European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Smart Planning and Safety for a safer and more robust European railway sector

Article Category

Article available in the following languages:

Z myślą o bezpieczniejszym i bardziej niezawodnym sektorze kolejowym w Europie

W ramach finansowanego przez UE projektu PLASA poczyniono znaczne postępy w procesie poprawiania jakości obsługi klienta oraz podnoszenia poziomu niezawodności i bezpieczeństwa europejskiego sektora kolejowego.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Będący częścią programu Shift2Rail „projekt PLASA miał na celu wzmocnienie europejskiego sektora kolejowego poprzez poprawę podejmowanych przez różne strony zainteresowane działań związanych z planowaniem, udostępniając im precyzyjne symulacje linii kolejowych, a także dostarczanie opartej na ocenie ryzyka metodologii na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem kolei”, wyjaśnia Ying Löschel. koordynatorka projektu z ramienia niemieckiej spółki Deutsche Bahn AG. Inteligentne planowanie kluczem do sukcesu W Europie korzysta się z różnych narzędzi do planowania w celu symulowania działalności operacyjnej kolei. Wskutek tego różne państwa otrzymują niezharmonizowane wyniki, nie istnieją także interfejsy pozwalające na wymianę danych pomiędzy państwami. Nie ma także żadnego narzędzia zdolnego do tworzenia wysoce szczegółowych symulacji, które mogłoby zostać wykorzystane na potrzeby dużych sieci. Projekt PLASA szukał rozwiązania dla tego zagadnienia, gromadząc wiedzę o inteligentnych metodach i działaniach dotyczących planowania, a także o istniejących analizach zaburzeń i wzajemnych zależności europejskich sieci kolejowych. Dzięki prowadzonym pracom, w ramach projektu PLASA udało się stworzyć makroskopowe podejście do skracania czasu realizacji poprzez ograniczanie stopnia szczegółowości do wielkoskalowych relacji między znaczącymi wydarzeniami. Jak wskazuje Löschel: „Takie podejście umożliwia nam symulowanie całego dnia działalności operacyjnej całej niemieckiej sieci obejmującej około 40000 pociągów w niespełna minutę”. Testowana metoda wydaje się umożliwiać dokładne prognozowanie opóźnień. To nowe podejście można jeszcze udoskonalić, poprawiając dokładność zwracanych przez nie wyników. Jest jednak bardzo obiecujące i zostanie poddane dalszej ocenie w ramach kolejnego projektu pod programem Shift2Rail: PLASA 2. Badanie bezpieczeństwa Priorytetem projektu PLASA było określenie możliwości usprawnienia procesów zarządzania bezpieczeństwem kolei dzięki wykorzystaniu analiz ryzyka. Mogłoby to „pomóc osobom decyzyjnym w podejmowaniu krytycznych decyzji dotyczących bezpieczeństwa zarówno podczas codziennych działań, jak i w fazie projektowania”, podkreśla Löschel. W ramach projektu zbadano także kwestię funkcjonalności tego systemu i ludzkiego zachowania, aby tworzyć bardziej realistyczne scenariusze wydarzeń. W ramach projektu PLASA opracowano model decyzyjny, który zastosowano do trzech przypadków użytkowania. Otrzymano obiecujące wyniki, które pokazały ważną rolę i wartość dodaną tego podejścia. Wskazały również na to, jak można je wykorzystać w szerokiej gamie zastosowań na kolei. Pokonywanie przeszkód Jak podkreśla Löschel: „Mieliśmy trudności w gromadzeniu danych wejściowych dotyczących bezpieczeństwa i statystyki, gdyż operatorzy kolejowi uznają takie informacje za poufne”. Zauważa ona ponadto, że „powszechnie wykorzystywane wskaźniki bezpieczeństwa zebrane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej są interesujące i przydatne, choć niewystarczająco szczegółowe”. Aby rozwiązać ten problem przyjęto szereg hipotez na potrzeby uzupełnienia brakujących danych. Nie poddają one jednak w wątpliwość zasady, na której oparte jest zaproponowane rozwiązanie. Powinny tym samym zostać na późniejszych etapach ponownie ocenione i zakwestionowane, aby zapewnić, że wyniki wykorzystywane na potrzeby przypadków użytkowania są rzetelne. Cała naprzód Prace przeprowadzone w ramach projektu PLASA będą kontynuowane przez projekt PLASA 2. Będzie on miał na celu poszerzenie możliwości narzędzia do symulacji opracowanego w ramach projektu PLASA tak, aby obejmowało ono więcej możliwych scenariuszy. Następnym etapem będzie połączenie korzyści płynących z możliwości oceny łącząc makroskopowe podejście modelu PLASA z klasycznymi mikroskopowymi symulacjami pracy kolei. Nakreśli to również wymagania dla narzędzia inteligentnego planowania, które będzie mogło zostać wykorzystane przez osoby decyzyjne na potrzeby podejmowania decyzji dotyczących codziennej pracy kolei. Francuskie koleje państwowe będą także kontynuować prace projektu PLASA związane z bezpieczeństwem. Wykorzystujące opracowany w ramach projektu model narzędzie wspomagające procesy podejmowania decyzji zostanie przygotowane dla jednego z przypadków użytkowych. Zostanie także zbadana możliwość kwantyfikacji ludzkiej niezawodności.

Słowa kluczowe

PLASA, bezpieczeństwo, koleje europejskie, ocena ryzyka, inteligentne planowanie, Shift2Rail

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania