European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Projekt Boost Biosystems tworzy nowe inicjatywy

Technologie biosystemowe - produkt uboczny połączenia biologii i komponentów mikrosystemowych - to jedna z odpowiedzi na wyzwania stojące przed nowoczesną biotechnologią i medycyną w krajach rozwiniętych. Projekt Boost Biosystems, finansowany ze środków unijnych, ma na celu ro...

Technologie biosystemowe - produkt uboczny połączenia biologii i komponentów mikrosystemowych - to jedna z odpowiedzi na wyzwania stojące przed nowoczesną biotechnologią i medycyną w krajach rozwiniętych. Projekt Boost Biosystems, finansowany ze środków unijnych, ma na celu rozwinięcie współpracy między środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami w interdyscyplinarnym obszarze technologii biosystemowych w bioregionie ScanBalt, który jest metaklastrem nauk przyrodniczych w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt zostanie sfinansowany na kwotę 444.208 EUR. Na dzień dzisiejszy, partnerzy projektu przygotowali około 12 wniosków lub propozycji współpracy. Dr Frank Graage, koordynator projektu z zespołu Steinbeis Northeast, powiedział: "W ramach projektu dotarliśmy do ponad 200 zainteresowanych stron z informacjami na temat potencjału biosystemu przy okazji różnych wydarzeń regionalnych oraz udzieliliśmy wsparcia 45 małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w przygotowywaniu wniosków lub propozycji współpracy w dziedzinie biosystemu w ramach 7PR UE [Siódmego Programu Ramowego]." Zdaniem partnerów, projekt Boost Biosystems pomaga w budowaniu masy krytycznej tworząc platformę dla transferu wiedzy w tej dziedzinie poprzez integrację rozwijających się gospodarek nowych państw członkowskich UE i wspieranie MŚP. Dzięki wprowadzaniu postępu i intensyfikowaniu współpracy w zakresie badań i rozwoju technologii (BRT) między naukowcami a MŚP, Boost Biosystems podnosi świadomość w zakresie technologii biosystemowych i zwiększa konkurencyjność MŚP. Partnerzy projektu twierdzą, iż choć MŚP posiadają potencjał do promowania innowacji, potrzebują jednak wsparcia ze strony nauki i przemysłu, aby móc przemienić ten potencjał w rzeczywistość. Kluczowym obszarem o ogromnym potencjale dla regionu jest "nowa diagnostyka" - stwierdzili partnerzy projektu. Przykładem niech będzie Bałtyckie Centrum Diagnostyki Innowacyjnej powstające w ramach Sieci Wiedzy Diagnostyki Molekularnej ScanBalt. Partnerzy twierdzą, że centrum stanie się miejscem nawiązywania współpracy. Projekt Boost Biosystems umożliwił już nie tylko nawiązanie kontaktów przez zainteresowane strony i uczestników projektu z potencjalnymi partnerami w regonie, ale zapewnił również specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami unijnymi. Innym znaczącym przykładem jest najnowsza fińska strategia klastrowa intensyfikowania współpracy pomiędzy klastrami HealthBIO, Nano- i TIK [technologie informacyjne i komunikacyjne], skutecznie przyczyniając się do wpisania tej strategii w interdyscyplinarne podejście w dziedzinie biosystemów i nowej diagnostyki. Niewystarczająca współpraca pomiędzy zainteresowanymi stronami i ogólny brak wiedzy wśród użytkowników, np. lekarzy, producentów i handlowców powodują, że wprowadzanie innowacyjnych technologii biosystemowych staje się trudne. Ospałość we wdrażaniu technologii biosystemowych pozostawia luki pomiędzy różnymi dziedzinami. Projekt Boost Biosystems koncentruje się na technologiach biosystemowych w naukach przyrodniczych i biotechnologii, bacząc także na aspekty techniczne i medyczne. Dotyczy to np. diagnozowania chorób, farmakogenomiki i testów in vitro. Wyniki projektu Boost Biosystems i prezentacje wybranych przypadków przedstawiono podczas wrześniowego Siódmego Forum ScanBalt i Biomateriałów w Wilnie, na Litwie. Uczestniczy forum mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób członkowie ScanBalt starają się zbudować system wspierający MŚP, który pomoże im w rozwijaniu międzynarodowej współpracy i wspólnym składaniu propozycji projektów badawczych finansowanych przez UE. W projekcie Boost Biosystems bierze udział sześciu partnerów: Steinbeis Northeast (koordynator projektu, Niemcy), ScanBalt, Norgenta GmbH (Niemcy), Tartu Biotechnology Park (Estonia), Culminatum Ltd (Finlandia) i Centrum Transferu Technologii (Polska).

Powiązane artykuły