European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Bez wiedzy nie ma przyszłości, twierdzi Potočnik

Janez Potočnik, Komisarz UE ds. Nauki i Badań twierdzi, że jeżeli Unia Europejska chce budować trwałe przywództwo, musi wykorzystać trójkąt wiedzy tj. tworzenie, przekazanie oraz wykorzystanie wiedzy poprzez badania, edukację i innowacje. Przemawiając 2 lutego na temat 'przy...

Janez Potočnik, Komisarz UE ds. Nauki i Badań twierdzi, że jeżeli Unia Europejska chce budować trwałe przywództwo, musi wykorzystać trójkąt wiedzy tj. tworzenie, przekazanie oraz wykorzystanie wiedzy poprzez badania, edukację i innowacje. Przemawiając 2 lutego na temat 'przyszłości B+R [badań i rozwoju] jako czynnika europejskiej konkurencyjności', Komisarz Potočnik wyjaśnił, że UE ma zamiar osiągnąć przywództwo i konkurencyjność poprzez: Siódmy Program Ramowy (7. PR), który będzie miał na celu wykorzystanie wiedzy na rzecz wzrostu gospodarczego oraz będzie bardziej skoncentrowany na potrzebach przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), nowe polityki migracyjne w celu przyciągnięcia pracowników wykorzystujących wiedzę, poprawionych Wspólnotowych zasad dotyczących pomocy publicznej na badania i rozwój oraz zachęt podatkowych dla B+R. 'Wyłaniające się rynki, na których nasze firmy muszą konkurować mają coraz bardziej globalny charakter i w coraz większym stopniu wymagają użycia technologii. Uzbrojeni w wiedzę możemy dużo zmienić pod względem nowych i lepszych produktów, usług i procesów. Szczególną słabością europejskiej gospodarki jako całości są za małe inwestycje w B+R. Dotyczy to szczególnie sektorów w przedziale od średniozaawansowanych do nieskomplikowanych technicznie' powiedział Potočnik. 'Przygotowanie Europy na rynki przyszłości będzie wymagało zmiany strukturalnej w obrębie sektorów polegającej na ukierunkowaniu w stronę wyższych technologii oraz posiadanej wartości, a między sektorami to ukierunkowanie będzie jeszcze większe' dodał Komisarz. Aby opracować właściwe warunki ramowe dla prowadzenia badań w Europie, Komisja przyjmie całkowicie poprawione Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy publicznej na badania i rozwój, aby były bardziej korzystne dla inicjatyw wspierających biznesowe starania badawcze, powiedział Potočnik. Zostaną zaproponowane zachęty podatkowe, które są coraz bardziej popularne w Państwach Członkowskich, jak również środki związane z rekrutacją, karierą i mobilnością naukowców, rolą fundacji w finansowaniu B+R, rolą ponadgranicznych zamówień publicznych w pobudzaniu innowacyjności, oraz współpracy i transferu technologii pomiędzy publicznym sektorem badań i przemysłem. Wspomniawszy, że Rada ma niebawem przyjąć dyrektywę w sprawie wiz dla naukowców z krajów trzecich, Komisarz Potočnik wezwał do wyspecjalizowanej oraz elastycznej polityki migracyjnej w celu przyciągnięcia największych talentów z całego świata. Budowanie Europy wiedzy wymaga środków, domagał się Komisarz, stwierdzając, że zaproponowane przez Komisję podwojenie finansowania na badania w następnej perspektywie finansowej z pięciu miliardów euro rocznie do dziesięciu, jest koniecznością z wielu powodów. 'Po pierwsze' powiedział Potočnik, 'aby pokazać, że wiemy co stanowi dzisiejszy problem, oraz gdzie są możliwości na jutro. [...] Po drugie, aby być zgodnym z dotychczas podjętymi zobowiązaniami, na przykład związanymi z osiągnięciem celu trzech procent. Trudno byłoby wytłumaczyć fakt, że UE prosi Państwa Członkowskie o zwiększenie inwestycji na badania, a sama tego nie robi. I po trzecie, aby wzmocnić istniejące działania oraz żeby przeprowadzić nowe, które najlepiej wykonać na szczeblu europejskim. Można je przeprowadzić na przykład w takim celu, aby nasi najlepsi naukowcy pracowali razem z 'masą krytyczną' zasobów oraz żeby konkurowali o osiągnięcie doskonałości, albo w celu wybudowania nowej infrastruktury badawczej przyszłości, która przekracza możliwości pojedynczego Państwa Członkowskiego, tudzież w celu utworzenia dużych spółek publiczno-prywatnych w celu rozwijania i rozmieszczania kluczowych technologii, takich jak technologie wodorowe lub nanoelektronika' zakończył Komisarz. Pan Potočnik jest przekonany, że w 7. PR projekty współpracy powinny być jeszcze bardziej skierowane na potrzeby przemysłu niż w 6. PR. Uważa też, że Wspólne Europejskie Inicjatywy Technologiczne są wsparciem dla wiedzy i wzrostu. Komisarz powiedział, że trzy kluczowe czynniki utrzymania biznesu w Europie to doskonałość publicznej bazy badawczej, infrastruktura naukowa i technologiczna oraz zasoby ludzkie. Dodał, że są to trzy główne zagadnienia, na których skupi się 7. PR. Komisarz Pomocnik wyjaśnił, że doskonałość publicznej bazy badawczej będzie promowana poprzez Europejską Radę Badań Naukowych, infrastruktury będą rozwijane poprzez wzmocnione programy celowe oraz kierowanie do określonego odbiorcy, między innymi sprzętu związanego z przemysłem, podczas gdy szkolenie i rozwój karier naukowców będą wspierane przez bardziej rozszerzony program 'Marie Curie'. Ponadto, 'konwergencja krajowych programów badawczych będzie poszerzana poprzez wzmocniony program wspierania koordynacji, tak zwany program 'ERA-Net'. 'Niektórzy z naszych partnerów handlowych konkurują podstawowymi zasobami, których nie posiadamy. Niektórzy konkurują dzięki taniej sile roboczej, której również nie mamy. Inni konkurują kosztem swojego środowiska, czego nie możemy zaakceptować' powiedział Potočnik. 'Budowanie społeczeństwa wiedzy to prawdopodobnie najlepszy, a może i jedyny sposób kontynuacji europejskiego modelu społecznego, bez konieczności szukania kompromisu pomiędzy wzrostem gospodarczym, spójnością społeczną i ochroną środowiska' zakończył Komisarz.