Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Raport OECD zachęca kraje do promocji nauki i innowacji

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała przegląd polityki naukowej, technologicznej oraz innowacyjnej w swoich krajach członkowskich oraz sześciu innych krajach (w tym w Chinach, Izraelu i Federacji Rosyjskiej), który zaleca rządom promocję nauki i in...

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała przegląd polityki naukowej, technologicznej oraz innowacyjnej w swoich krajach członkowskich oraz sześciu innych krajach (w tym w Chinach, Izraelu i Federacji Rosyjskiej), który zaleca rządom promocję nauki i innowacji celem uzyskania długoterminowego wzrostu. Publikacja zatytułowana "OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008" [Perspektywy naukowe, technologiczne i przemysłowe dla krajów OECD w 2008 r.] zachęca kraje członkowskie OECD do rozwijania więzi pomiędzy publicznymi podmiotami badawczymi a przemysłem oraz do zwiększenia współpracy międzynarodowej. Według raportu OECD, to biznes odpowiada za większość badań i rozwoju (B+R) dokonywanych w większości krajów OECD i chociaż inwestycje w tym zakresie zwiększyły się w przeciągu ostatniego dziesięciolecia, tempo wzrostu znacznie spadło od 2001 r. Wydatki biznesu na B+R (BERD) w USA spadły z 2,05 % PKB w 2000 r. do 1,84 % PKB w 2006 r., podczas gdy w państwach członkowskich UE zwiększały się tak powoli, że "UE nie będzie w stanie osiągnąć poziomu 2 % PKB wydatków biznesu na B+R do roku 2010". Globalny udział wydatków na B+R szacowany jest przez OECD na około 35 % dla USA, 24 % dla UE oraz 14 % dla Japonii. Według raportu, od 2000 r. powolny wzrost wydatków biznesu na B+R spowodował dwuprocentowy spadek udziału europejskiego. Co ważne, według raportu oczekuje się, że obecna niestabilność rynku finansowego będzie miała długofalowy wpływ na wydatki biznesu na badania i rozwój w skali globalnej. Gospodarki wschodzące odpowiadają za gwałtownie rosnący udział globalnych wydatków na badania i rozwój. Wydatki Chin na B+R w sektorze biznesu jako procent PKB zwiększyły się w ciągu roku o około 20 %, w porównaniu ze średnim rocznym poziomem wzrostu wynoszącym około 3 % w UE i USA. Według raportu, w ostatnich latach zwiększyła się liczba patentów i publikacji naukowych, ale spadł europejski udział wniosków patentowych składanych w USA, Japonii i UE, podczas gdy udział gospodarek azjatyckich gwałtownie wzrósł. Publikacja artykułów naukowych pozostaje w wysokim stopniu skoncentrowana w kilku krajach. Zagraniczne talenty przyczyniają się w znaczący sposób do liczby osób pracujących w dziedzinach nauki i technologii w wielu krajach OECD. "Gdy wiele krajów opracowuje szereg inicjatyw celem ułatwienia mobilności", stwierdza się w raporcie, "proces internacjonalizacji [naukowego i technologicznego] rynku pracy ma szansę na kontynuację. Jednocześnie rosnąca międzynarodowa rywalizacja o talenty oznacza, że kraje będą musiały coraz bardziej zwiększać swoje własne inwestycje w zasoby ludzkie". Zwiększona globalizacja aktywności badawczej, bardziej otwarte formy innowacji oraz ewoluujące problemy krajowe i globalne stawiają wyzwania przed krajowymi politykami w zakresie nauki i technologii, czytamy w raporcie. "Kraje muszą zbudować narodowy potencjał badawczy i innowacyjny, aby przyciągnąć inwestycje zagraniczne w zakresie B+R, a innowacja musi promować udział w globalnych sieciach wartości". Raport opisuje rozwój europejskiej przestrzeni badawczej (ERA) przez Unię Europejską jako przykład poprawy koordynacji tworzenia polityki i jej realizacji w obrębie poszczególnych państw. W szczególności cele ustanowione przez UE dla krajów, aby zwiększyć wydatki na badania, doprowadziły do zwiększenia publicznego finansowania B+R pomimo ciągłych ograniczeń budżetowych. We wnioskach raportu OECD czytamy, że tematy do natychmiastowego podjęcia obejmują zwiększenie współpracy pomiędzy firmami zagranicznymi i rządami celem przyciągnięcia inwestycji zagranicznych oraz ulepszenie polityk w celu promocji talentów w gospodarkach krajowych. Co więcej, ponieważ innowacja w przedsiębiorstwach obejmuje innowacje technologiczne, procesowe, organizacyjne i marketingowe, polityki zmierzające do promocji innowacji będą musiały obejmować cały szereg tych zróżnicowanych działań. OECD ma siedzibę w Paryżu we Francji i obecnie ma 30 członków oraz budżet w wysokości około 343 milionów euro. Członkami są 22 kraje europejskie oraz między innymi USA i Japonia. Komisja Europejska uczestniczy w pracach organizacji i posiada status quasi-członka. OECD zapewnia statystyki na temat danych gospodarczych i społecznych, monitoruje trendy, analizuje rozwój gospodarczy oraz bada rozwijające się modele w społeczeństwie i handlu. Organizacja zapewnia również platformę dla rządów do "porównywania doświadczeń w zakresie polityki, poszukiwania odpowiedzi na powszechne problemy, identyfikowania dobrej praktyki i koordynowania polityk krajowych i międzynarodowych".

Powiązane artykuły