Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

ITRE rozpoczyna głosowanie nad 7. PR podkreślając znaczenie MŚP oraz autonomię Europejskiej Rady ds. Badań

W dniu 15 maja Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła szereg poprawek do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego siódmego programu ramowego (7. PR). Celem wielu z tych zmian jest zwiększenie udziału w programie małych i średnich ...

W dniu 15 maja Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła szereg poprawek do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego siódmego programu ramowego (7. PR). Celem wielu z tych zmian jest zwiększenie udziału w programie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zaś inne służą zapewnieniu większej niezależności Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) lub określeniu konkretnych dziedzin naukowych, które należy uwzględnić. Członkowie ITRE zgłosili łącznie 1275 poprawek, zaś siedem innych komisji przedłożyło 232 poprawki. W następstwie porozumienia między ugrupowaniami politycznymi liczba poprawek została zmniejszona do kompromisowej wielkości 66. Raport, którego projekt został opracowany przez polskiego deputowanego do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawcę ds. 7. PR Jerzego Buzka, jest w zasadzie wyrazem poparcia dla wniosku Komisji i akceptacji struktury 7. PR. Osią programu są cztery programy szczegółowe: współpraca, pomysły, ludzie i możliwości. W raporcie wyrażono również poparcie dla wyboru przez Komisję dziewięciu dziedzin tematycznych, choć komisja ITRE chciałaby, aby dziedzina "bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna" została podzielona na dwa odrębne obszary. Do wspomnianych dziewięciu dziedzin tematycznych należą: - zdrowie, - żywność, rolnictwo i biotechnologia, - technologie informacyjne i komunikacyjne, - nanonauki, nanotechnologie, inżynieria materiałowa i nowe technologie produkcyjne, - energia, - środowisko, - transport, - nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, - bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna. Poprawki zgłoszone przez ITRE uwzględniają nowy cel związany z energią - przekształcenie do 2020 r. obecnego systemu opartego na paliwach kopalnych w najbardziej zrównoważoną i efektywną energetycznie gospodarkę na świecie. W związku z obszarem "żywność, rolnictwo i biotechnologia" eurodeputowani głosowali za uszczegółowieniem konkretnych dziedzin, takich jak hodowla ryb, świadomość obywatelska, fizjologia żywienia, organizmy genetycznie zmodyfikowane, bioinformatyka, metagenomika (badania nad bioróżnorodnością), inżynieria genetyczna, żyzność gleb, racjonalne rolnictwo, ocena innowacyjności w produkcji roślinnej oraz racjonalne gospodarowanie zużyciem wody. Poprawki w części dotyczącej technologii informacyjnych i komunikacyjnych obejmują następujący wymóg: "Za priorytet zostanie uznane ograniczenie podziału cyfrowego". Inne zmiany odnoszą się do wspierania dostępności oraz przejrzystości zarządzania. W zakresie zdrowia, deputowani do Parlamentu Europejskiego wnieśli poprawkę przewidującą objęcie badaniami również chorób zaniedbywanych oraz zapewnienie równego dostępu do badań finansowanych ze środków publicznych. Inne zmiany mają na celu zagwarantowanie uwzględnienia następujących tematów: immunoterapia, leki innowacyjne, elektroniczne implanty, narzędzia terapeutyczne w medycynie regeneracyjnej i komórkowej, terapia genowa, terapia komórkowa, postępujące choroby zwyrodnieniowe, padaczka, zdrowotne problemy starzenia się, zakażenia grzybicze i choroby układu oddechowego. Celem kilku poprawek jest zwiększenie udziału MŚP w omawianym programie badawczym UE. Na przykład kompromisowa poprawka numer dziewięć stanowi: "W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przekraczającego dostępne środki w ramach instrumentów przeznaczonych dla MŚP, zostanie zweryfikowany poziom finansowania różnych innych instrumentów [programu ramowego], z zamiarem przekierowania zasobów do żądanych instrumentów. Do wspierania partnerstwa między dużymi przedsiębiorstwami a MŚP zostanie wykorzystana synergia między programem ramowym a programem EUREKA." Eurodeputowani głosowali również za wprowadzeniem zapisu stwierdzającego, że inicjatywy takie, jak specjalne zaproszenia do składania wniosków i ofert skierowane do MŚP, krajowe granty przygotowawcze oraz działania wspierające powinny być realizowane w ramach programu "współpraca". Jeśli chodzi o Europejską Radę ds. Badań, w swoim raporcie ITRE zacieśnia proponowane przez Komisję Europejską ramy prawne funkcjonowania Rady. Komisja sugerowała utworzenie w ramach ERC rady naukowej wspieranej przez specjalną strukturę wdrożeniową, natomiast komisja parlamentarna proponuje, aby ERC "początkowo powstała jako agencja wykonawcza, która stanie się niezależną strukturą ustanowioną na podstawie procedury współdecyzji [...]. Będzie się ona składała się z rady naukowej i organu administrującego. Radę naukową wesprze tymczasowy personel naukowy wybierany przez członków rady naukowej." Wniosek Komisji Europejskiej przewiduje wyznaczanie członków rady naukowej przez Komisję. W raporcie ITRE określono wymóg, aby ERC była zarządzana przez personel zatrudniony specjalnie w tym celu bądź delegowany przez instytucje UE. W poprawce stwierdza się, że praca tych osób będzie obejmowała jedynie "zaspokajanie rzeczywistych potrzeb administracyjnych" Rady. W kwestii wspólnych inicjatyw technologicznych w przyjętym raporcie ujęto dodatkowe kryteria ich wyboru do finansowania. W opinii autorów raportu powinny to być: rzeczywista potrzeba społeczna i zaangażowanie ze strony przemysłu, wartość dodana mierzona osiągnięciami oraz efektami synergii uzyskanymi we współpracy transgranicznej, potencjał wspierania przedsiębiorczości oraz program szkoleń dla zaangażowanych naukowców. Ostateczne głosowanie nad propozycjami dotyczącymi 7. PR odbędzie się 30 maja, po przedyskutowaniu przez ITRE zagadnień finansowych i etycznych. Propozycje zostaną następnie poddane pod głosowanie w Parlamencie w czasie czerwcowej sesji plenarnej.

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

31 Maja 2006