Skip to main content

Increase public awareness of bio-based products and applications supporting the growth of the European bioeconomy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Reklamowanie produktów pochodzenia biologicznego konsumentom

Biogospodarka wykorzystuje zasoby odnawialne i pomaga społeczeństwu sprostać obecnym wyzwaniom środowiskowym, a zatem klienci powinni poznać zalety produktów pochodzenia biologicznego.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo
Żywność i zasoby naturalne

Przekształcanie zasobów uzyskanych z rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i akwakultury w żywność, produkty pochodzenia biologicznego oraz bioenergię to obiecująca strategia minimalizacji naszej zależności od materiałów na bazie paliw kopalnych. Biogospodarka może przekształcić procesy produkcyjne i przemysł oraz ograniczyć ich wpływ na środowisko. Aby to osiągnąć, trzeba poinformować konsumentów o zaletach produktów pochodzenia biologicznego oraz ich zastosowaniach. Działania promocyjne W ramach sfinansowanego ze środków UE projektu BIOWAYS w całej Unii przeprowadzono ankietę internetową oraz przeanalizowano stosowne badania, dzięki czemu uzyskano dane jakościowe i ilościowe na temat publicznego postrzegania produktów pochodzenia biologicznego. „Naszym celem długoterminowym jest zwiększenie publicznego zaufania do sektora produktów pochodzenia biologicznego w celu ułatwienia wprowadzenia go na rynek, co z kolei wywrze pozytywny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko”, wyjaśnia koordynator projektu, Iakovos Delioglanis. Kwestionariusz internetowy przetłumaczono na siedem języków. Posłużył on do oceny publicznego postrzegania i zaangażowania w odniesieniu do produktów pochodzenia biologicznego, zalet ich stosowania oraz powodów, dla których nie są one wykorzystywane na większą skalę. Wyniki uzyskane od ponad 450 respondentów z różnych krajów UE pokazały, że choć większość ludzi jest w stanie zidentyfikować produkty pochodzenia biologicznego, mniej niż 40% ma na ich temat wystarczającą wiedzę. Blisko połowa respondentów wykazała się brakiem informacji dotyczących zalet produktów pochodzenia biologicznego, zaś większość zgodziła się, że klientom należy zapewnić lepsze oznakowanie i działania motywacyjne. Wyniki te wykazały jasno, że konieczne jest zwiększenie publicznej świadomości poprzez dobrze ukierunkowane i innowacyjne narzędzia oraz materiały szkoleniowe. W ramach BIOWAYS zorganizowano szereg dostosowanych do potrzeb wydarzeń krajowych i międzynarodowych, takich jak warsztaty tematyczne, by zaangażować wszystkie zainteresowane strony w otwartą dyskusję na temat przyszłości produktów pochodzenia biologicznego oraz wiążących się z nimi korzyści środowiskowych, społecznych i gospodarczych dla europejskiego społeczeństwa. Podczas tych wydarzeń partnerzy projektu zaprezentowali próbki produktów pochodzenia biologicznego i wykazali, w jaki sposób można je wykorzystać, by wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Ponadto uczestnicy omówili kwestię pokonania trudności stojących na drodze do wdrożenia procesów o podłożu biologicznym oraz przejścia na produkty pochodzenia biologicznego. Projekt wprowadził alternatywne sposoby komunikacji oraz działania angażujące opinię publiczną. Opracowano również gry, narzędzia edukacyjne oraz zabawne fakty. Program komunikacyjny opierał się na faktach naukowych i liczbach. Zawierał doskonale sformułowane, zrozumiałe i dostępne kluczowe komunikaty opisujące możliwości i zalety produktów pochodzenia biologicznego. Opracowano zestawienia faktów dotyczących różnych produktów pochodzenia biologicznego, w tym opakowań, paliw, składników żywności oraz pasz. Wszystkie materiały dostępne są w Internecie. O krok dalej Inicjatywa BIOWAYS to coś więcej niż tylko promowanie biogospodarki. Delioglanis podkreśla: „Uruchomiliśmy platformę Biowatch, by zaangażować zainteresowane strony, badaczy, przemysł oraz opinię publiczną w trwającą dyskusję i skłonić ich do dzielenia się pomysłami”. Biowatch pełni również funkcję elektronicznej biblioteki na potrzeby badań i projektów i podłożu biologicznym. Mogą z niej też korzystać osoby zainteresowane najnowszymi odkryciami dotyczącymi przemysłu i badań o podłożu biologicznym. „Ta społeczność internetowa może wspomóc nawiązywanie nowej współpracy badawczej oraz zwiększyć szansę uzyskania dalszych funduszy, co skutkować będzie odkryciami naukowymi oraz widocznością sektora biogospodarki”, podsumowuje Delioglanis. Projekty BIOBRIDGES oraz BIOVOICES, będące pochodnymi projektu BIOWAYS, obiecują dalsze zwiększanie świadomości publicznej oraz wprowadzenie produktów pochodzenia biologicznego do codziennego życia.

Słowa kluczowe

BIOWAYS, produkty pochodzenia biologicznego, społeczeństwo, biogospodarka, Biowatch

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania