Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Partnerzy projektu finansowanego przez UE opracowuja system "inteligentnej" komunikacji dla usprawnienia transportu drogowego

Do tej pory systemy bezpieczeństwa oparte na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wykorzystywane przez kierowców pojazdów i innych użytkowników dróg były najczęściej samodzielnymi lub autonomicznymi urządzeniami. Jednakże partnerzy niedawno uruchomionego projek...

Do tej pory systemy bezpieczeństwa oparte na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wykorzystywane przez kierowców pojazdów i innych użytkowników dróg były najczęściej samodzielnymi lub autonomicznymi urządzeniami. Jednakże partnerzy niedawno uruchomionego projektu UE postawili sobie zadanie opracowania "inteligentnego" systemu, który pozwalałby pojazdom i elementom infrastruktury drogowej na komunikowanie się, co nie tylko stworzyłoby możliwość usprawnienia ruchu, poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia oddziaływania ruchu drogowego na środowisko, ale również zwiększyłoby komfort jazdy. Zintegrowanemu projektowi CVIS (systemy współpracy między pojazdami i infrastrukturą) przyznano 22 miliony euro z budżetu sekcji technologie społeczeństwa informacyjnego (IST) szóstego programu ramowego (6. PR). Projekt kierowany przez ERTICO - europejskie wielosektorowe partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz opracowania i wdrażania inteligentnych systemów i usług transportowych - skupia łącznie 63 partnerów z całej Europy, w tym producentów pojazdów, firmy telekomunikacyjne, instytuty badawcze i uniwersytety oraz władze lokalne. Według kierownika projektu Paula Kompfnera z ERTICO, celem projektu jest "zapoczątkowanie rewolucyjnych zmian w mobilności podróżnych i towarów, całkowicie zmieniających sposób interakcji między kierowcami, pojazdami, przewożonymi towarami i infrastrukturą transportową". Rzeczywiście, jeśli CVIS byłby skuteczny, dałby kierowcom możliwość bezpośredniego wpływania na systemy sterowania ruchem, które wskazywałyby najszybszą drogę do miejsca przeznaczenia, co pomogłoby radykalnie ograniczyć tłok na drogach. Informacje przedstawiane na znakach drogowych byłyby udostępniane dzięki transmisji bezprzewodowej i wyświetlane we wnętrzu pojazdu. Jak utrzymują partnerzy projektu, wyświetlacze mogłyby ostrzegać o zbliżaniu się pojazdów pogotowia ratunkowego i pozwalałyby na szybsze dotarcie do wypadku służbom ratowniczym, zmniejszając jednocześnie zagrożenie dla nich samych i innych samochodów na trasie przejazdu. W podobny sposób mógłby być śledzony cały przebieg transportu niebezpiecznych towarów, które miałyby pierwszeństwo na uprzednio wybranej bezpiecznej trasie. Sukces projektu zależy jednak od pełnej interoperacyjności między różnymi markami pojazdów oraz pojazdami i różnymi typami systemów drogowych. Aby to osiągnąć, partnerzy CVIS zamierzają opracować, jak twierdzą, pierwsze na świecie rozwiązanie obejmujące terminal sieciowy lub "skrzynkę" opartą na systemie ISO CALM, znormalizowany zestaw protokołów interfejsów bezprzewodowych w celu szybkiego komunikowania się inteligentnych systemów transportowych, do wykorzystania w pojazdach lub jako element drogowej infrastruktury towarzyszącej. Terminal umożliwia ciągłą i bezproblemową komunikację między różnego rodzaju mediami, w tym lokalnymi sieciami komórkowymi i bezprzewodowymi, urządzeniami wydzielonej komunikacji krótkiego zasięgu (DSRC) lub wykorzystującymi podczerwień. Oprócz trudności technicznych, realizatorzy projektu napotykają problemy związane z zagwarantowaniem zastosowania i wykorzystania na dużą skalę tej technologii interoperacyjnej przez producentów samochodów, organy administracji publicznej i ogół społeczeństwa. Przygotowując się do pokonywania prawdopodobnych przeszkód, partnerzy projektu tworzą zestaw narzędzi, który ma służyć rozwiązywaniu kwestii takich, jak pozyskiwanie aprobaty użytkownika, ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych, otwartość i interoperacyjność systemu, ryzyko i odpowiedzialność, potrzeby w zakresie polityki publicznej, relacja kosztów i korzyści oraz modele biznesowe, a także plany stopniowego wdrażania. W celu walidacji wyników projektu, wszystkie technologie i aplikacje CVIS będą testowane w co najmniej jednym ośrodku testowym w sześciu krajach europejskich: Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii/ Belgii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Powiązane artykuły