Skip to main content

DESIGN OF AN INNOVATIVE ENERGY-AWARE IT ECOSYSTEM FOR MOTIVATING BEHAVIOURAL CHANGES TOWARDS THE ADOPTION OF ENERGY EFFICIENT LIFESTYLES

Article Category

Article available in the folowing languages:

Droga do świata energooszczędnych budynków

Większość energii zużywanej w budynkach jest wykorzystywana do zapewniania komfortu wewnątrz pomieszczeń. Nie oznacza to jednak, że zmniejszanie zużycia energii musi przekładać się na rezygnację z pewnych udogodnień. Wszystko dzięki rozwiązaniu zaproponowanemu przez projekt finansowany ze środków UE.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko

Obecnie kładziemy olbrzymi nacisk na opracowywanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań opartych na energooszczędnych technologiach, a także aktywnego zaangażowania mieszkańców.

Wyznaczanie kierunków

„Celem uczestników projektu ENTROPY było opracowanie odpowiednich rozwiązań w tym zakresie poprzez dalszy rozwój integracji technologii, które pozwalają na budowę innowacyjnych i energooszczędnych ekosystemów IT, opracowanych z myślą o wywieraniu wpływu na zmiany zachowań użytkowników końcowych”, wyjaśnia koordynator projektu Antonio Skarmeta Gómez. Ekosystem opracowany w ramach projektu ENTROPY osiąga te cele dzięki wykorzystaniu możliwości platformy opartej na internecie rzeczy, analizach dużych zbiorów danych, spersonalizowanych zaleceń, poważnych gier oraz ich potencjału w zakresie zwiększania efektywności energetycznej. „Wyniki badań naukowych pokazały nam, że duża część strat energetycznych w budynkach jest skutkiem nieodpowiednich zachowań. Zauważyliśmy także, że rozwiązania internetu rzeczy coraz częściej zaczęły trafiać do wnętrz”, dodaje Skarmeta Gómez.

Jak działa opracowane rozwiązanie?

Rozwiązanie jest aktywowane w momencie, w którym kierownik kampanii rozpoczyna kampanię na rzecz poprawy efektywności energetycznej za pośrednictwem platformy ENTROPY. Platforma umożliwia kierownikowi określenie obszarów, w wyniku czego otrzymuje zestaw informacji o czujnikach zainstalowanych na danym terenie. Kolejnym krokiem jest uruchomienie systemów monitorowania danych, które są przechowywane w repozytorium ENTROPY w standardowych formatach. Na podstawie zgromadzonych danych, rozwiązanie realizuje szereg usług. Kierownik kampanii przeprowadza analizę zużycia energii oraz zachowań użytkowników. Następnie w oparciu o analizę wyników i opracowane profile, każdy użytkownik otrzymuje spersonalizowane usługi i wiadomości. Użytkownicy końcowi mogą korzystać z usług platformy ENTROPY za pomocą spersonalizowanej aplikacji, a także poważnych gier zainstalowanych na swoich smartfonach. Otrzymują także dane gromadzone w czasie rzeczywistym z czujników, a także wskazówki dotyczące działań ukierunkowanych na oszczędzanie energii.

Kluczowe rezultaty

„W ogólnym ujęciu wynikiem projektu jest zwiększenie oszczędności dzięki wykorzystaniu rozwiązań opracowanych w ramach tej inicjatywy”. Projektowi ENTROPY udało się także wykazać, w jaki sposób można ograniczyć straty energii. Kolejne działania w ramach projektu zaowocowały różnorodnymi rezultatami i osiągnięciami nawet po jego zakończeniu. „Rozpoczęły się nowe badania, które pozwolą na rozszerzenie naszej wiedzy dotyczącej tej dziedziny”, podsumowuje Skarmeta Gómez. Koordynator projektu ENTROPY otrzymał między innymi dofinansowanie na nowy projekt PHOENIX, który ma na celu zwiększenie znaczenia grupy w sektorze inteligentnych budynków, co przełoży się na dalszy wzrost jej potencjału innowacyjnego. Wiedza i doświadczenie zgromadzone przez uczestników projektu w zakresie rzeczywistości rozszerzonej i gamifikacji doprowadziła do uzyskania grantu na projekt CONBOTS – inicjatywy, której celem jest badanie nowego paradygmatu, którym jest wykorzystanie robotyki w celu wzbogacenia nauki muzyki i pisania odręcznego. Członkowie konsorcjum projektu ENTROPY nawiązali również współpracę z wieloma innymi instytucjami europejskimi dzięki promocji zapewnianej im przez projekt, co przyczyniło się do publikacji wielu prac naukowych w ramach oddzielnych grup. „Projekt odegrał również kluczową rolę w procesie wytwarzania innowacyjnych rozwiązań. Grupa z Uniwersytetu w Murcji uczestniczy w programie spin-off, którego celem jest badanie możliwości komercjalizacji inteligentnych systemów sterowania termostatami”, podsumowuje Skarmeta Gómez.

Słowa kluczowe

ENTROPY, budynki, energooszczędne, zużycie energii, zmiana zachowania, internet rzeczy, poważne gry, ekosystem IT, straty energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania