Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Polski Minister Nauki przedstawia Wiadomościom CORDIS zarys strategii badawczej

W wywiadzie dla informacji CORDIS, polski Minister Nauki i Informatyzacji, profesor Michał Kleiber podkreślił, iż jego kraj inwestuje niezmiernie dużo wysiłku i pieniędzy w rozwój badań. Tym niemniej Polska ma też pewne oczekiwania wobec Komisji Europejskiej. Minister przedsta...

W wywiadzie dla informacji CORDIS, polski Minister Nauki i Informatyzacji, profesor Michał Kleiber podkreślił, iż jego kraj inwestuje niezmiernie dużo wysiłku i pieniędzy w rozwój badań. Tym niemniej Polska ma też pewne oczekiwania wobec Komisji Europejskiej. Minister przedstawił propozycje zmian w unijmych programach ramowych, aby stały się bardziej przystępne dla jego rodaków . Dziesiąta pozycja jaką zajmuje Polska, jeżeli chodzi o udział w Szóstym Programie Ramowym (6. PR), nie jest według ministra satysfakcjonująca. Rzeczywiście, Polska więcej inwestuje w 6. PR niż otrzymuje w ramach przyznawanych funduszy. 'Taka sytuacja nie jest oczywiście możliwa do zaakceptowaniaprzez Polskę' powiedział profesor. 'Poprzez wprowadzenie nowych instrumentów w 6. PR [Projekty Zintegrowane i Sieć Doskonałości], pogłębia się przepaść między państwami członkowskimi' stwierdził Kleiber, powołując się na niski wskaźnik zaangażowania wśród nowych państw członkowskich UE. Polska, wspólnie z innymi państwami wyszehradzkimi i Słowenią stworzyły listę modyfikacji, które mogłyby wspomóc udział nowych państw członkowskich w programie. Obejmuje ona: uproszczenie procedur administracyjnych; przyspieszenie przebiegu negocjacji i podpisania kontraktów; szersze wykorzystanie tradycyjnych rozwiązań takich jak: celowe projekty badawczo - rozwojowe (STREP); a także programy wspomagające małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) czy promujące współracę pomiędzy sektorem przemysłu i nauki . Profesor Kleiber zaproponował także realizację nowych inicjatyw, dla których podstawą będzie schemat Platformy Technologicznej, ale bardziej zaakcentowane zostaną potrzeby społeczne. 'Europejskie Platformy Społeczne i Ochrony Środowiska' przyczyniłyby się do utrzymania stałego wzrostu a także do rozwoju społecznych, ekonomicznych i związanych ze środowiskiem dziedzin nauki, stwierdził profesor. Polska, która przeznaczyła w 2003 zaledwie 0.56 procenta swojego PKB na badania, ma jeszcze dużo do zrobienia na swoim podwórku, jeśli chodzi o konkurencyjność badawczą. Narodowy Plan Rozwoju zakłada wzrost inwestycji do 1.5 procenta PKB do roku 2006, na razie jednak wydaje się to być nierealne. Kleiber przyznaje, że nakłady inwestycyjne na badania i rozwój (B+R) stanowią jeden z głównych powodów malejącej liczby wynalazków i patentów w Polsce. Zamiast jednak użalać się nad sobą, państwo wdraża nowe inicjatywy, które mają być niejako tratwą wspomagającą polskie badania. Nowy Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 ma wcielić założenia strategii lizbońskiej - sprawić, by gospodarka europejska stała się do 2010 najbardziej konkurencyjną na świecie poprzez poszerzanie wiedzy gospodarczej. Program horyzontalny w ramach Narodowego Planu Rozwoju, 'Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne' - będzie wdrożony poprzez nowe instrumenty polityki naukowej i bardziej efektywnego wykorzystania publicznych i prywatnych źródeł finansowania. Program ma wspomagać finansowo rozwój infrastruktury technologii informatycznej (IT), z priortetem wpomaganiazaawansowanych technologii w tych dziedzinach, w których Polska jest silna na poziomie międzynarodowym, a także tworzenie więzi pomiędzy polską i międzynarodową nauką (zwłaszcza europejską). Program ma także wspierać pogramy multi- i interdyscyplinarne, współdziałanie pomiędzy sferą badawczą i przemysłem, a także rozwój środowiska sprzyjający B+R dla przemysłu, dodaje profesor. Pomimo, iż fundusze publiczne są ograniczone inwestuje się już w budowanie nowych instytutów badawczych, w rozwój systemów edukacyjnych odpowiednich dla społeczeństwa wiedzy. Wprowadzana jest także infrastruktura technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) oraz wzmocnienie polskiego sektora venture capital.. Minister Nauki i Informatyzacji odniósł się do krytyki wciąż słabych więzi pomiędzy nauką i przemysłem. Przedstawił także ideę tworzenia jednostek zajmujących się komercjalizacją technologii wewnątrz strukur uczelni, a także instytutów badawczych, organizowania sieci współpracy, a także przegląd sprawdzonych już w Europie najlepszych praktyk . Rząd wspomógł już stworzenie czterech 'makroregionów', znanych jako 'Klaster Morski', 'Autostrada Nowych Technologii', 'Centralny Obszar Zaawansowanej Technologii XXI wieku' i ' Dolina Lotnicza'. To podejście do badań przysporzyło nam już nieco sukcesów. Polska nie przeszła w tak drastycznym stopniu jak wielu jej sąsiadówdrenażu mózgów i uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach i programach. 'Można pokusić się o stwierdzenie, że polscy naukowcy są wysoko cenieni jako partnerzy w badaniach na całym świecie i najlepiej świadczy o tym liczba wspólnych publikacji, przekraczająca średnią UE,' powiedział profesor Kleiber. Na koniec minister określił polską naukę jako 'najlepszą w krajach drugorzędnych' i wyraził swoje przekonanie, iż 'potencjał jest dużo wyższy i może być lepiej wykorzystany jeżeli sektor naukowy w Polsce zostanie zreformowany i wzrosną źródła finansowe na ten cel'.

Kraje

Polska