Skip to main content
European Commission logo print header

Symbiosis of smart objects across IoT environments

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe oprogramowanie pośredniczące pomaga tworzyć interoperacyjne usługi internetu przedmiotów i nowe strumienie przychodów oraz obniżyć koszty wejścia na rynek

Pod koniec 2018 r. na rynku działały setki firm oferujących platformy internetu przedmiotów (IoT) oraz około 7 miliardów podłączonych urządzeń IoT, co dobrze pokazuje zarówno rozmiary, jak i rozdrobnienie tego sektora. W ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano uproszczony model interoperacyjności między istniejącymi i przyszłymi platformami IoT.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Nowoczesne rozwiązania IoT są zazwyczaj pionowe i ukierunkowane na jedną konkretną dziedzinę, jak na przykład inteligentne domy. Czasami są jeszcze bardziej wyspecjalizowane, czego przykładem są inteligentne rozwiązania oświetleniowe dla inteligentnych miast. Co więcej, te pionowe rozwiązania są zwykle od siebie odseparowane, co oznacza, że systemy lub aplikacje firm trzecich nie mogą mieć dostępu do urządzeń, danych lub usług oferowanych przez te rozwiązania i nie mogą się na nich opierać. Finansowany przez UE projekt symbIoTe „podejmuje wyzwanie dotyczące interoperacyjności IoT, pozwalając na udostępnianie, w kontrolowany i ujednolicony sposób, zasobów IoT, które mogłyby przynieść korzyści zainteresowanym stronom trzecim”, mówi koordynator dr Sergios Soursos. Nowe rozwiązanie programowe dla interoperacyjnych środowisk IoT Zespół stworzył otwarte oprogramowanie pośredniczące zapewniające interoperacyjność IoT. Pozwala ono nowoczesnym platformom IoT na współdzielenie zasobów IoT (czujników, siłowników, usług) z innymi platformami lub systemami innych firm w celu współpracy i czerpania korzyści z ich oferty. Oprogramowanie pośredniczące może działać w trzech trybach. Pierwszym z nich jest portal dla platform IoT umożliwiający rejestrację zasobów, aplikacji i systemów oraz wyszukiwanie i dostęp do reklamowanych zasobów w ujednolicony i bezpieczny sposób przy pomocy technologii sieci semantycznych. Drugim jest stworzenie federacji platform IoT, które mają ułatwić partnerstwo pomiędzy dostawcami rozwiązań IoT dzięki oferowaniu możliwości bezpiecznej współpracy i wymiany zasobów w sposób zdecentralizowany. Trzeci to bezpieczny protokół współpracy pomiędzy bramkami IoT a inteligentnymi urządzeniami do lokalnej interakcji i podejmowania decyzji. Strona internetowa poświęcona oprogramowaniu pośredniczącemu zawiera wskazówki dotyczące rozpoczęcia pracy z otwartym kodem źródłowym i jego dokumentacją oraz szczegółowe instrukcje na temat instalacji, wdrażania i eksperymentowania z oprogramowaniem. Partnerzy projektu wykorzystali oprogramowanie pośredniczące w kilku różnorodnych przypadkach użycia, począwszy od inteligentnych domów i budynków (kampusy i stadiony), a skończywszy na inteligentnym żeglarstwie i inteligentnych miastach. Dzięki dotacjom kaskadowym 15 kolejnych partnerów, głównie start-upów i MŚP, miało możliwość skorzystania z oprogramowania pośredniczącego za pomocą własnych platform lub budowania aplikacji międzyplatformowych/międzydomenowych. W efekcie podmioty zewnętrzne dokonały walidacji oprogramowania pośredniczącego, a pochodzące od nich informacje zwrotne przyczyniły się do ulepszenia oferty symbIoTe. Ekosystem służący do tworzenia usług IoT o wartości dodanej Oprogramowanie pośredniczące oferuje szereg korzyści zainteresowanym stronom. Operatorzy platform IoT mogą zdecydować się na udostępnienie zasobów IoT systemom firm trzecich i wygenerowanie nowych strumieni przychodów. Twórcy aplikacji IoT mogą łatwo uzyskać dostęp do zasobów IoT z wielu platform i tworzyć innowacyjne aplikacje międzydomenowe. Dostawcy rozwiązań IoT mogą bez trudu tworzyć partnerstwa w celu poszerzenia oferty, powiększenia bazy klientów i rozwoju nowych usług. Użytkownicy końcowi zyskują ujednolicony sposób interakcji z inteligentnymi środowiskami, pozwalający uniknąć stosowania złożonych urządzeń przełączających i aplikacji. Dr Soursos wyjaśnia szeroki zakres oddziaływania projektu symbIoTe. „Dostawcy rozwiązań IoT i operatorzy platform będą mogli obniżyć koszty dzięki wykorzystaniu współdzielonych zasobów z innych platform bez konieczności ponoszenia nadmiernych inwestycji związanych z zakupem nowej infrastruktury. Na podobnej zasadzie obniżeniu ulegną bariery wejścia dla nowych firm na rynek IoT, ponieważ będzie możliwe ponowne wykorzystanie istniejących zasobów IoT”. I dodaje: „Twórcy aplikacji IoT mogą poszerzyć swoją ofertę o innowacyjne aplikacje międzydomenowe/międzyplatformowe, które lepiej odpowiadają na potrzeby użytkowników końcowych. Konsumenci będą mogli taniej kupować inteligentne rozwiązania dzięki możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury, poprawi się też doświadczenie użytkowników, którzy będą mogli korzystać z mniejszej liczby aplikacji w celu interakcji z bardziej inteligentnymi środowiskami”.

Słowa kluczowe

symbIoTe, IoT, oprogramowanie pośredniczące, zasoby IoT, platformy IoT, rozwiązania IoT, systemy firm trzecich, interoperacyjność IoT, inteligentne środowiska

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania