Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-06

Article available in the following languages:

Przekształcanie UE w innowacyjne społeczeństwo - nowy blog zaprasza do publicznej debaty

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw przy Komisji Europejskiej (DG ENTR) rozpoczęła w formie dziennika sieciowego (blogu) otwarte konsultacje na temat unijnej polityki innowacji. Członkowie zespołu eksperckiego zamieścili swoje pomysły na zwiększenie innowacyjności Europy, a...

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw przy Komisji Europejskiej (DG ENTR) rozpoczęła w formie dziennika sieciowego (blogu) otwarte konsultacje na temat unijnej polityki innowacji. Członkowie zespołu eksperckiego zamieścili swoje pomysły na zwiększenie innowacyjności Europy, a internauci mogą je komentować, głosować na nie i dzielić się swoimi własnymi pomysłami od 7 lipca do 31 sierpnia. Opinie zostaną wykorzystane przez zespół do przedłożenia Komisji na początku jesieni rekomendacji do Europejskiego Planu Innowacji. Zespół składa się z sześciu liderów o ustalonej pozycji w takich dziedzinach jak biznes, prawo, zarządzanie i bankowość - od Cisco Internet Business Solutions Group, poprzez Kone Corporation, Next-Ingegneria dei Sistemi, Basf Aktiengesellschaft, CSOB Bank, po Uniwersytet w Gothenburgu. Pomysły ekspertów oraz te zgłoszone przez internautów w ciągu kolejnych kilku tygodni będą materiałem na plan innowacji, o którego opracowanie zaapelowała Rada Unii Europejskiej w grudniu 2008 r. "Społeczeństwo oparte na wiedzy nie wystarczy" - napisał zespół w uznaniu dla działań europejskich ustawodawców zmierzających do zapewnienia Europie pozycji lidera w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. "Europa musi stworzyć innowacyjne społeczeństwo, gdzie wiedza jest szybko i szeroko wykorzystywana dla korzyści i rozwoju społeczeństwa." Eksperci są przekonani, że Europa nie inwestuje efektywnie w "infrastrukturę, kompetencje, kreatywne środowisko i biznes niezbędne dla innowacji XXI wieku". Podkreślili również, iż z uwagi na złożoność i długotrwałość procedury pozyskania publicznej pomocy dla innowacji, kiedy kapitał prywatny przejawia tendencje do wspierania jedynie inwestycji o niskim ryzyku, "ludzie, przedsiębiorcy i firmy z ambitnymi i kreatywnymi pomysłami zdobywają jedynie ograniczone wsparcie, napotykając liczne bariery". Proponowane są konkretne działania w ramach pięciu ogólnych rekomendacji: "poszerzenie koncepcji innowacji"; "inwestowanie w przyszłe infrastruktury"; zwiększanie "prędkości i synchronizacji"; wspieranie "nowych miejsc dla nowych typów współpracy"; oraz wprowadzenie "innowacyjnych modeli finansowania". Niektóre z rekomendacji staną się z pewnością przyczynkiem do poważnych przemyśleń. Na przykład zespół sugeruje, że każde europejskie gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo i budynek publiczny powinny być wyposażone w światłowody, aby umożliwić obywatelom dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych. Twierdzi również, że UE powinna być "pierwszym regionem, który wdroży zintegrowaną, ponadgraniczną, inteligentną sieć interoperacyjną o wspólnych standardach, do której przyłączone będzie każde gospodarstwo domowe". "Prędkość i zakres decydują o innowacyjności" - czytamy w blogu. "Obecne struktury i instytucje europejskie reagują zbyt wolno i fragmentarycznie, co oznacza, że pomysły wypracowane tutaj są skuteczniej rozwijane przez innych, gdzie indziej." Zespół postuluje, że co najmniej jeden procent wszystkich publicznych budżetów ministerialnych w każdym państwie unijnym powinien być przeznaczony na innowacje. Apeluje również o stworzenie nowych systemów, które mógłby czerpać z kompetencji starszych obywateli (partnerstwo z seniorami). Cytując Helsinki Design Lab, finansowane ze środków przedsiębiorstw prywatnych i państwowych w celu połączenia projektów, technologii i użytkowników w ramach projektów innowacyjnych, zespół podkreśla wagę inwestowania w "kulturalne i twórcze instytucje, organizacje i sieci pełniące rolę interdyscyplinarnych mediatorów na rzecz innowacji, kreatywnych treści i nowej wiedzy". "System finansowy nie sprawdza się w innowacji" - jak pisze zespół. "Istniejąca pomoc dla mniejszych lub innowacyjnych przedsiębiorstw (granty, kapitał zalążkowy czy podwyższonego ryzyka, gwarancje kredytowe) jest fragmentaryczna i nie mobilizuje skutecznie ani konsekwentnie prywatnego sektora do inwestycji." Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska powinny wspólnie pracować nad "stworzeniem nowych modeli finansowana międzynarodowych partnerstw, korporacyjnych inwestycji na rzecz szybkiego wzrostu oraz społecznych funduszy innowacyjnych". Zespół zaleca również "zachęcanie do ogólnounijnej aktywności, budowanie rynku transakcji i dzielenia się własnością intelektualną, umożliwianie uniwersytetom, publicznym organizacjom badawczym i małym przedsiębiorstwom poszukiwania lepszych partnerów, inwestorów i godziwszych cen za ich własność intelektualną, umiejętności i wiedzę oraz dostęp do niewykorzystanej własności intelektualnej większych uczestników". Jeśli chodzi o infrastrukturę, zespół podkreśla, że "sieci energetyczne XX w. wymagają dostosowania do ekologicznej gospodarki, wytwarzania na dużą skalę energii ze źródeł odnawialnych, masowego transportu energii elektrycznej, domów funkcjonujących w systemie zero emisji oraz do inteligentnego zarządzania energią". Podczas gdy eksperci uznają unijną platformę technologiczną i wsparcie dla badań i rozwoju inteligentnych sieci, ubolewają nad faktem, że nie ma "jasnego strategicznego planu działania w zakresie wdrożenia inteligentnych sieci [albo] w kluczowych obszarach takich jak reakcja strony popytowej, ponadgraniczna konkurencja detaliczna czy standaryzacja inteligentnych systemów pomiarowych". Pomysły i debaty pojawiające się w ramach otwartych konsultacji dostępne są za pośrednictwem wielu portali społecznościowych. Zespół ma nadzieję, że jego działania podniosą skuteczność Europejskiego Planu Innowacji oraz staną się integralną częścią szerszej debaty nad strategią lizbońską po 2010 r.

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły