Skip to main content

Market uptake of small modular renewable district heating and cooling grids for communities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Społeczności z południowo-wschodniej Europy inwestują w małe sieci ciepłownicze i chłodnicze oparte na odnawialnych źródłach energii

Zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie w Europe stanowi około połowy finalnego zużycia energii przez UE. Pewna unijna inicjatywa wsparła wdrożenie w południowo-wschodniej Europie małych, modułowych sieci ciepłowniczych i chłodniczych (ang. district heating and cooling, DHC) opartych na energii odnawialnej.

Zmiana klimatu i środowisko
Energia

Małe, modułowe sieci DHC mają kilka zalet, począwszy od wkładu w regionalną gospodarkę, poprzez wspieranie łańcucha wartości lokalnych źródeł biomasy po łagodzenie wpływu środowiskowego. Komfort gospodarstw domowych wzrasta chociażby ze względu na wykorzystanie wymiennika ciepła. Wiedza i doświadczenie w zakresie małych, modułowych systemów DHC zostały już rozpowszechnione między innymi w Danii, Niemczech i Austrii. Postęp w tym zakresie jest jednak dużo mniejszy w Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Republice Północnej Macedonii i w Serbii. „Projekt CoolHeating wspierał wprowadzenie na rynek w tych krajach małych, modułowych systemów DHC opartych na energii odnawialnej, przekazując know-how i najlepsze praktyki wypracowane w Austrii, Danii i Niemczech”, mówi Dominik Rutz, koordynator finansowanego przez UE projektu CoolHeating. Wsparcie i promocja koncepcji ogrzewania i chłodzenia opartych na energii odnawialnej Partnerzy projektu opracowali siedem technicznych konceptów małych, modułowych sieci DHC o całkowitym rocznym zużyciu wynoszącym 202 GWh/a. W lecie 2018 r. rozpoczęli budowę pierwszej fazy swojej koncepcji w serbskim mieście Šabac. Podpisali także zobowiązanie do realizacji drugiej fazy. Jak twierdzi Rutz lokalni przedstawiciele polityki i potencjalni inwestorzy donoszą, że w ciągu trzech kolejnych lat zostaną zbudowane sieci w mieście Karpoš (Republika Północnej Macedonii) i Visoko (Bośnia i Hercegowina). W ujęciu pięcioletnim planowana jest budowa sieci w słoweńskim mieście Ljutomer i chorwackim Ozalj. Zbiór 18 przykładów najlepszych praktyk w odniesieniu do małych, modułowych sieci DHC opartych na energii odnawialnej przedstawia parametry techniczne, ekonomiczne i organizacyjne. W Danii, Niemczech i Austrii zorganizowano trzy wycieczki szkoleniowe w temacie małych projektów DHC opartych na energii odnawialnej. Wzięło w nich udział 80 uczestników, wśród których znaleźli się burmistrzowie, przedstawiciele władz miast i odpowiednich organów administracji gmin docelowych. Zespół projektu CoolHeating ocenił i opisał nietechniczne ramy uwarunkowań dla powstania małych sieci DHC opartych na energii odnawialnej w Danii, Niemczech i Austrii oraz w innych docelowych gminach. Dostarczono również informacji o sieciach ciepłowniczych na potrzeby dostosowania krajowych polityk. Transfer wiedzy i budowa potencjału Dzięki projektowi CoolHeating powstały wytyczne, mające wspierać w tworzeniu systemów DHC różne podmioty i grupy docelowe o niskiej świadomości i ograniczonej wiedzy. Przyjazny użytkownikowi podręcznik w temacie małych, modułowych sieci DHC opartych na odnawialnych źródłach energii nakreśla odpowiedni kontekst dla stron zainteresowanych w ich językach urzędowych. Potencjalni inwestorzy otrzymali wsparcie w opracowywaniu modeli biznesowych i programów finansowania małych sieci DHC opartych na źródłach odnawialnych. Wykorzystano także nowe narzędzie do obliczenia parametrów finansowych projektów dotyczących małych, modułowych sieci DHC. W szkoleniach z zakresu DHC wzięło udział około 380 osób. W sumie 242 inwestorów, przedstawicieli sektora finansowego, deweloperów projektów i innych interesariuszy zostało przeszkolonych, aby ułatwić uruchomienie lepszych modeli biznesowych oraz innowacyjnych programów finansowania, mających na celu pobudzenie inwestycji w małe, modułowe systemy DHC oparte na energii odnawialnej. Pogląd społeczeństwa na sieci DHC i wzorce zużycia ciepła zostały ocenione przy pomocy badania opinii, a kampanie informacyjne uświadomiły obywateli o istnieniu i celach projektu CoolHeating. Spotkania z krajowymi organami regulacyjnymi, firmami sektora ciepłowniczego i chłodniczego, organami administracji i przedstawicielami polityki umożliwiły dyskusję na temat wdrożenia małych sieci DHC. „Projekt CoolHeating rozbudził zainteresowanie odnośnie tworzenia systemów DHC opartych na odnawialnych źródłach energii wśród lokalnych społeczności, od przedstawicieli rządu po konsumentów i przedstawicieli biznesu”, dodaje na koniec Rutz. „Do tej pory obraz wielkich sieci ciepłowniczych nie wyglądał dobrze, a wiele osób podchodziło do tej idei sceptycznie”. Dzięki zwiększeniu akceptacji społeczeństwa skorzysta co najmniej 3 550 gospodarstw domowych (10 650 mieszkańców). Po zakończeniu wdrażania, inicjatywy dotyczące małych sieci DHC opartych na odnawialnych źródłach energii posłużą za przykład dla całego obszaru Bałkanów.

Słowa kluczowe

CoolHeating, DHC, sieć DHC, system DHC, ogrzewanie i chłodzenie, małe modułowe sieci DHC, małe sieci DHC oparte na odnawialnych źródłach energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania