Skip to main content

Winning social acceptance for wind energy in wind energy scarce regions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększenie społecznej akceptacji dla energii wiatrowej w Europie

Z niszowego obszaru energia wiatrowa stała się wiodącą technologią energii odnawialnej i stanowi obecnie główną siłę napędową transformacji energetycznej w Unii Europejskiej. Pomimo ogromnego potencjału energii wiatrowej, brak akceptacji społecznej spowalnia realizację projektów z nią związanych.

Energia

Społeczna akceptacja dla projektów związanych z energią wiatrową może ostatecznie wpłynąć na stopień realizacji celów polityki klimatycznej i energetycznej UE. W tym kontekście, finansowany przez UE projekt WinWind ma na celu zwiększenie poparcia społecznego dla energii wiatrowej w Europie. Celem projektu jest przeanalizowanie, przetestowanie i upowszechnienie wykonalnych rozwiązań na rzecz poprawy tej akceptacji. Koncentruje się on na wybranych regionach Europy, w których energia wiatrowa występuje w dużych ilościach, ale rozwiązania w tej dziedzinie są słabo obecne na rynku. Platformy dla interesariuszy „Debaty dotyczące projektów związanych z energią wiatrową pokazują, że zaangażowanie interesariuszy jest niezbędne dla realizacji planu działań na rzecz czystej energii. Aktywne zaangażowanie interesariuszy i procedury sprawiedliwego uczestnictwa są prawdopodobnie najważniejszymi elementami dla wypracowania skutecznej strategii pokonywania barier dotyczących akceptacji dla energii wiatrowej”, tłumaczy koordynatorka projektu dr Maria Rosaria Di Nucci. Partnerzy projektu rozwijali relacje z interesariuszami w różnych krajach poprzez rozmowy i warsztaty koncentrujące się na barierach oraz czynnikach sprzyjających wdrażaniu akceptowalnej społecznie energii wiatrowej. Wybrane regiony to Saksonia i Turyngia w Niemczech, Lacjum i Abruzja we Włoszech, województwo warmińsko-mazurskie w Polsce, Baleary w Hiszpanii, środkowa Norwegia oraz Łotwa. W każdym z regionów znajduje się biuro dla interesariuszy odpowiedzialne za zadania operacyjne projektu. Lokalni partnerzy projektu, wybrani interesariusze i uczestnicy rynku zidentyfikowali wspólnie kluczowe czynniki, które utrudniają społeczną akceptację dla energii wiatrowej w docelowych regionach. Dotyczyły one nie tylko sfery technicznej, w tym obecności turbin w krajobrazie i ich wielkości, ale także wpływu na środowisko oraz postrzeganej sprawiedliwości procedur uczestnictwa w planowaniu i realizacji projektów. Indywidualne rozwiązania W toku realizacji projektu WinWind jego partnerzy opracowali szereg dobrych praktyk pochodzących z ich krajów w celu zwiększenia akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w docelowych regionach. Opracowali portfolio zawierające w sumie 30 opisów dobrych praktyk, które są charakterystyczne dla poszczególnych regionów, analizując cechy społeczno-ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe na wielu poziomach. Mogą one również służyć jako cenne przykłady nadające się do powtórzenia w innych miejscach na poziomie regionalnym, czy nawet krajowym. Środki dotyczące dobrych praktyk podzielono na pięć głównych kategorii. Jedna z nich obejmuje nowe modele partycypacji, które zapewniają przejrzystość i zachęcają do zaangażowania całej społeczności w proces planowania projektów z zakresu energetyki wiatrowej. Kolejne dwie dotyczą środków związanych z bezpośrednim i pośrednim udziałem finansowym społeczności i obywateli oraz środków, które oceniają wpływ farm wiatrowych na środowisko. Czwarta kategoria obejmuje środki związane z podziałem korzyści i sprawiedliwością dystrybucji w celu promowania sprawiedliwego podziału kosztów produkcji energii odnawialnej, natomiast ostatnia dotyczy skutecznych strategii komunikacyjnych. Dalsze kroki „WinWind cieszy się dużym uznaniem politycznym we wszystkich krajach uczestniczących w programie”, mówi Michael Krug, koordynator niemieckiego biura krajowego. „W niektórych przypadkach partnerzy zostali zaproszeni przez krajowych lub regionalnych decydentów politycznych do przedstawienia zaleceń dotyczących realizowanych aktualnie procesów kształtowania polityki”. W nadchodzących miesiącach partnerzy projektu opracują wytyczne i kryteria dotyczące sprawiedliwego i akceptowalnego rozwoju energii wiatrowej, które powinny posłużyć za kompas dla rozwoju polityki na poziomie regionalnym, krajowym, a nawet europejskim. Ponadto, uzupełnieniem dla 10 uniwersalnych najlepszych praktyk i przewodnika będzie szereg działań prowadzonych wraz z zespołami mentorów w tzw. regionach uczących się.

Słowa kluczowe

WinWind, energia wiatrowa, Europa, akceptacja społeczna, energia odnawialna, transformacja energetyczna, platforma dla interesariuszy, środki dobrych praktyk, turbina, farma wiatrowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania