Skip to main content

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the folowing languages:

Innowacje biologiczne wspierają rozwój biogospodarki w Europie

Na całym świecie obserwujemy przechodzenie z gospodarki zdominowanej przez procesy petrochemiczne do gospodarki zrównoważonej, opartej na biologii i tworzącej obieg zamknięty surowców. W tym kontekście innowacje oparte na biologii mogą pomóc w budowaniu biogospodarki, która zmniejszy zależność europejskiej gospodarki od surowców kopalnych dzięki zastąpieniu ich CO2, przyczyniając się w ten sposób do realizacji unijnych celów klimatycznych, zmniejszając presję wywieraną na ekosystemy i pomagając w tworzeniu „ekologicznych miejsc pracy”.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Innowacje oparte na biologii oznaczają ponadto dalszą zmianę paradygmatu w kierunku biogospodarki, polegającą na przejściu od przetwarzania biomasy do wykorzystania biologicznych procesów i zasad działania natury. Naukowcy pracują nad przezwyciężeniem ograniczeń biotechnologii i starają się lepiej zrozumieć mechanizmy i procesy na poziomie genetycznym i molekularnym, co umożliwia im uczenie się od przyrody oraz tworzenie i ulepszanie procesów przemysłowych. Postępy w naukach biologicznych i biotechnologii są wykorzystywane do tworzenia produktów i procesów o wysokiej wartości rynkowej. Obejmują one związki bioaktywne o działaniu zdrowotnym, kosmetyki, środki higieny osobistej, składniki dietetyczne, takie jak prebiotyki, aromaty, składniki odżywcze, biopolimery, substancje zapachowe, a także przyjazne dla środowiska związki, agrochemikalia i powłoki. Wartość europejskiej biogospodarki wynosi obecnie 2,2 bln euro, a w sektorze znajduje zatrudnienie 18,6 mln osób.

Natura dostarcza rozwiązań: badania torują drogę

W niniejszej broszurze CORDIS Results Pack wyróżniono 16 projektów finansowanych przez UE, z których 4 są wdrażane za pośrednictwem Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (BBI JU) - partnerstwa publiczno-prywatnego tworzonego przez UE oraz organizację BIC (Bio-Based Industries Consortium). W ramach tych projektów analizowane są możliwości wykorzystania innowacyjnych procesów i zasad biologicznych - wywodzących się z zarówno organizmów lądowych, jak i wodnych - do tworzenia zastosowań o wysokiej wartości. Przykładem takich inicjatyw jest projekt BIOOX, który pozwolił na opracowanie enzymów biologicznych do przemysłowej produkcji chemikaliów, biopolimerów, substancji zapachowych i innych produktów konsumenckich w bioreaktorach. W projekcie NewFert wykorzystano bioodpady do produkcji nowych nawozów zielonych. Uczestnicy inicjatywy OPTIBIOCAT badali genom grzybów i bakterii w celu uzyskania biokatalizatorów odpowiednich do zastosowania w kosmetykach. W ramach projektu SmartLi opracował technologie wykorzystania lignin jako surowców do produkcji biomateriałów. Projekt SUSY obniżył koszty procesów biotechnologicznych związanych z glikozylacją dzięki wykorzystaniu unikalnych właściwości enzymów modyfikujących cukry, umożliwiając ich zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Inicjatywa PROVIDES wykorzystała nowe naturalne rozpuszczalniki w celu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle celulozowo-papierniczym. Efektem projektu PUFACHAIN jest opracowanie kompletnej procedury wykorzystującej mikroalgi jako zrównoważone źródło oczyszczonych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o wysokiej wartości odżywczej, znajdujących zastosowanie w środkach farmaceutycznych. Uczestnicy inicjatywy BISIGODOS wyprodukowali cenne, otrzymane z glonów chemikalia, aminokwasy i biożywice do powlekania, drukowania, żywności, pielęgnacji włosów i produkcji klejów. Inicjatywa BIOWAYS podniosła świadomość społeczną na temat produktów i zastosowań opartych na biologii. W ramach projektu DISCO powstały ogólne procedury obejmujące proces od odkrywania do przemysłowego wykorzystania związków bioaktywnych. Projekt wykorzystał najnowsze technologie w celu opracowania zrównoważonych źródeł biologicznych do wysokowartościowych produktów pochodzenia roślinnego. W inicjatywie TriForC opracowano procedury do identyfikacji i wykorzystania triterpenów pochodzenia roślinnego, które mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w projektowaniu leków oraz w rolnictwie jako biopestycydy. W ramach projektu PROMYS opracowano z kolei platformy oparte na biologii syntetycznej w postaci zoptymalizowanych fabryk komórek do zastosowań fermentacyjnych, przemysłowych i farmaceutycznych. Wreszcie, w ramach inicjatywy BYEFOULING powstały inspirowane naturą, przyjazne dla środowiska, wysokowydajne powłoki przeciwporostowe przeznaczone do zastosowania na statkach i infrastrukturze morskiej.