Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisja ustala plany adaptacji do zmian klimatu

Komisja Europejska przyjęła strategię pomocy UE w radzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu. W Białej Księdze "Adaptacja do zmian klimatu: w kierunku europejskiej sieci na rzecz działania" Komisja wskazuje, że nawet w przypadku udanego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na ...

Komisja Europejska przyjęła strategię pomocy UE w radzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu. W Białej Księdze "Adaptacja do zmian klimatu: w kierunku europejskiej sieci na rzecz działania" Komisja wskazuje, że nawet w przypadku udanego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na skalę światową, te które już zostały uwolnione do atmosfery pozostaną jeszcze przez pewien czas, co oznacza, że zmiana klimatu w pewnym stopniu jest obecnie nieuchronna. Tymczasem wyniki ostatnich badań sugerują, że skutki zmian klimatu mogą być większe i odczuwalne szybciej, niż się powszechnie spodziewano. Badania mają istotną rolę do odegrania w procesie adaptacji: "Potrzebna jest większa wiedza na temat oddziaływania i wrażliwości klimatu, aby wypracować odpowiednią politykę" - czytamy w raporcie. "Wiedzę zdobywaną na temat adaptacji należy również udostępniać innym krajom, zwłaszcza rozwijającym się." Potrzebne są dalsze badania, jeżeli mamy pogłębiać wiedzę w zakresie oddziaływania zmian klimatu i rozwijać umiejętności, metody i technologie radzenia sobie z nimi. W raporcie zaznaczono, że jedna ze Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji (EIT) skoncentruje się właśnie na zmianach klimatu i adaptacji do nich. Obecnie państwa członkowskie nie zawsze wymieniają między sobą wyniki badań. Aby poradzić sobie z tym problemem, Komisja proponuje stworzenie Systemu Wymiany Informacji (CHM) umożliwiającego wymianę informacji na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, ich oddziaływania oraz najlepszych praktyk w tym zakresie. System Wymiany Informacji powinien zostać zbudowany do 2011 r. Gdzie indziej strategia podkreśla wagę wyjaśniania skutków zmian klimatu we wszystkich obszarach polityki, zwłaszcza tych dotyczących zdrowia, rolnictwa, leśnictwa, bioróżnorodności oraz polityki brzegowej i morskiej. W każdym obszarze ustawodawcy powinni zbadać obecne i potencjalne efekty zmian klimatu, obliczyć koszty podjęcia lub zaniechania działań oraz przeanalizować wpływ możliwych kroków na inne obszary polityki. "Charakter zmian klimatu staje z każdym rokiem coraz poważniejszy i coraz bardziej niepokojący" - powiedział Stavros Dimas, Komisarz ds. Środowiska. "Musimy bardzo się starać, by zredukować emisję dwutlenku węgla, ale nawet w przypadku takiej redukcji do jakiej się zobowiązaliśmy, pewne zmiany klimatu są nieuniknione. "Należy zatem rozpocząć teraz współpracę z rządami, przedsiębiorcami i społecznościami, aby wypracować dla UE wszechstronną strategię adaptacji oraz zapewnić włączenie jej do kluczowych obszarów polityki unijnej." Komisja powoła Zespół Kierujący ds. Oddziaływania i Adaptacji (IASG), który będzie nadzorować wdrażanie strategii. Składać się będzie z przedstawicieli państw członkowskich UE, wspieranych przez zespoły techniczne koncentrujące się na kluczowych sektorach. Do roku 2012 będą trwać rozpoczęte ostatnio przez IASG prace nad przygotowaniem wszechstronnej strategii adaptacji do zmian klimatu od 2013 r. Przewiduje się, że zmiany klimatu wpłyną na szeroki zakres kluczowych sektorów i obszarów społecznych oraz gospodarczych, w tym na rolnictwo, energetykę, transport, turystykę i opiekę zdrowotną. Ekosystemy również znajdą się pod ich wpływem. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe także odczują wpływ zmian klimatu, a najbardziej dotkliwe będą one dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz tych o niskich dochodach. Wpływ ten będzie się również różnić w zależności od regionu, gdyż najwrażliwszymi będą tereny nadbrzeżne, górskie oraz równiny zalewowe.

Powiązane artykuły