Internetu od czasu, gdy udostępniono pierwsze usługi w chmurze, i wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Celem projektu WITDOM było przyczynienie się do zakończenia tej dyskusji dzięki opracowaniu nowych ram bezpieczeństwa i prywatności dla outsourcowanych danych w niezaufanych środowiskach ICT.

Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo

Od dziesięciu lat dane wrażliwe przechodzą z „zaufanych” domen – lokalnych komputerów hostujących usługi o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa – do dostawców usług w chmurze, oferujących praktycznie nieograniczone zasoby do wykonywania dużych zadań obliczeniowych. Problem polega na tym, że klienci mają ograniczoną kontrolę nad tymi zasobami, w przeciwieństwie do dostawcy usług w chmurze, co sprawia, że środowiska te uznawane są za domeny „niezaufane”. Właśnie tutaj wkracza projekt WITDOM (empoWering prIvacy and securiTy in non-trusteD envirOnMents). Platforma opracowana przez zrzeszające siedem podmiotów konsorcjum pod przewodnictwem Atos Spain orkiestruje różnorodne złożone procesy mające na celu ochronę danych wrażliwych w zaufanej domenie, tak aby umożliwić bezpieczne i chroniące prywatność przetwarzanie, przechowywanie i dzielenie się nimi w domenie, która nie jest zaufana. „Głównym złożeniem WITDOM było stworzenie ram dla kompleksowej ochrony danych w niezaufanym i szybko zmieniającym się środowisku teleinformatycznym. Szczególny nacisk położyliśmy na scenariusze outsourcingu danych, w których nowe zagrożenia, podatności i ryzyka wynikające z nowych zastosowań wymagają kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa, które będą odporne na zmiany technologiczne w całym okresie użytkowania wspieranych przez nie aplikacji”, wyjaśnia Elsa Prieto, koordynatorka projektu. W tym celu konsorcjum zbadało różne techniki ochrony danych, takie jak szyfrowanie homomorficzne, metoda umożliwiająca obliczanie zaszyfrowanych danych i dająca wynik, który po odszyfrowaniu odpowiada wynikowi operacji wykonanej bez szyfrowania. Wśród innych badanych technik znalazły się anonimizacja, bezpieczne przetwarzanie sygnału (SSP), maskowanie, weryfikacja i integralność danych oraz szyfrowanie typu „end-to-end”. Ramy WITDOM wykorzystują paradygmat zorientowania na usługi do izolowania aplikacji od specyficznej implementacji i lokalizacji jej elementów. Łączą one w kompleksowy sposób wiele elementów ochrony, a ich architektura została zaadaptowana do modeli chmury hybrydowej. Główne elementy obejmują brokera, mechanizm orkiestracji ochrony, komponent zarządzania uprawnieniami i tożsamością użytkowników (IAM) oraz usługę zarządzania kluczami (KM). Można również dodawać dodatkowe usługi jako bloki modułowe. „Nasze ramy zostały skonkretyzowane i zatwierdzone w dwóch scenariuszach zastosowań: scenariuszu medycznym opartym na udostępnianiu danych genetycznych na potrzeby dużych analiz danych badawczych i indywidualnie zlecanych analiz klinicznych oraz scenariuszu usług finansowych opartym na zarządzaniu zarówno danymi klientów, jak i danymi finansowymi umów, a także na świadczeniu zlecanych na zewnątrz bezpiecznych usług finansowych w chmurze prywatnej i publicznej”, mówi Prieto. Dla tych scenariuszy opracowano dodatkowe funkcjonalności. Należą do nich: System Zarządzania Laboratoryjnymi Informacjami Genomicznymi (Genomic Laboratory Information Management System, GLIMS) wspierający działania w zakresie analizy DNA, które wymagają dużego wysiłku obliczeniowego i zdolności przechowywania danych; usługi wdrażające interfejs między wewnętrznymi aplikacjami finansowymi a komponentami WITDOM; usługi statystyczne i w zakresie uczenia maszynowego w celu zaspokojenia potrzeb scenariusza finansowego; oraz usługi w zakresie genomiki, w tym dopasowywanie sekwencji, oznaczanie wariantów i ponowne oznaczanie wariantów. Od zakończenia projektu pod koniec 2017 roku partnerzy włączają jego rezultaty do portfolio rozwiązań oferowanych klientom. Rozpoczęto składanie wniosków patentowych, w tym wniosku patentowego IBM dotyczącego technologii maskowania danych, dwóch wniosków patentowych UVIGO związanych z komponentem SSP, jednego związanego ze scenariuszem genomowym i drugiego związanego ze scenariuszem usług finansowych. „Niektóre komponenty, zwłaszcza zapewniające funkcje ochrony danych, wymagają jeszcze dopracowania, zanim zostaną wprowadzone na rynek”, zaznacza Prieto.

Słowa kluczowe

WITDOM, chmura, internet, domena zaufana, ochrona danych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania