Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Rada ds. Konkurencyjności koncentruje się na Strategii 2020

W czasie ostatniego spotkania Rady ds. Konkurencyjności w dniach 1-2 marca 2010 r. w Brukseli, Belgia, miała miejsce wymiana poglądów na temat nowej Strategii 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Debata skoncentrowała się na nowej strategii z perspektywy rynku w...

W czasie ostatniego spotkania Rady ds. Konkurencyjności w dniach 1-2 marca 2010 r. w Brukseli, Belgia, miała miejsce wymiana poglądów na temat nowej Strategii 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Debata skoncentrowała się na nowej strategii z perspektywy rynku wewnętrznego i wniesie wkład w jej ogólne ramy. "UE musi zwiększać i umacniać wspólny rynek, który jest jednym z najważniejszych elementów mogących przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy na wspólnym, otwartym, przejrzystym i wolnym od protekcjonizmu rynku wewnętrznym" - mówi Diego López Garrido, hiszpański sekretarz stanu ds. Unii Europejskiej i jeden z trzech współprzewodniczących spotkania. Ministrowie dyskutowali nad najlepszymi procedurami przystąpienia do projektowania Strategii 2020, nad sposobem zapewnienia politycznego zaangażowania w strategię wszystkich państw członkowskich oraz nad metodologią wyznaczenia jasnych, ambitnych i realistycznych celów w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, jak również wspierania konkurencyjności w całej UE. Strategia 2020 czerpać będzie z sukcesu strategii lizbońskiej oraz unijnego planu rozwoju na lata 2000-2010 opracowanego w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia większej liczby coraz lepszych miejsc pracy. Oczekuje się, że Strategia 2020 pomoże w ożywieniu po obecnym spowolnieniu gospodarczym oraz opracowaniu ambitnego, nowego programu reform strukturalnych na szczeblu krajowym i unijnym. Strategia 2020 wpisze się w nakreślony przez strategię lizbońską proces budowania wzrostu gospodarczego w kontekście zrównoważonego rozwoju, zwiększania inwestycji publicznych w infrastrukturę, umieszczenia badań naukowych i technologii pośród priorytetów programu gospodarczego oraz inwestowania w przyjaźniejszą dla środowiska gospodarkę. Członkowie Rady ds. Konkurencyjności osiągnęli konsensus w wielu dziedzinach dotyczących nowej strategii, w tym wagi rozszerzania wspólnego rynku i unikania protekcjonizmu oraz zachęcania europejskich przedsiębiorstw do ekologicznej i zrównoważonej gospodarki, jak również w kwestii konieczności umieszczenia badań naukowych i innowacji w centrum nowej strategii. Zajęli również wspólne stanowisko, co do skoncentrowania badań naukowych na najpilniejszych bieżących zagadnieniach, takich jak zmiana klimatu, energia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie i demografia. Osiągnięto porozumienie co do maksymalnego rozszerzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), a wykorzystywane w tym celu narzędzia powinny objąć inwestycje w badania naukowe, rozwój i innowację oraz inwestycje w infrastruktury fizyczne, takie jak sieci transportowe i energetyczne oraz technologie innowacyjne. Uznano również, iż umacnianie "trójkąta wiedzy", na który składa się edukacja, badania naukowe i innowacja ma również pierwszorzędne znaczenie. Szerokie porozumienie osiągnięto również w zakresie wzmacniania gospodarki europejskiej, jako ośrodka przemysłowego, technologicznego i energetycznego oraz udoskonalania ram legislacyjnych dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby ułatwić im dostęp do możliwości prowadzenia badań naukowych i instrumentów finansowania. Rada przyjęła również rezolucję, której celem jest umocnienie roli i egzekwowania praw własności intelektualnej (IPR) na rynku wewnętrznym. Ponadto ministrowie przyjęli wnioski dotyczące europejskiego partnerstwa naukowców. Porozumiano się co do wagi propagowania mobilności naukowców w UE, w tym w zakresie koordynacji świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i emerytur uzupełniających. Wnioski będą przedmiotem dyskusji na najbliższym zebraniu ministrów ds. zatrudnienia i polityki społecznej, które odbędzie się 8 marca. Ministrowie przyjęli również wnioski dotyczące struktury i mechanizmów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). Wezwali między innymi Komisję do przeprowadzenia w 2011 r. niezależnej ewaluacji w ramach kontroli realizacji zaleceń zapisanych w ostatnim przeglądzie ERBN. Inne czynniki ujęte we wnioskach dotyczą procesu ewaluacji, integracji funkcji naukowych i administracyjnych oraz uproszczenia procedur. Ministrowie stwierdzili, że jeżeli uproszczone postępowania sprawdzą się w przypadku ERBN, wówczas będą mogły zostać rozszerzone na pozostałą część programu ramowego. W podsumowaniu ministrowie zaprosili Komisję do "wsparcia ERBN w wysiłkach zmierzających do efektywnego promowania własnej atrakcyjności, aby prowadzić repatriację i rekrutację najbardziej utalentowanych naukowców oraz zachęcać do wspólnego udziału naukowców z sektora przemysłu i przedsiębiorstw".

Powiązane artykuły