Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wykwalifikowani wychowawcy mogą walczyć z ubóstwem i działać na rzecz inkluzji społecznej dzieci

Czy doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wychowawców przedszkolnych może mieć wpływ na życie dzieci? Zespół europejskich naukowców jest przekonany, że owszem tak. Tego typu zmiany mogą odegrać ogromną rolę w zwiększaniu inkluzji społecznej i obniżaniu poziomu ubóstwa - stw...

Czy doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wychowawców przedszkolnych może mieć wpływ na życie dzieci? Zespół europejskich naukowców jest przekonany, że owszem tak. Tego typu zmiany mogą odegrać ogromną rolę w zwiększaniu inkluzji społecznej i obniżaniu poziomu ubóstwa - stwierdzili. Dwuletnie badania pt. "Praca na rzecz inkluzji: rola pracowników zajmujących się wychowaniem przedszkolnym w walce z ubóstwem i w działaniach na rzecz inkluzji społecznej" pomogą wyjaśnić zależności między poziomem umiejętności i kwalifikacji w instytucjach przedszkolnych a inkluzją społeczną i ubóstwem. Uczestnicy badań z Danii, Francji, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch umożliwią przegląd osiągnięć w całej UE, a ostateczne wyniki zostaną wykorzystane do opracowania polityki zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. W odróżnieniu do krajów uczestniczących w programie badawczym, walka z ubóstwem jako wyraźny cel polityki społecznej nie zajmuje wysokiego miejsca w programach innych krajów. Dania stosuje system oceny kwalifikacji pedagogów od ponad dziesięciu lat, a dane pokazują, że 3% całej siły roboczej w tym kraju to wychowawcy przedszkolni. Skuteczny system duński gwarantuje, że wychowawcy są wyszkoleni nie tylko w zakresie dbania o rozwój edukacyjny, fizyczny i umysłowy dzieci, ale są również przygotowani do współpracy z rodzinami, które mają kłopot w sprawowaniu opieki nad swoimi dziećmi. Koordynatorem europejskiego programu badawczego jest Children in Scotland, instytucja partnerska Krajowego Biura ds. Dzieci (NCB) w Wielkiej Brytanii. "Sam dostęp do instytucji wychowania przedszkolnego może pomóc w walce z ubóstwem, jak również przyczynić się do tego, by wszystkie dzieci, z różnych środowisk i o różnych zdolnościach, poczuły się częścią swoich społeczności" - wyjaśniła dr Bronwen Cohen, dyrektorka Children in Scotland. "Jednakże można osiągnąć o wiele więcej, jeżeli osoby pracujące z dziećmi będą odpowiednio wykwalifikowane i będą posiadać odpowiednie umiejętności." Kierowniczka instytucji koordynującej podkreśliła rolę obecnego programu badawczego w podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji pracowników oraz wkład, jaki on wnosi w działania na rzecz inkluzji i wspieranie rodzin a także całych społeczności. "Zapewni on pełny obraz instytucji w całej Europie, pozwalając nam porównać to co robimy w Szkocji z działaniami w innych krajach" - powiedziała. Bieżące dane pokazują, że 1 na 5 dzieci z jednomilionowej populacji w Szkocji żyje w gospodarstwie domowym, którego dochód kształtuje się poniżej 60% szkockiej średniej. Ze swojej strony, Paul Ennals, kierownik NCB, który jest także prezesem Children's Workforce Network, zauważył, że wymiana informacji i dobre praktyki na skalę światową są niezwykle ważne. "To cenna dla Anglii sposobność oceny i porównania umiejętności i możliwości rozwoju zawodowego osób zajmujących się wychowaniem przedszkolnym z tym, co się dzieje w całej Europie oraz wykorzystania tych informacji do poprawiania życiowej szansy dzieci i walki z nierównością" - stwierdził. Neil Mitchison, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Szkocji, zauważył, że rodziny potrzebujące wsparcia powinny otrzymać pomoc. "Należy im pomagać w wydostaniu się z błędnego koła ubóstwa i wykluczenia społecznego" - powiedział. "Ten projekt umożliwi pozyskanie danych przydatnych dla ustawodawców na szczeblu krajowym i unijnym." Równolegle, dyrektor zarządzająca Eurochild, europejskiej sieci organizacji, podkreśliła, że zarządzanie na szczeblu unijnym w dziedzinie wychowania przedszkolnego ma kluczowe znaczenie. "Ten ważny projekt dostarczy wiarygodnych danych z całej UE na temat dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy i rozwoju zawodowego oraz szkolenia pracowników" - zauważyła Jana Hainsworth. "Mamy nadzieję sporo się dowiedzieć na temat roli tych instytucji w promowaniu inkluzji społecznej i zwalczaniu ubóstwa."

Powiązane artykuły