Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-06

Article available in the following languages:

Rada ds. Konkurencyjności posuwa naprzód program badań naukowych

Uproszczenie programów badawczych w Europie było głównym punktem zainteresowania ministrów odpowiedzialnych za badania naukowe, przybyłych z 27 państw członkowskich na 2982. spotkanie Rady ds. Konkurencyjności, które odbyło się 3 grudnia w Brukseli. Omawiane były także cele, j...

Uproszczenie programów badawczych w Europie było głównym punktem zainteresowania ministrów odpowiedzialnych za badania naukowe, przybyłych z 27 państw członkowskich na 2982. spotkanie Rady ds. Konkurencyjności, które odbyło się 3 grudnia w Brukseli. Omawiane były także cele, jakie należy wyznaczyć w strategii lizbońskiej po 2010 r., oraz interakcje pomiędzy badaniami naukowymi a innowacjami opierającymi się na nich. "Kwestie związane z badaniami naukowymi i innowacją mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności Europy" - stwierdził szwedzki Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, Tobias Krantz, który przewodniczył spotkaniu wraz ze szwedzką Minister ds. Polityki Konsumenckiej, Nyamko Sabuni. "Badania naukowe dzisiaj, to dobrobyt jutro." Wśród najważniejszych decyzji, jakie zapadły na spotkaniu znalazła się uchwała o udoskonaleniu zarządzania Europejską Przestrzenią Badawczą (ERA). W uchwale Rada potwierdza "potrzebę skutecznego i udoskonalonego zarządzania na rzecz prowadzenia strategii i procesów decyzyjnych w ramach przestrzeni ERA, w których Unia i jej państwa członkowskie wykazywać się będą silniejszą inicjatywą i zaangażowaniem w proces urzeczywistniania wizji ERA 2020, jak również we wdrażanie strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i konkurencyjności po roku 2010. Fundamentalnymi zasadami powinny być prostota, skuteczność i przejrzystość, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady subsydiarności." Ministrowie stwierdzili, że aby to osiągnąć koniecznym jest opracowanie bardziej spójnego procesu ustawodawczego, tak na szczeblu europejskim, jak i państw członkowskich, poprzez skuteczniejszą interakcję pomiędzy trzema komponentami trójkąta wiedzy, czyli edukacją, badaniami naukowymi i innowacją. Ponadto należy wspomagać współpracę i koordynację działań związanych z przestrzenią ERA, zmniejszając obciążenia natury administracyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu systematycznych, szerszych i ustrukturyzowanych konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz lepszej komunikacji. Mówiąc nieco bardziej konkretnie Rada popiera aktywniejszą rolę Komitetu Badań Naukowych i Technicznych (CREST), "jako komitetu politycznego ds. przestrzeni ERA, który w odpowiednich momentach przedstawia swoje zalecenia Radzie, Komisji oraz państwom członkowskim czy to z własnej inicjatywy, czy też na prośbę Rady bądź Komisji". Jeśli chodzi o przyszłe priorytety w zakresie europejskich badań naukowych oraz opartych na nich innowacji, Rada potwierdza zaangażowanie Europy w tej dziedzinie. "W kontekście strategii na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego po 2010 r. oraz budowania przestrzeni ERA należy zastanowić się nad zamkniętym zestawem ambitnych celów o charakterze ilościowym i jakościowym, wraz z odpowiadającymi im wskaźnikami, które odzwierciedlać będą potwierdzone już zaangażowanie w przekształcenie UE we wiodące społeczeństwo oparte na wiedzy" - czytamy we wnioskach. Rada apeluje do państw członkowskich i Komisji, by zainicjowały w roku 2010 proces, który pomoże ustalić priorytety przyszłych europejskich badań naukowych i działań związanych z opierającymi się na nich innowacjami, konsultując ze stronami zainteresowanymi różne obszary przyszłej strategii. Ministrowie wnieśli także o dokonanie przeglądu instrumentów powiązanych z przestrzenią ERA, który mógłby posłużyć za podstawę poprawy i uproszczenia "krajobrazu ERA". W tym kontekście Komisja i państwa członkowskie powinny uwzględniać synergię pomiędzy różnymi unijnymi programami współfinansowania, takimi jak programy ramowe (PR), program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) i inne. W dalszej części wniosków Rada ds. Konkurencyjności podkreśliła wagę dziedziny, jaką stanowią technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Należy podejmować starania o to, by Europa stała się liderem w badaniach i infrastrukturach TIK, np. poprzez usuwanie przeszkód pojawiających się w procesie zakładania i rozbudowywania nowych spółek TIK, jak również poprzez przyciąganie zarówno inwestorów, jak i ekspertów zajmujących się tą dziedziną. Rada namawia Komisję i państwa członkowskie do lepszego koordynowania swoich wysiłków wspierających badania i rozwój w obszarze TIK, zwłaszcza poprzez wspólne strategie w zasadniczych kwestiach takich jak np. innowacje w komunikacji szerokopasmowej. Ministrowie przyjęli również wnioski dotyczące nowej wspólnej inicjatywy na rzecz zwalczania chorób neurozwyrodnieniowych, szczególnie choroby Alzheimera. Państwa członkowskie powinny wypracować wspólną wizję i strategiczny program badań naukowych, podczas gdy Komisja powinna pełnić funkcję organu wspomagającego, identyfikując możliwości wniesienia swojego wkładu do podejmowanych wysiłków w formie działań uzupełniających oraz ewentualnie w formie konsultacji i współpracy. Szacuje się, że 8,6 mln ludzi w Europie cierpi na chorobę Alzheimera, co sprawia, że jest to największa grupa pacjentów z chorobą neurozwyrodnieniową. Dlatego też w swoich wnioskach Rada podkreśla, że "choroby neurozwyrodnieniowe stanowią jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności wśród osób starszych, a oczekuje się, że liczba cierpiących na tego typu choroby drastycznie wzrośnie do roku 2020 z powodu przedłużenia średniej życia oraz obniżenia się stosunku populacji czynnej zawodowo do tej znajdującej się na emeryturze".

Kraje

Belgia, Szwecja

Powiązane artykuły