European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Naukowcy UE przebywajacy w Stanach chca zaciesnic wiezi z Europa, wskazuja badania ERA-Link

Szeroko zakrojone badania europejskich naukowców przebywających w Stanach ujawniają, że prawie wszyscy są chętni do rozszerzenia swoich kontaktów z organizacjami badawczymi i naukowymi w Europie. Według statystyk Komisji w 1999 roku w Stanach żyło około 85,000 pochodzących z...

Szeroko zakrojone badania europejskich naukowców przebywających w Stanach ujawniają, że prawie wszyscy są chętni do rozszerzenia swoich kontaktów z organizacjami badawczymi i naukowymi w Europie. Według statystyk Komisji w 1999 roku w Stanach żyło około 85,000 pochodzących z Unii pracowników badań i technologii (S&T, science and technology). Przesłankę inicjatywy 'Link - Europejscy Naukowcy Zagranicą' ('European Researchers Abroad Link', ERA), czyli fakt, iż naukowcy ci nie przebywają już w Europie, Komisja poczytuje za potencjalny atut a nie stratę. Jakiś czas temu pojawiły się więc sugestie, iż jednym ze sposobów dotarcia do potencjału tej społeczności europejskich naukowców jest stworzenie lepszych systemów komunikacji i sieci pomiędzy pracownikami naukowymi po obu stronach Atlantyku. Badania ERA-Link, opracowane przez dyrekcję Generalną do spraw Badań Naukowych, Misję UE i radnych do spraw naukowych państw członkowskich w Waszyngtonie (Member State science councillors in Washington), miały przybliżyć jaki rodzaj informacji i usług naukowcy przebywający w Stanach uznaliby za korzystny. W badaniu wzięło udział 1,912 naukowców reprezentujących 33 europejskie kraje. Większość respondentów zajmowała stanowiska/stopnie podoktoranckie i wyższe na uniwersytetach lub instytutach badawczych sektora publicznego we wszystkich stanach, z wyjątkiem jednego. Oceniając udział według obszarów naukowych - najwięcej odpowiedzi nadeszło od pracowników z dziedziny biologii (27 procent), fizyki (15 procent), inżynierii (13 procent) a także medycyny i weterynarii (12 procent). Z badań wynika, że europejscy naukowcy w Stanach chętnie poprawiliby swoje kontakty nie tylko z innymi pracownikami nauki przebywającymi w Stanach, ale ogromna większość z nich (92 procent) chciałaby również nawiązać kontakt z organizacjami badawczymi i naukowymi w Europie. Biorąc pod uwagę tak wysoki stopień zainteresowania nie możemy być zaskoczeni, iż europejska społeczność naukowa w Stanach w przeważającej części wspiera tworzenie ERA-link. Zapytani o bardziej szczegółowe określenie jaki rodzaj informacji byłby dla tej społeczności najbardziej przydatny, naukowcy wymienili źródła funduszy przeznaczanych na badania w Europie, możliwości badawcze na europejskich uniwersytetach i przemyśle, konferencje naukowe a także gościnne profesury w Europie. Badania wskazały także na wysokie zainteresowanie jakie wzbudzają informacje na temat europejskiej polityki badawczej. Przekazywanie tego typu informacji z pewnością stanie się jednym z priorytetów Komisji, zważywszy, iż świadomość takich inicjatyw jak Europejska Przestrzeń Badawcza (ERA) jest tam bardzo niewielka. Tylko 18 procent ankietowanych przyznało, że słyszało coś na ten temat. Jeżeli chodzi o bardziej praktyczne usługi, które według europejskiej diaspory naukowej w stanach ERA-Link powinien zapewnić, należałoby wskazać tu powiadomienia e-mailowe o europejskich konkursach, stowarzyszeniach i ofertach pracy; dofinansowanie wyszukiwarki i serwisu 'najczęściej zadawanych pytań' (FAQ); bazę danych kontaktów europejskich naukowców w Stanach; a ponadto elektroniczny biuletyn informacyjny ERA- Link. 75 procent ankietowanych określiło każdą z tych usług jako 'przydatną' lub 'bardzo przydatną'. Po przeprowadzeniu analizy wyników badania, grupa ewaluatorów przygotowała kilka zaleceń w tej kwestii. Przede wszystkim należałoby kontynuować rozwój ERA-Link a do tego jak najszybciej zorganizować pilotażową sieć. Do tego europejscy naukowcy w Stanach powinni być na bieżąco informowani o postępach. Grupa proponuje też, aby Komisja 'wykorzystała zainteresowanie nawiązaniem kontaktów zawodowych z UE i przeprowadzając podobne badania w Unii zwróciła uwagę na europejską społeczność naukową w Stanach'. Zasugerowano także przeprowadzenie drugiej, bardziej szczegółowej ankiety dla naukowców UE przebywających w Stanach, po to, by móc sprecyzować ich oczekiwania. Należałoby wciąż oczekiwać pewnego doprecyzowania, jakie informacje i usługi powinny być zapewnione, tym niemniej ewaluatorzy proponują też, aby ERA-Link skoncentrował się na tych narzędziach, które zostały wskazane przez respondentów już w pierwszym badaniu. Na koniec zachęcają Komisję do rozwinięcia strategii integrującej ERA-Link z innymi europejskimi przedsięwzięciami naukowymi, na przykład europejskim portalem internetowym dla mobilnych naukowców. Gdyby ktokolwiek powątpiewał w przydatność tego typu badań, Komisja może wskazać nie tylko zebrane opinie i informacje o potrzebach europejskiej społeczności naukowej w Stanach, ale także na ich silne poparcie dla zacieśnienia więzi ze społecznością naukową UE. Niejako dodatkową korzyścią wynikającą z badań okazała się być także nowa baza danych zawierająca dane ok. 2,000 pracowników nauki różnych narodowości. Tego typu lista nie była dotąd dostępna ani w Stanach ani w Unii.

Kraje

Stany Zjednoczone