Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Ministrowie dynamizują eurośródziemnomorską współpracę w dziedzinie badań naukowych

Współpraca badawcza w regionie Morza Śródziemnego została pobudzona deklaracją zatytułowaną "W kierunku eurośródziemnomorskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego i badań naukowych", przyjętą podczas pierwszej eurośródziemnomorskiej konferencji ministerialnej poświęconej szkolnic...

Współpraca badawcza w regionie Morza Śródziemnego została pobudzona deklaracją zatytułowaną "W kierunku eurośródziemnomorskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego i badań naukowych", przyjętą podczas pierwszej eurośródziemnomorskiej konferencji ministerialnej poświęconej szkolnictwu wyższemu i badaniom naukowym. W spotkaniu, które odbyło się w Kairze w Egipcie, udział wzięli przedstawiciele ministerstw ds. badań ze wszystkich 27 państw członkowskich UE i dziesięciu krajów partnerskich regionu Morza Śródziemnego. Konferencji wspólnie przewodniczyli Annette Schavan i Hany Helal, ministrowie ds. badań Niemiec i Egiptu, a także europejski komisarz ds. badań naukowych Janez Potočnik. Do tej pory kwestie badań naukowych i edukacji nie zajmowały wysokiej pozycji w programie partnerstwa eurośródziemnomorskiego, które zainicjowano prawie dwanaście lat temu. Wygląda na to, że teraz sytuacja ulegnie zmianie, gdyż jak stwierdzono w deklaracji "w ramach partnerstwa w regionie Euromed szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje powinny stanowić sektor priorytetowy". W przemówieniu wygłoszonym podczas konferencji Janez Potočnik wyraził przekonanie, że w obliczu wyzwań i szans stwarzanych przez globalizację zacieśnienie współpracy w dziedzinie badań naukowych w regionie okaże się pomocne zarówno dla Europy, jak i dla jej sąsiadów. - Wzmocnienie partnerstwa pomoże nam w rozpowszechnianiu, generowaniu i wymianie użytecznej wiedzy oraz podjęciu wspólnych wyzwań, występującym w takich obszarach, jak zdrowie publiczne, gospodarka wodna, pustynnienie i energie odnawialne - powiedział. - Ponadto stworzy podstawę dla zrównoważonego rozwoju w regionie, który ma kluczowe znaczenie dla pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie - i poza nią. W deklaracji kairskiej ministrowie zobowiązali się do włączenia krajów partnerskich regionu Morza Śródziemnego do Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) poprzez promowanie związków pomiędzy centrami doskonałości w regionie Euromed oraz zachęcanie krajów partnerskich do uczestnictwa w siódmym programie ramowym (7PR). W deklaracji nawiązano ponadto do kwestii mobilności badaczy, przy czym ministrowie wystosowali apel o uproszczenie procedur wizowych dla badaczy i studentów przemieszczających pomiędzy krajami regionu Euromed. W deklaracji znalazło się również wezwanie do promowania wymiany innowacji i wiedzy w regionie, na przykład przez ustanawianie krajowych i regionalnych funduszy przeznaczonych na innowacje oraz budowanie potencjału w dziedzinie badań i rozwoju (B+R) oraz zarządzaniu innowacjami. Wdrożenie zapisów deklaracji przyjętej podczas konferencji będzie przebiegało pod nadzorem komitetu monitorującego ds. współpracy eurośródziemnomorskiej w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego, który w 2008 r. zda sprawozdanie Komitetowi Euromed. Druga eurośródziemnomorska konferencja ministerialna poświęcona szkolnictwu wyższemu i badaniom naukowym, która odbędzie się w 2009 r., dokona oceny osiągniętych wyników i opracuje plany dalszej współpracy. W trakcie konferencji UE i Egipt podpisały ponadto nową umowę o finansowaniu dotacji przeznaczonych na wspieranie w Egipcie inicjatyw z dziedziny badań naukowych, rozwoju i innowacji. Wartość umowy wynosi 11 milionów euro. Zaplanowany na cztery lata program opracowano tak, aby ułatwić uczestnictwo Egiptu w ERA poprzez zachęty do tworzenia powiązań w dziedzinie badań między naukowcami z UE i Egiptu. Dodatkowo Niemcy i Egipt uzgodniły program zapewniający młodym egipskim badaczom środki finansowe na podejmowanie w Niemczech pracy na okres 3-6 miesięcy. Porozumienie podpisano w ramach Roku Nauki i Techniki Niemcy-Egipt.

Kraje

Niemcy, Egipt

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

11 Lutego 2010