Skip to main content

Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chains

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrównoważone regionalne łańcuchy dostaw bioenergii

Biomasa drzewna to cenne źródło energii, które może znacząco przyspieszyć rozwój europejskich obszarów wiejskich. Rozpowszechnianie dobrych praktyk biznesowych oraz innowacyjnych narzędzi powinno przyczynić się do dalszego krzewienia zrównoważonego wykorzystania tego rodzaju biomasy.

Energia

Bioenergia stanowi obecnie 60 % zużycia energii odnawialnej w UE i 10 % jej koszyka energetycznego. Biomasa stała odpowiada za70 % (95,3  ktoe) całkowitego wewnętrznego zużycia biomasy na potrzeby wytwarzania energii, co czyni ją głównym źródłem zużywanego paliwa w UE. Zobaczyć pełen obraz Wykorzystanie drewna w produkcji energii odnawialnej stwarza zarówno pewne możliwości, jak i wyzwania. Wśród możliwości są wzrost gospodarczy i rozwój krajów, nowe miejsca zatrudnienia, redukcja zależności od oleju i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wyzwaniem jest odpowiednia koordynacja eksploatacji biomasy drzewnej ze zrównoważoną gospodarką leśną, aby nie doprowadzić do wyniszczenia lasów i nie odebrać nikomu źródeł utrzymania. Należy zatem wykorzystywać drewno tak wydajnie, jak to możliwe w całym łańcuchu wartości, mając w pamięci dwa cele: ochronę środowiska i interesów gospodarczych. Takie właśnie cele przyjął finansowany przez UE projekt SECURECHAIN. Zorganizowano go w myśl koncepcji maksymalizacji ilości energii odnawialnej, którą można wytworzyć i dostarczyć na europejski rynek wykorzystując tę samą ilość drewna. „Chcieliśmy przede wszystkim wspierać zrównoważone praktyki zarządzania łańcuchem dostaw, spełniające najbardziej wyśrubowane wymogi w zakresie finansowania i jakości środowiskowej”, zauważa Patrick Reumerman, starszy konsultant koordynującej projekt firmy BTG Biomass Technology Group BV z Holandii. Wytyczne dla mentoringu MŚP w zakresie innowacji Badacze pracujący w projekcie stwierdzili, że MŚP są kluczowymi podmiotami dla opracowania lokalnych łańcuchów wartości na potrzeby wydajnej produkcji bioenergii z masy stałej. „Lokalnym przedsiębiorstwom może brakować wiedzy na temat specyficznych aspektów technologii wykorzystujących biomasę, takich jak dostęp do materiałów wsadowych, integracja skutecznych łańcuchów wartości, czy zapewnienie długoterminowego planowania i kontroli jakości”, wyjaśnia Reumerman. Aby uwolnić ich potencjał i poprawić przyswajanie bioenergii przez rynek, w ramach projektu SECURECHAIN opracowano nowy pakiet mentorski w zakresie innowacji. Składa się on przede wszystkim z bonów na innowacje i dostosowanego wsparcia dla wybranych projektów. Obejmuje też ocenę cyklu życia, analizy finansowe i profesjonalne szkolenie pod kątem certyfikacji zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju dla wybranych rozwiązań. Przykłady skutecznych projektów pilotażowych Poprzez projekt SECURECHAIN międzynarodowy zespół specjalistów współpracował z regionalnymi przedsiębiorstwami na rzecz promowania łańcuchów dostaw zrównoważonej bioenegii w sześciu wybranych, modelowych obszarach wiejskich w Europie. Projekty pilotażowe obejmowały cały łańcuch dostaw bioenergii, począwszy od zbiorów biomasy i wytwarzanie paliwa, po konwersję energii i recykling. Zajmujące się dostawą energii elektrycznej przedsiębiorstwo Värnamo Energi AB zastąpiło 14 małych kotłów olejowych czterema nowymi kotłami na biopaliwo w czterech miejscowościach w Szwecji. Szwedzkie okręgowe przedsiębiorstwo ciepłownicze Lessebo Fjärrvärme zainwestowało w innowacyjny kondensator spalin wdrożony w zasilanych biomasą kotłach. Natomiast hiszpańska firma Novalia Sinergie zwiększyła produkcję, dodając dodatkową linię granulatu z myślą o granulacie przemysłowym, a przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej AVEA poprawiło proces odzysku biomasy z odpadów. Ponadto holenderska firma BKgroen stworzyła zakład granulacji wyposażony w innowacyjną suszarnię, wykorzystującą biomasę drzewną pochodzącą z procesów utrzymania terenów zielonych. Inwestując w lokalne łańcuchy wartości, projekt SECURECHAIN poprawił poziom wiedzy specjalistycznej (know-how), międzynarodową pozycję i przepływ informacji między wybranymi obszarami modelowymi. Zaprezentowane rozwiązania pochodzące ze skutecznych projektów pilotażowych pomogą poprawić konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie bioenergii. Posłużą także jako przykład dobrych praktyk, które będą mogły zostać przyjęte przez inne regiony.

Słowa kluczowe

SECURECHAIN, bioenergia, biomasa drzewna, energia odnawialna, obszary wiejskie, zrównoważone praktyki zarządzania łańcuchem dostaw, mentoring w zakresie innowacji, bioenergia z paliw stałych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania