Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Skutki zmiany klimatu stanowią kluczowe wyzwanie dla zrównoważonego zarządzania rybołówstwem

Co utrudni w przyszłości zrównoważone zarządzanie europejskim rybołówstwem? Wspierane przez UE badanie opinii zainteresowanych stron z sektora rybołówstwa dostarcza odpowiedzi na to pytanie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Prowadzenie zrównoważonego rybołówstwa stanowi coraz większe wyzwanie na całym świecie. Dlatego musimy zadać sobie pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwa działające w tym sektorze mogą dostosowywać swoje metody połowu do zmieniających się warunków. Przeprowadzone w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu EcoScope badanie miało na celu poznanie opinii zainteresowanych stron działających w sektorze rybołówstwa na terenie Unii Europejskiej dotyczących najważniejszych przeszkód związanych ze zrównoważonym zarządzaniem europejskimi łowiskami w nadchodzących latach.

Określenie kluczowych wyzwań

Celem tego kompleksowego badania było uzyskanie jasnych informacji na temat głównych potrzeb wszystkich zainteresowanych stron związanych z tym sektorem, a także wyzwań i potencjalnych przeszkód, którym muszą stawiać czoła. Według 72,2 % respondentów badania, skutki zmiany klimatu już teraz stanowią największą trudność w kontekście przyszłości zrównoważonego zarządzania łowiskami w Unii Europejskiej. Wśród kolejnych największych wyzwań połowa zapytanych interesariuszy wymieniła przyłów, czyli ryby i inne stworzenia morskie chwytane w sieci rybackie podczas połowu ryb określonego gatunku, a także obszary chronione i obszary, w których połów jest niedozwolony. Dodatkowo 44,4 % respondentów uważa, że wskaźniki różnorodności biologicznej mają kluczowe znaczenie dla sektora. 38,9 % respondentów wierzy z kolei, że największymi wyzwaniami są kompromisy dotyczące różnych sposobów użytkowania obszarów morskich i przybrzeżnych, a także rozmieszczenie gatunków. Dalsze miejsca zajęły oddziaływania międzygatunkowe (33,3 %), kwoty połowowe (33,3 %), stan ochrony gatunków chronionych (27,8 %) oraz morskie planowanie przestrzenne (27,8 %). Ostatnie miejsce z wynikiem 22,2 % zajęły wskaźniki zrównoważonego rozwoju dotyczące rybołówstwa. „Dane uzyskane w ramach przeprowadzonego badania zostaną przeanalizowane i wykorzystane przez konsorcjum projektu EcoScope w celu dostosowania różnych scenariuszy polityki morskiej oraz symulacji planowania przestrzennego opartych na wielu złożonych modelach i technikach”, powiedział Athanassios Tsikliras, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, instytucji koordynującej projekt EcoScope, w wypowiedzi opublikowanej w informacji prasowej zamieszczonej na stronie internetowej projektu. „Projekt EcoScope może dzięki temu rozwiązać wiele kluczowych problemów i zaspokoić szereg potrzeb, które zidentyfikowaliśmy w czasie przeprowadzonego badania”, dodaje prof. Tsikliras. „Wyciągnięte wnioski są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju narzędzi cyfrowych projektu EcoScope, a nasze konsorcjum będzie nadal utrzymywało kontakt z zainteresowanymi stronami, aby upewnić się, że powstające wersje finalne narzędzia zaspokajają ich potrzeby”.

Narzędzia EcoScope

W ramach projektu powstaje szereg przyjaznych dla użytkowników narzędzi cyfrowych, które mogą służyć jako system wspomagania decyzji umożliwiający wdrożenie podejścia do zarządzania rybołówstwem opartego na ekosystemach. Jak czytamy na stronie internetowej projektu, narzędzia zostaną zintegrowane z interdyscyplinarnym systemem punktacji łączącym wskaźniki oceanograficzne, klimatyczne, środowiskowe, siedliskowe, biologiczne, wspólnotowe, rybackie i gospodarcze. „Dzięki temu system punktacji będzie oparty na zestawie wskaźników i ocen mierzących poszczególne zmienne w odniesieniu do zrównoważonego celu. Na przykład wskaźnik dotyczący rybołówstwa może dotyczyć odsetka zasobów eksploatowanych w sposób zrównoważony lub statusu ochrony wrażliwych gatunków w ramach określonego studium przypadku (ekosystemu, obszaru lub kraju) – w takim przypadku cel może wynosić 100 %. Wartość wskaźnika wyniesie 100, jeśli zainteresowane strony osiągną maksimum zrównoważonych korzyści bez naruszania zdolności ekosystemu do zapewnienia tych korzyści w przyszłości. (...) Z kolei niższe wyniki wskażą, że istnieją jeszcze obszary do poprawy lub że zastosowane metody są niezrównoważone, a ich dalsze stosowanie może negatywnie wpływać na przyszłe korzyści”. Badanie przeprowadzone w ramach projektu EcoScope (Ecocentric management for sustainable fisheries and healthy marine ecosystems) zostało przygotowane przez partnera projektu – belgijską instytucję European Marine Board. Realizacja tego czteroletniego projektu zakończy się w sierpniu 2025 roku. Więcej informacji: strona projektu EcoScope

Słowa kluczowe

EcoScope, rybołówstwo, zarządzanie rybołówstwem, morskie, zrównoważone rybołówstwo, zmiana klimatu, ryby

Powiązane artykuły