Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Janez Potočnik podkreśla możliwości stwarzane przez 7. PR dla MŚP

W porównaniu ze swoimi poprzednikami siódmy program ramowy (7. PR) szerzej obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zapewnił uczestników konferencji poświęconej udziałowi MŚP w programie ramowym, odbywającej się w Kortrijk w Belgii w dniu 23 maja, Janez Potočnik, komisar...

W porównaniu ze swoimi poprzednikami siódmy program ramowy (7. PR) szerzej obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zapewnił uczestników konferencji poświęconej udziałowi MŚP w programie ramowym, odbywającej się w Kortrijk w Belgii w dniu 23 maja, Janez Potočnik, komisarz ds. nauki i badań naukowych UE. MŚP stanowią niezmiernie istotny element europejskiej gospodarki; 25 milionów takich firm dwie trzecie miejsc pracy w Europie i taką samą część PKB. - Dla nikogo zatem nie jest zaskoczeniem fakt, że MŚP są kluczowym składnikiem polityki w dziedzinie badań i innowacji. MŚP mają często lepsze warunki do wykorzystania nowych i nowatorskich możliwości badawczych, które dają szanse na rozwiązanie bieżących problemów społecznych, środowiskowych i gospodarczych - powiedział komisarz Potočnik. Szósty program ramowy (6. PR) miał stworzyć środowisko sprzyjające MŚP, lecz statystyki wskazują, że zaledwie 22 procent wniosków projektowych zgłoszonych przez MŚP i ocenionych jako posiadające "bardzo wysoki standard" otrzymało fundusze, podczas gdy z łącznej liczby projektów, które uzyskały taką samą ocenę, 50 procent otrzymało środki. Komisarz stwierdził, że jakkolwiek 7. PR zmierza do wyeliminowania tej nierównowagi, odrzuca on propozycje określenia poziomu udziału MŚP. - To wprowadza sztuczne, biurokratyczne procedury, nie przynosząc rzeczywistych korzyści najlepszym MŚP, które chcielibyśmy zachęcić do uczestnictwa w programach. - Jest wiele innych mechanizmów, które wdrożymy aby pomóc MŚP, opierając się na wyraźnym rozróżnieniu poszczególnych rodzajów MŚP, ich specyficznych potrzeb oraz wkładu, jaki mogą wnieść w europejską konkurencyjność - powiedział. Do propozycji 7. PR, które mają zwiększyć udział MŚP, należy uproszczenie zasad, procedur i czynności administracyjnych odnoszących się do wnioskodawców. Komisarz przytoczył zasadę zbiorowej odpowiedzialności finansowej obowiązującą w 6. PR, która według niego stanowiła szczególny problem dla MŚP, zwłaszcza w przypadku współpracy badawczej. - MŚP były często stawiane wobec konieczności ustanowienia kosztownych gwarancji bankowych. Proponujemy porzucenie idei zbiorowej odpowiedzialności finansowej w nowym programie ramowym i zastąpienie jej funduszem gwarancyjnym, który pokrywałby ryzyko finansowe związane z niedotrzymaniem warunków umowy przez uczestników projektu. Innym proponowanym środkiem jest zmniejszenie obciążeń finansowych dla MŚP uczestniczących w projektach. Obecny udział UE w finansowaniu partnerów branżowych wynosi 50 procent całkowitych kosztów projektu. Propozycje dla 7. PR przewidują zwiększenie udziału UE do 70 procent w przypadku projektów, w których uczestniczą MŚP. - Uważałem i nadal uważam, że jeśli mniejszym podmiotom ułatwimy życie, innym też będzie łatwiej - powiedział Janez Potočnik. Komisarz zauważył, że pomyślny udział MŚP w 7. PR będzie również zdeterminowany sposobem organizacji krajowych i regionalnych jednostek administracji oraz ich umiejętnością pomocy MŚP w staraniach o uczestnictwo. Podkreślił potrzebę stworzenia efektywnej sieci krajowych punktów kontaktowych oraz opracowania dodatkowych programów wsparcia międzynarodowej współpracy MŚP poza bezpośrednią sferą 7. PR. Przykładem takich wysiłków jest program EUREKA EUROSTARS, międzyrządowa sieć zorientowanych rynkowo, branżowych działań badawczo-rozwojowych. Koordynuje on i łączy krajowe zasoby w celu wspierania międzynarodowych projektów B+R angażujących wielu partnerów, inicjowanych i prowadzonych przez MŚP ukierunkowane na badania i rozwój. Dwadzieścia jeden krajów uczestników projektu EUREKA zgodziło się na udział w programie, zaś kolejne dwanaście wykazało zainteresowanie przystąpieniem. Komisarz zakończył mówiąc, że wsparcie takich "obiecujących" inicjatyw będzie uwzględnione w propozycjach Komisji dotyczących 7. PR.