CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovative Food Product Development Cycle: Frame for Stepping Up Research Excellence of FINS - FOODstars

Article Category

Article available in the following languages:

Pomoc dla serbskiego instytutu w osiągnięciu potencjału badawczego

Projekt finansowany ze środków UE wspomógł możliwości badawcze Instytutu Technologii Żywności w Nowym Sadzie (FINS) w Serbii, na którym naukowcy zgłębiają wiedzę podstawową i praktyczną o technologii żywności.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Koordynator projektu dr Milica Pojić prezentując FOODstars, mówi: „Głównym celem projektu było stworzenie warunków, które pozwolą na wdrożenie koncepcji otwartej innowacji w wytwarzaniu nowej żywności”. Jest to kluczowa dziedzina dla światowego przemysłu spożywczego. Droga przed nami W tym celu FOODstars wykorzystał umiejętności i wiedzę oraz pomysły i zasoby różnych podmiotów. Dr Pojić dodaje: „Naukowcy z różnych dziedzin nauk o żywności i technologii żywności oraz z instytucji badawczych byli zaangażowani w promowanie multidyscyplinarnego podejścia do badań w procesie opracowywania nowych produktów żywnościowych”. Projekt dalej promował i wspierał model poczwórnej helisy w komunikacji pomiędzy środowiskiem akademickim, konsumentami, przemysłem spożywczym i decydentami politycznymi. Uczestnicy projektu FOODstars pracowali również nad budowaniem dobrych relacji i zaufania między wszystkimi stronami, a także długoterminowym partnerstwem w procesie wdrażania innowacji. Dodatkowo projekt miał na celu wskazanie tematów badań i innowacji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Sukces FOODstars FOODstars miało udział w kształtowaniu rzetelności naukowej FINS we współpracy z czołowymi, międzynarodowym instytucjami badawczymi: Organem ds. Rolnictwa i Rozwoju Żywności Teagasc w Irlandii, oraz Uniwersytetem Bolońskim we Włoszech. Ponadto szkolenia, szkoły letnie i warsztaty przeprowadzone w ramach projektu wzbogaciły dziedzinę technologii żywności w nową wiedzę i umiejętności. „Efektem tego jest podniesienie poziomu badań naukowych FINS w całym cyklu tworzenia innowacyjnych produktów spożywczych”, podkreśla dr Pojić. Obejmuje to tworzenie i zarządzanie innowacyjnymi pomysłami na rozwój produktów spożywczych i planowanie eksperymentalnych badań naukowych. To również zastosowanie nowych technologii przetwarzania i badań konsumenckich, które stanowią podstawę siły innowacji w zakresie opracowywania nowych receptur żywności i rozwiązań technologicznych. Naukowcy FINS zwiększyli też swoją widoczność w europejskich i międzynarodowych środowiskach naukowych. Ponadto projekt poszerzył ich międzynarodowe sieci kontaktów, co pozwoli na utrzymanie trwałych stosunków pomiędzy partnerami akademickimi. Dodatkowo FOODstars umożliwiło ustanowienie silnych powiązań z konsumentami. Dzięki edukacji stali się oni najlepszymi partnerami w zakresie innowacji w rozwoju nowych produktów spożywczych, którzy mogą dokonywać trafnych wyborów. W rezultacie kupują oni innowacyjne, pożywne, przyjazne dla środowiska produkty spożywcze wysokiej jakości. Nawiązano również silne kontakty z przemysłem spożywczym i decydentami politycznymi. Relacje te mają nie tylko charakter konsultacyjny, ale również mają na celu opracowanie mechanizmów zwiększających zaufanie w ramach „cyklu rozwoju innowacyjnych produktów spożywczych”, zauważa dr Pojić. FOODstars odegrał również ważną rolę w motywowaniu badaczy FINS. Stali się oni bardziej proaktywni w przygotowywaniu międzynarodowych projektów badawczych, wyszukiwaniu nowych partnerów projektów i poszukiwaniu możliwości finansowania. Możliwości w przyszłości Praca przy projekcie pozwoliła zidentyfikować braki w programie nauczania FINS w zakresie badań naukowych. Pomoże to w planowaniu strategicznym oraz w rozwoju instytutu. Ponadto opracowanie wewnętrznego dokumentu roboczego „Polityka i procedury zarządzania własnością intelektualną” oraz utworzenie instytucjonalnego repozytorium publikacji naukowych to przykłady dobrych praktyk, które zostały przeniesione dzięki partnerom projektu do FINS. Ułatwi to optymalizację pracy naukowej w instytucie. FINS od teraz będzie również nieodzownym partnerem w programach współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem.

Słowa kluczowe

FOODstars, FINS, innowacja, technologia żywności, doskonałość badawcza, Instytut Technologii Żywności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania